Särskilda villkor

Dessa särskilda villkor (”Särskilda villkor”) gäller mellan Netmore Group AB, 556830-1351, nedan ”Netmore” och konsument eller företag, nedan ”Kund” eller ”Kunden”, som har tecknat abonnemang hos Netmore avseende mobiltelefonitjänst eller tjänst avseende WiFi calling app (varumärke nor.net connect). Mellan Kunden och Netmore Group AB gäller även Allmänna villkor. Samtliga termer som definierats i de Allmänna villkoren skall ha samma betydelse i dessa Särskilda villkor.

1. Mobilabonnemang

Netmore Group AB tillhandahåller mobilabonnemang med varumärke ”Netmore”.
Den av Kund valda Tjänstens innehåll framgår av dess abonnemangsvillkor samt övriga handlingar som är del av
Avtalet. Ingående specification av tjänsten vid var tid gällande produktbeskrivning finns tillgänglig på websidan
www.netmore.se.

Netmore Group AB tillhandahåller kunden med nödvändig utrustning så som SIM-kort, telefonnummer, IP-adress och olika lösenord (PIN-kod, PUK-kod och eventuellt andra koder). Netmore Group AB får byta ut utrustning eller ändra identifikationskoder av tekniska, legala, driftmässiga eller andra särskilda skäl. Kunden skall i god tid informeras om en
sådan ändring. Efter att avtalet har upphört att gälla har Kunden ingen rätt till Identifikationskoder eller uppgifter, om inte parterna skriftligen har överenskommit annat eller om lag kräver annat. Netmore Group AB har rätt att ändra eller återkalla telefonnummer om detta är nödvändigt för adminidtration av nummerserier. Normalt visas kund telefonnummer vid samtal till annan abonnent i mottagande telefon. Om Kunden har hemligt telefonnummer eller om kunden själv genom inställningar på sin telefon har valt att dölja numret så kommer numret inte
att visas. Numret kan dock inte döljas när Kunden skickar SMS eller använder datatjänster. Netmore Group AB ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Avtalet. För service och
underhåll av olika tekniska system kan Netmore Group AB behöva stänga av Tjänst eller Kund från att använda Tjänst. Vi större och mer omfattande åtgärder skall Netmore Group AB informera Kund om detta i förväg. Eventuella driftstörningar skall anmälas till Netmore Group AB Kundservice och skall åtgärdas skyndsamt.

2. Netmore mobil accesspunkt

När Netmore tillhandahåller utrustning för nätverk och täckning så har kunden rätt att använda systemet. Netmore har också rätt att nyttja systemet för andra kunder om dessa befinner sig inom täckningsområdet. Netmore försäljning av “garanterad täckning” innebär att en Netmore mobil accesspunkt placeras hos kunden. Kunden skall då tillhandhålla el,
plats för utrustningen (en liten box installeras t.ex. på vägg) och anslutning till kundens existerande bredband. Om kunden behöver täckning i större områden så kan ytterligare Netmore mobil accesspunkter krävas.

3. Wifi calling app

Netmore Group AB tillhandahåller WiFi calling app med varumärke ”nor.net connect”, som möjliggör telefonisamtal över internet och med ett unikt telefonnummer som nor.net tillhandahåller. Inga garantier. Naturligtvis erbjuder Netmore Group AB, nor.net, tjänster med högsta kvalite men då tjänsten är beroende av allmänna internetförbindelser kan strömavbrott och avbrott i internetförbindelsen inträffa och man kan då uppleva störningar och försämrad talkvalite på kommunikationen. Misstänker Kund att abonnemangsspecifik information relaterad till tjänsten har kommit till utomståendes kännedom skall detta omedelbart anmälas till nor.net. Kund ansvarar själv för de eventuella skador som Kundens missbruk av Tjänsten kan leda till. Om sådant missbruk har kommit till nor.net:s kännedom har nor.net rätt att omedelbart spärra Tjänsten för Kundens användande. Tilldelning av nummer. Netmore tilldelar ett nummer med tjänsten. Netmore har rätt att, utan ytterligare skyldigheter till
dig, ändra eller säga upp nummer som gjorts tillgängliga för dig, när som helst och av vilken anledning som helst. Utan att begränsa utsträckningen av ovanstående förbehåller sig nor.net rätt att omdelbart återkalla numret i händelse av att tjänsten nyttjas i strid med gällande avtal eller kraven för svenska nationella telefonnummer. Tjänsten skall användas i enlighet med gällande avtal och gällande lagstiftning vilket innebär att tjänsten och numret inte på något sätt får användas bedrägligt eller vara delaktig i aktiviteter som kan uppfattas som stötande, obscena, kränkande eller sexuella eller på annat sätt försöka skada annan person. Ingen återförsäljning av tjänsten får ske. Om Kund inte har använt tjänsten på 12 månader genom att ringa ett samtal kan Netmore återkalla tjänsten och numret.
Kund godkänner att Netmore Group AB och dess dotterbolag är ansvarsfria från alla ersättningskrav och omkostnader, inklusive skäliga juristomkostnader som kan ha uppstått i samband med eller på grund av din kränkning av dessa villkor, anvisningar från nor.net, tillämplig lagstiftning eller bestämmelser eller rättigheter tillhörande tredje part relaterat till användning eller missbruk av numret eller tjänsten.

4.Support

Netmore tillhandahåller support för Kund avseende Tjänsten per telefon mellan kl. 08.00-18.00 vardagar.

5. Uppsägningstid M.M.

Uppsägning av Avtal från Kundens sida skall ske skriftligt . Uppsägningstid är en kalendermånad.

6. Avgifter och betalning

Vid köp av tjänsten måste Kund betala de avgifter som anges i samband med köpet.
Fakturering sker därefter må

7. PERSONUPPGIFTER

För tillhandahållande av tjänsten registrerar Netmore Group AB vid Avtalets ingående kunduppgifter i interna register. Kunden lämnar genom ingåendet av detta Avtal sitt samtycke till att Netmore Group AB, oavsett media, får behandla personuppgifter knutna till abonnemanget för intern statistik, marknadsföringsaktiviteter, fakturering samt publicera kunduppgifter i publikt sökbart register såsom telefonkatalog på internet. Kund kan återkalla sitt samtycke genom att informera Netmore Group AB om detta skriftligen.

8. ÄNDRING I AVTAL

Dessa särskilda villkor och de tjänster som tillhandahålls kan ändras av Netmore Group AB genom meddelande till Kund i enlighet med villkorsändring för de allmänna villkoren.