Netmores apportemission genomförd.

Stockholm, 30 januari 2019.

Bolagsstämman i Netmore Group AB (publ) beslutade den 25 januari att genomföra emissioner om sammanlagt 1 450 000 aktier av serie A och 10 500 000 aktier av serie B. Per den 29 januari har teckning av aktier avslutats och tilldelning enligt separat beslut skett. Teckningskursen uppgick till 0,50 kr per aktie.

Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 1 195 000 kronor till 3 461 951,4 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 34 619 514 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket, fördelat på 5 132 000 A-aktier och 29 487 514 B-aktier.

Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Bolagets Styrelseordförande Rolf Norberg kommenterar: ”Det är glädjande att vi kunnat genomföra förvärv av de tre bolagen Blink Services AB, Omnipoint AB och Grundbulten 27128 AB (unä till New Deal AB), som därmed gör Netmore Group till en stark IoT operatör. Med förvärven har vi nu skapat ett bolag med bred och djup kompetens inom IoT, telekom och säkerhet – samt stärkt säljresurserna rejält. Vi har därmed fått en fullständig plattform för mobil telekommunikation på plats. 2019 kommer att bli ett mycket spännande år för Bolagsgruppen.”

Förvärvet av Omnipoint var villkorat med ett s k ”övertagande godkännande”, vilket nu också erhållits.

Press release 2019-01-30

Blink Services – Nyhetsbrev januari 2019

Det är ett spännande år vi just har klivit in i. 2019 är året då vi kommer att stärka vår roll som Sveriges LoRaWAN-operatör. Tack vare att vi nu kommer att ingå i Netmore Group så ökar vår kapacitet och vi kommer att fortsätta jobba mot samma mål som innan, dvs att bidra till att skapa säkra, effektiva och hållbara samhällen.

Netmore Group kommer att satsa stort på IoT. Läs gärna mer om planerna i deras pressmeddelande. Även om målet är detsamma så innebär en ny ägarstruktur vissa förändringar. Till det bättre förstås. Hur och vad det innebär kommer vi att berätta på Smart City Connection i Linköping, 11-12 april. Det finns plats för fler utställare så har du en produkt eller lösning som du vill presentera – hör av dig! Förra årets event blev utsålt så anmäl dig idag och dra nytta av Early Bird pris!

I förra veckan välkomnade vi en ny medarbetare, Linda Ivarsson, som kommer att bidra som administratör/ marknadsassistent. Johanna Björnson övertar Helena Björks arbetsuppgifter med ansvar för marknad och ekonomi.

Dags att kavla upp ärmarna och sätta igång. Det kommer att hända mycket och spännande saker framöver, så håll utkik i sociala medier. Det är där vi släpper nyheter först!

Netmore Group AB fokuserar på IoT och planerar för nyemission

Netmore Group AB (publ.) (Netmore) har inlett arbetet med att omvandla företaget till att bli en heltäckande operatör inriktad mot IoT (Internet of Things) utifrån småskaliga, energisnåla mobila nät. Som tidigare meddelat förvärvades bolagen under december 2018 som kommer att ligga till grund för verksamheten genom en riktad emission av Netmores aktier. På detta sätt stärktes såväl bolagets kompetens som dess ägarbas.

 

Netmore planerar för en nyemission inom kort i syfte att införskaffa nödvändigt kapital för att utveckla denna nybildade koncern i alla dess delar.

Om Netmore Group

Netmore erbjuder en kommunikationsplattform som möjliggör uppkoppling tillsammans med olika sensorer och anslutningsenheter för trådlös kommunikation och informationsinsamling. Som oberoende nätoperatör kan Netmore erbjuda sina kunder global access, sina egna SIM-kort och VPN-lösningar för att säkerställa sekretess och säkerhet.

Genom Netmore Groups förvärv av Blink Services och Omnipoint utsträcks dessa tjänster till att också omfatta sensorer och ställdon för dagens och morgondagens smarta samhälle. Med Blink Services följer Blinkfyrar holding AB (Söderbergföretagen AB) och Qamcom AB som nya ägare. Med Omnipoint följer Kapitopia AB, ett bolag med erfarenhet av startup-företag som ny ägare. Genom Tarifflex kan Netmore också erbjuda enkel och flexibel hantering och presentation av information med lättanvänt gränssnitt i enlighet med kundens behov.

Marknad

IoT är byggstenen som lägger grunden till det smarta hemmet, den smarta byggnaden, den smarta staden och det smarta samhället. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. IoT-marknaden växer snabbt och förutspås växa globalt med närmare 40 procent årligen för att nå cirka 1 500 miljarder dollar år 2025.

Den svenska marknaden är redan något av en spjutspets och en bra plattform för att expandera globalt. Infrastrukturen med fiber är på plats. Den teknologiska mognaden är hög och IoT som kännetecknas av förenkling, effektivisering och automatisering fungerar bra i höglönekostnadsländer såsom Sverige.

Affärsmodellen

Praktiskt taget samtliga svenska byggnader och hus är numera anslutna via fiber till internet. Det öppnar upp för nya möjligheter att införskaffa information från olika komponenter och system som på olika sätt påverkar byggnaden. Det kan var sensorer, pumpar, fläktar, larmdetektorer, displayer etc. Sammantaget handlar det om gigantiska informationsmängder som dessutom ska göras såväl åtkomlig trådlöst som presenterad på ett sätt som är praktiskt användbar. Informationen måste vara skyddad och säkerställd från att flyta fritt på det öppna internet.

Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar som hanterar allt detta. De lösningar som Netmore erbjuder ger även de publika operatörerna fördelar då dessa i många fall inte kan uppfylla kundernas krav på inomhustäckning och verksamhetsanpassning. Genom de operatörsneutrala nät som Netmore levererar kan även de publika operatörerna få tillgång till bättre täckning och nå ut bättre och längre till sina kunder.

De lokala näten förbättrar miljön då energiåtgången är mycket lägre jämfört med energiåtgången för de publika näten, då dessa har mycket höga förluster i och med att basstationerna befinner sig utomhus, ofta långt borta från användaren. En annan positiv effekt är att mobiltelefoner och datamodem kan fungera med högsta prestanda vid låga uteffekter, vilket reducerar den exponering av radiovågor som människor utsätts för samtidigt som batteritiden för mobiltelefonerna ökar.

Organisation

För att möta kundernas behov genomför Netmore Group omstruktureringen som innebär att Netmore Group AB blir moderbolag till fem rörelsedrivande bolag, alla med säljfokuserade kontakter direkt med kunder.

Netmore Group är i och med skapandet av denna nya gruppering redo för snabb expansion på en snabbt växande marknad av IoT-tillämpningar. Netmore Group har nät, accesser, applikationer och integration.

 

Vem har nytta av Netmores tjänster?

 Smarta byggnader

Styrning och övervakning av byggnader (real estate management), besökshantering, leveranser mm.

Garanterad mobiltäckning för ägare, hyresgäster och besökare.

Smarta hem

Styrning, övervakning och larm genom anslutning till värmesystem, kameror, lås och dörrklockor/kameror

Smarta företag

Mobil täckning och kapacitet. Styrning, övervakning och säkerhet.

Smarta städer och samhällen

Anslutning av vägskyltar, belysning och vattenmätare är exempel på idag aktuella IoT-tillämpningar.

Smarta anslutningar – Cyber Security

Genom Netmore Groups eget core-nät skapas möjlighet att utöver normal säkerhet med kryptering erbjuda företag och organisationer möjligheten att bygga egna privata nät som ej ansluts via publikt internet. Fler och fler krav kommer inom detta område och Netmore Group kan möta såväl industriella behov för insamling av data, företagsnät som skall verka utanför internet samt för publika kunder helt privata nät.

 

Företagen i Netmore Group AB

Netmore

Netmore är en oberoende operatör specialiserad på lokala mobil- och carrier grade WiFi-nät med egna SIM-kort och egen operatörsinfrastruktur, samlokaliserad med övriga svenska operatörer i Bromma. Netmores nätlösning baseras på en egen kunddatabas (HLR) och eget core-nätverk samt i basen nationell roaming, vilket gör att man via sin egen nummerserie kan skapa stor frihet för att skapa såväl lokala lösningar som lösningar utanför Sverige. Netmore kan som oberoende operatör också erbjuda mobilt VPN. Netmore bygger portfölj (abonnemang) både i form av serviceavtal och IoT/ telefonabonnemang.

Netmore erbjuder täckning och kapacitet där de nationella näten inte når fram eller har otillräcklig kapacitet. Användning av Netmores nät innebär ökad säkerhet och tillgänglighet och spar samtidigt betydande mängd energi jämfört med de rikstäckande näten. Netmores lokala mobilnät utnyttjar licensfria band. Netmores core-nät är navet i Netmore Group och för de olika lösningar som Netmore Groups olika företag tillhandahåller.

Netmore arbetar f n med ett flertal intressanta kunder inom fastighetssidan och på industrisidan som kan komma att ge betydande intäkter under 2019. Netmore har också under 2018 byggt upp ett brett återförsäljarnät på den svenska marknaden.

 

Omnipoint

Omnipoint har ett komplett utbud för det smarta hemmet. Trådlösa styrenheter, kameror, detektorer, låsenheter och dörrkameror. Omnipoints larm ansluts till godkänd larmcentral, idag Securitas, som också svarar för utryckningstjänst. Genom en mycket avancerad APP står kunden i ständig kontakt med sitt hem och kan styra och övervaka efter behov. Förutom smarta hem kan Omnipoints teknik och lösningar tillämpas på mindre företag och kontor. Omnipoint bygger portfölj baserat på sina anslutna kunder.Omnipoint kommer framledes att kunna ha en anslutning via Netmore.

Omnipoint marknadsför sina lösningar i första hand via nätet och detta med gott resultat sedan några månader tillbaka. Omnipoints lösningar, som redan används av mer än fem miljoner användare i USA och delar av Europa, utgör första steget i ett paradigmskifte där man går från fokus på enbart larm till fokus på det smarta hemmet eller företaget och verklig ägarkontroll med en mycket avancerad APP.

Med Omnipoint följer Kapitopia AB, ett bolag med erfarenhet av startup-företag som ny ägare.

www.kapitopia.com

 

Blink Services

Blink Services bygger sina lösningar för smarta städer på LoRaWAN-teknik. LoRa står för Long Range/Low Power och är en smalbandig licensfri teknik för överföring av små informationsmängder. Ett bra tillämpningsexempel är överföring av förbrukningsuppgifter från vattenmätare. Ett annat kan vara övervakningssignaler från t ex gatubelysning. Blink Services deltar i LoRa Alliance (500 medlemmar) som är en global standardiseringsorganisation där bland andra även Google deltar. Blink Services arrangerar två årliga symposier med deltagare både från leverantörer och användare. Blink Services bygger portfölj baserat på levererade driftsatta accesspunkter.

 

Blink Services har hitintills etablerats inom 30 av landets kommuner och har ett tusental accesspunkter utlevererade. Det långsiktiga behovet bara i Sverige för kommunala tillämpningar bedöms vara mellan 50 och 100 miljoner accesspunkter!

 

BlinkServices har utvecklat en unik portal för att ansluta och hantera sensorer för sina LoRaWan anslutningar. Denna har redan ett 40-tal applikationer i drift. Portalen är förberedd för att ansluta olika accesser såsom Netmores WiFi accesser eller Netmores 4G (LTE) baserade SIM-kort.

 

Med Blink Services följer Blinkfyrar Holding AB (Söderbergföretagen AB) och Qamcom AB som nya ägare.

www.blinkfyrar.se

www.qamcom.se

www.soderbergforetagen.se

 

Tarifflex Telecom

Tarifflex telecom är en patenterad programvarulösning som används för att möjliggöra sömlös kommunikation mellan olika IT-system. I exemplet vattenmätare ovan kan det vara att se till att insamlade data kan läggas till grund för fakturering av respektive kund. Det trådlösa nätet behöver då sammanföras med kommunens faktureringssystem. Ett annat exempel är sammankoppling av företagets besökssystem med WiFi eller lokalt mobilnät för att kunna följa besökare. Det kan vara aktuellt på t ex större industrier, i tunnlar eller i gruvor. Tarifflex bygger portfölj genom att licensiera mjukvaruplattformen.

 

Tarifflex-metoden har använts bl a för Norrvatten i norra Stockholmsområdet för att lokalisera anställda och besökare i tunnlar och grottor i anläggningarna. Frågan om sammankoppling av mobilnät och IT-system är relativt vanlig i främst industriella tillämpningar, men väntas öka inom real estate allt eftersom IoT ökar i användning för styrning och övervakning av fastigheter.

 

New Deal

New Deal är ett försäljningskoncept som samlar det teknikbaserade produktutbudet till små och medelstora företag. Mobilabonnemang, säkerhet, styrning och övervakning. New Deal tillhandahåller hela Netmore Groups sortiment för det smarta företaget. Konceptet är under uppbyggnad och skall även inbegripa möjlighet till att ansluta franchisetagare. New Deal bygger på en kombination av försäljning och abonnemang eller hyresaffärer och är en ytterligare säljkanal utöver respektive bolags egen marknadsbearbetning.

 

New Deal är avsett att vara en stark tillväxtmotor inom Netmore Group, speciellt mot SME-marknaden.

Netmore Group är i och med skapandet av denna nya unika gruppering – med de olika tillgångar och kompetenser som beskrivs – redo för snabb expansion på en snabbt växande marknad av IoT-tillämpningar. Netmore Group har nät, accesser, applikationer och integration.

Netmore, Pressrelease 2019-01-22

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 januari 2019 klockan 14.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

 A. Rätt att delta på stämman

 1. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 januari 2019 och dels senast den 18 januari 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

 

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 januari 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 1. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 2. Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Blink Services AB
 3. Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Omnipoint AB
 4. Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB)
 5. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning där följande gränser för aktiekapital och antal aktier skall gälla:                                                                                          Akitekapital 2 000 000- 8 00 000                                                                                                              Antal aktier 20 000 000 – 80 000 000

 

 

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. Styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet får inte medföra att fler än 25 miljoner aktier utges.

 

Punkt 9

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal per 20181220 om förvärv av Blink Services AB. Enligt förslaget emitteras 4 000 000 B-aktier och 725 000 A-aktier till ägarna av Blink Services AB. Betalning sker med samtliga aktier i Blink Services AB. Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25.

 

Punkt 10

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal per 20181220 om förvärv av Omnipoint AB. Enligt förslaget emitteras 4 000 000 B-aktier och 725 000 A-aktier till ägarna av Omnipoint AB. Betalning sker med samtliga aktier i Omnipoint AB. Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25.

 

Punkt 11

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal per 20181220 om förvärv av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB). Enligt förslaget emitteras 2 500 000 B-aktier till ägarna av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB). Betalning sker med samtliga aktier i Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB). Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25

 

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

I bolaget finns totalt 55 807 514 röster fördelat på 3 682 000 aktier av serie A (10 röster) och 18 987 514 aktier av serie B (1 röst).

___________________________
Netmore Group AB
Styrelsen

Netmore Group AB (publ) förstärker verksamheten och blir en heltäckande operatör för dagens och morgondagens behov

Netmore Group AB har avtalat om förvärv av tre bolag som tillsammans förstärker Netmore Group som framtida operatör med fokus på lokala nät (mobilt och WiFi), IoT (Internet of Things), LoRa-nät (Long Range Low Power) och säkra trådlösa larminstallationer

 

Netmore Group AB förvärvar Blink Services ABmed etablerade LoRa-nät i 30 kommuner i Sverige, Omnipoint ABmed en stark portfölj av produkter och lösningar för trådlösa larm och smarta hem, smarta byggnader och företag samt Grundbulten 27128 AB(unä till New Deal AB), ett företag inriktat på kompletta lösningar för små och medelstora företag och kontor baserade på Netmore Groups samlade produktutbud.

 

Netmore Group AB betalar för 100% av aktierna i respektive bolag genom riktad emission av aktier i Netmore Group AB, förutsatt godkännande av den extra bolagsstämma som styrelsen kommer att utlysas till den 25 januari 2019. Kallelse meddelas inom kort. Övertagande av Omnipoint AB förutsätter godkännande av Netmore Group AB som ny ägare från en av bolagets större leverantörer. Detta väntas under de närmaste dagarna

Den trådlösa trafiken ökar konstant gällande tal, data, korta meddelanden, övervakningssignaler, styrning, och det som kanske är mest omtalat, förarlösa fordon. Inom alla dessa områden krävs fungerande och tillförlitlig kommunikation. Ny teknik som 5G, LoRa, Carrier Grade WiFi och lokala basstationer på fria frekvensband. Dessa tekniker är nödvändiga för att klara kapacitet och höga krav på tillförlitlighet redan idag och än mer i framtiden. Genom dessa förvärv står Netmore Group nu väl rustade som framtidens operatör med teknik, produkter och en kraftigt förstärkt säljorganisation.

 

Netmore Group AB har även en unik position som operatör med möjlighet att tillfredsställa företags och myndigheters krav på högsäkra individuella nät för såväl tal som data, avskilda från övrig trafik på Internet (Cyber Security). Vidare har Bolaget en unik plattform för integration av olika IT-system där de trådlösa applikationerna enkelt och effektivt kan integreras med organisationens övriga IT-miljö.

 

Netmore Group AB står därmed för SMARTARE lösningar som höjer prestanda för trådlös kommunikation lokalt och där det behövs, samtidigt som kostnaderna blir lägre och energiförbrukningen sjunker. Netmore Group AB erbjuder SMARTARE lösningar!

Pressrelease 2018-12-21

Netmore Groups valberedning för 2019 fastställd

Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2019 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst störste ägare jämte Mats Ragnarsson som representant för de mindre aktieägarna samt Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Ett första möte hölls den 11 december och valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman, som planeras till den 9 maj 2019

 

 

 

Netmore får beställning på ny Tarifflex-funktionalitet av Norrvatten och Käppalaförbundet

Netmore får uppdraget att utveckla säkerhet och larmfunktion genom nyttjande av Tarifflex patentsökta abstraktionslager och det lokala kommunikationsnätet och positionering. Bland annat skall SMS-information kunna skickas till personal och besökare i anläggningarna vid larm. 

Tekniken från dotterbolaget Tarifflex möjliggör nya funktioner genom integration av informationskällor och IT-system.

 

Månadsbrev – 15 november

Det här månadsbrevet beskriver de pågående Vinnova/RISE projekten som Netmore deltar i.

Det första projektet heter “Bättre trådlös täckning inomhus” och är egentligen en fortsättning av tidigare projekt och som nu pågår med del 3 som studerar trådlösa fastighetsnät med koppling till affärsmodellen för fastighetsägare. De företag som deltar i projektet förutom Netmore är, RISE, SABO, Hyresgästföreningen, JM, Atella, Varbergs bostad, Förbo, Stockholm Kooperativa Bostadsförening, Ericsson och nWise.


Energieffektivt flerbostadshus

Dålig inomhustäckning har kommit att bli ett allt större problem i samhället då vi idag bygger energieffektiva hus som stänger ute radiosignaler från mobilnäten. Ofta ser man idag boende och nyttjare av dessa hus som har fönster och dörrar öppna för att släppa in radiosignaler för att kunna ringa inomhus. Samtidigt släpper man ut värmen och förstör naturligtvis alla ambitioner om att vara energieffektiv. Tidigare projektfaser i RISE har visat att de trådlösa fastighetsnäten som Netmore säljer är den enda lösningen som fungerar för att få en riktigt bra fungerande lösning i energieffektiva hus. Det krävs nämligen att radioantenner placeras inomhus och närmare användaren för att säkerställa täckning och kvalité. I projektets del 3 som nu pågår kommer fokus att vara kritiska och krävande tjänster som röstsamtal, nödsamtal, eHälsa, vård-i-hemmet och omsorg när de används i ett bra trådlöst nät. Sedan kommer projektet även att studera affärsmodellen för en fastighet kopplad till att inkludera ett trådlöst fastighetsnät som en del av fastigheten, precis som man gör med t.ex. värme, ventilation, access, mm. Netmore levererar de tekniska lösningarna till projektet.

Det andra Vinnova/RISE projektet heter “Full täckning” och studerar och implementerar olika tekniska lösningar för att säkerställa bättre kommunikation i Sveriges landsbygd. Netmore deltar i projektet och levererar tekniska lösningar. Ett spännande exempel är byn Siksjönäs som ligger norr om Vilhelmina i Västerbotten. Byn har dålig eller ingen mobiltäckning men man har idag bredband via en radiolänk. För att säkerställa bra mobiltäckning installerar Netmore ett lokalt mobilnät som ansluts till bredbandsförbindelsen (via radiolänk). Med den lösningen kommer byn till slut att få perfekt mobiltäckning.


Masten med radiolänk som ger byn bredband och som används för att koppla upp Netmore’s lokala mobilnät.

Det här visar på ännu ett användningsområde för lokala mobilnät där t.ex. en byaförening som har dålig täckning kan gå ihop och bygga sitt eget nät med bra mobiltäckning. De företag och organisationer som deltar i projektet förutom Netmore är, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, LRF, Visita, Akademi Norr, Ericsson, Swedish Laplan Visitors Board, Iteam, Arctos Labs, Lennox, Lunds Universitet och Luleå Tekniska Universitet.

För oss på Netmore är dessa projekt värdefulla då vi på ett effektivt sätt kan marknadsföra och demonstrera våra tjänster och trådlösa nät till både företag och andra organisationer.

Med vänlig hälsning

Rikard Slunga 
VD

Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Delårsrapport för Netmore Group AB juli-september 2018

 • Utökning av återförsäljarnätet med Electra Sweden AB/RingUp kedjan och Siqure
 • Start för Vinnova projekt inom inomhustäckning och lokala nät i landsbygd
 • Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava
 • Bolagets bedömning är att ytterligare kapital behöver skjutas till. Planen är ett brygglån initialt, följt av en riktad nyemission under kvartal 1 2019

  Tredje kvartalet 2018

 • Utökning med nya återförsäljare, RingUp kedjan med 60 butiker, säkerhetsbolaget Siqure och Grouptalk
 • Leverans av utökningsorder till Norrvatten slutförd
 • Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava
 • Vinnova-projekt för inomhustäckning samt lokala nät i landsbygd påbörjade
 • Riktad nyemission genomförd under kvartalet.
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,2 Mkr (1,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,0 Mkr (-4,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,9 Mkr (-5,8)

  9 månader 2018

 • Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 3,2 Mkr (7,3)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -13,7 Mkr (-12,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18,7 Mkr (-16,3)

  Efter kvartalets utgång

 • Tarifflex-patent godkänt i Kina
 • Danska frekvenstillståndet återlämnat till myndigheten

Q3 rapport 2018 – Netmore Group AB (publ)

Netmore får order på IoT simkort från NemSIM i Danmark

Netmore Group AB (publ) får en order på 1 000 IoT-simkort från företaget NemSIM i Danmark. Det här är den första internationella ordern av vårt IoT-simkort.

Den första avropsordern är på 1 000 simkort och planeras ske innan årets slut. Avtalet inkluderar option för ytterligare avrop under de kommande åren, 3 000 simkort 2019 och 10 000 simkort 2020.

”Jag är oerhört glad över att vi nu är på väg ut på den internationella marknaden med vår unika produkt, IoT simkort, som kan anpassas för Internet of things globalt säger, Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore”

Om NemSIM Aps

NemSIM Aps är en avknoppning av Proudwing ApS som är ett 100% danskt företag specialiserat på värdlösningar för både privat och företagande. Proudwing levererar molnlösningar, främst till det danska näringslivet och har många års erfarenhet av att bygga komplicerade system som kräver speciella operativa färdigheter som en kombination av sin kunskap om krävande drift och hosting med ett datacenter, som strategiskt fokuserar på hög prestanda och säkerhet. NemSIM kommer komplettera denna verksamhet genom att etablera sig som en M2M-aktör på den danska marknaden.