Netmore Group AB (publ) utser Johanna Björnson till verkställande direktör i dotterbolaget Blink Services AB

Netmore Group AB utser Johanna Björnson till verkställande direktör i dotterbolaget Blink Services AB med början den 1 april 2019.

 Björnson har tidigare verkat som marknads- och ekonomiansvarig inom dotterbolaget. Arbetet har inneburit dels ansvar för kommunikation och framtagning av försäljningsmaterial, dels ansvar för intäkter, kostnader och bokföring. Björnson har under den senaste tiden varit tillförordnad VD för bolaget.

 Björnson kommer från detalhandelsjbranschen, de senaste 7 åren som egenföretagare, där hon byggt upp och ägt 2 butiker av ett välkänt varumärke. Innan dess arbetade hon för Esprit de corp och hade ansvar för 30 butiker i Sverige och Norge, ansvaret innebar bl.a. säkerställning av interna riktlinjer, försäljningsuppföljning, utbildning av personal och projektledning under nyöppningar. Björnson sätter högt värde på kvalitet, långsiktighet och kundfokus samt har förmågan att alltid se möjligheter.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

Pressmeddelande, Stockholm, 29 mars, 2019

 

Netmore Group AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll torsdagen den 28 mars 2019 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna styrelsens beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Protokollet från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.netmore.se senast två veckor från dagens datum.

Matts Lilja föreslås som arbetande vice ordförande i Netmore Group AB

Styrelsen i Netmore Group AB har överenskommit med Matts Lilja att han går in i bolaget i egenskap av arbetande vice ordförande för att samordna och driva bolagen i Netmore Group mot enhetlig marknadsföring och ökande försäljning. Lilja kommer att föreslås som styrelseledamot och vice ordförande i Netmore Group AB i samband med ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2019.

 Lilja har deltagit i arbetet med att ta fram den samlade strategin för Netmore Group AB efter förvärven av Blink Services, Omnipoint och New Deal. Detta har skett i samarbete med ledande personer inom respektive verksamhet och under ledning av styrelsens ordförande.

 Lilja påbörjar sin roll inom Gruppen officiellt per den 1 april, men kommer att verka omgående inom ramen för sin anställning som VD i Blink Services AB.

Lilja har tidigare varit VD i flera olika bolag bl.a. inom SAAB Technology. Lilja har vidare bred erfarenhet av styrelsearbete främst från sina år i Precise Biometrics men också från flera innovativa tillväxtföretag. Se mer på https://www.linkedin.com/in/matts-lilja-a170481/

Omnipoint AB lanserar objektigenkänning via video

Omnipoint AB lanserar objektigenkänning via video. Larmsystemet känner automatiskt av om en människa, ett djur eller ett fordon rör sig inom kamerans upptagningsområde.

Omnipoint AB (del av Netmore Group AB, First North Stockholm: NETM Butvecklar en av Sveriges ledande plattformar inom smart säkerhet för hem och företag, och tar nu nästa steg inom maskininlärning och artificiell intelligens. Plattformens videoanalysfunktionalitet kan nu i realtid särskilja rörelsebaserade avvikelser baserat på objekttyp från händelser som tillhör fastighets- eller husägarens ordinarie rutiner. Tjänsten finns tillgänglig för både privat- och företagskunder, och ingår just nu i Omnipoint Large.

Kort om videoanalys och objektigenkänning:

Omnipoints analysmotor är optimerad för att kunna tolka data från en rad olika sensorer och detektorer, med fokus på videomaterial från de kameror som monterats på egendomen. Plattformen tillhandahålls av amerikanska teknik- och säkerhetsföretaget Alarm.com, och har i dagsläget över fem miljoner användare världen över.

Omnipoint AB:s videoanalysalgoritm kan därmed addera ytterligare ett lager av säkerhet för ägare av hem och företag. Objektklassificering kombinerat med teknik som möjliggör för rörelseigenkänning medför att systemet på egen hand kan avgöra om människa, djur eller fordon rört sig inom videokamerans upptagningsområde. Kunderna kan därtill själva kontrollera och anpassa systemet genom att upprätta särskilda zoner där viss typ av aktivitet tillåts eller inte tillåts. Exempel på tillämpningsområden:

 • Fordon som kommer eller lämnar platsen: Systemet kan känna av när fordon parkerar utanför hemmet under dagtid, eller om ett fordon anländer eller lämnar platsen under nattetid.
 • Långvariga ovälkomna besök: Få notifikation i din telefon om någon dröjt kvar i närheten av din egendom, men larmar ej i samband med att paket eller post levereras till din dörr, givet att så inte önskas.
 • Husdjur: Få reda på om grannens hund eller katt besöker din tomt eller egendom, och kontrollera att dina egna husdjur inte bryter mot reglerna när ingen är hemma.
 • Smarta företaget: Företagare får information om när en leverans anländer, samtidigt som systemet inte reagerar på kunder som lämnar byggnaden.

Videoanalys är den senaste funktionen som särskiljer Omnipoints larmsystem från konkurrerande system och leverantörer. Utöver videoigenkänningen är systemet utrustat med Crash & Smash-skydd, vilket innebär att larmet fungerar även om någon åsamkat fysisk skada på centralenheten. Våra notifikationer och pushmeddelanden informerar användaren om när något oväntat eller misstänksamt sker, samtidigt som platstjänster aktiverar geografiska påminnelser om någon lämnat hem eller företag utan att aktivera larmsystemet.

Videoanalys med objektidentifiering ingår i Omnipoint Large för hem och företag.

 

 

Netmore vinnare i PTS innovationstävling 2018

Netmore har tilldelats PTS Innovationspris för vidare utveckling av en virtuell portvakt/telefonist/receptionist baserad på en konverserande AI-agent

 

Beslutet innebär att Netmore under ca två år beviljats totalt 3 MSEK i innovationsstöd av PTS, varav ca 2.6 MSEK återstår att utbetala under det nyligen påbörjade steg två.

En prototyp har redan demonstrerats som portvakt/receptionist och växeltelefonist. Lösningen bygger på konversation med besökaren och hjälper denne att bli insläppt eller komma i kontakt med den person eller funktion som söks på ett smidigt sätt.

 

Funktionen nås från en vanlig mobiltelefon, en porttelefon eller ett webgränssnitt och bör kunna bli värdefull för mindre företag, flerbostadshus m fl som vill välkomna besökare eller kunder dygnet runt utan att alltid behöva bemanning.

 

“Människor har ett väl utvecklat språk och det är därför enklast att via dialog i tal eller skrift, kunna komma in genom en port eller att bli kopplad till rätt funktion eller person när man besöker ett företag eller flerbostadshus. Oavsett ev funktionshinder – vem har inte stångats med dagens porttelefoner där man ska scrolla sig fram till någon och sedan rings till nummer som inte svarar, eller för den delen klumpiga menyval i trädstrukturer när man försöker nå ett företag. Avsikten är på sikt att även boende skall kunna instruera portvakten om vilka som ska släppas in eller för anställda att ge instruktioner till receptionisten via naturligt språk. Det blir därför ett sätt att prata med det smarta huset.”, säger Johan Jobér, CTO på Netmore.

 

Projektet drivs tillsammans med dotterbolaget Tarifflex samt underleverantörerna Talkamatic AB samt RISE. “Vi ser verkligen fram emot att fortsätta utvecklingen av den virtuella receptionisten tillsammans med Netmore. Det är en produkt vi tror kommer kunna göra stor nytta i samhället och vi hoppats vår expertis inom dialog och konversationsgränssnitt kommer att vara ett värdefullt bidrag i denna utveckling.” – Andreas Krona, VD, Talkamatic

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 mars, kl. 13.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

 

 1. Rätt att delta på stämman
  Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 mars 2019 och dels senast den 25 mars 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

 

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 22 mars 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 1. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 2. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7

För att möjliggöra emissioner i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

 • 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

 • 11 Aktieslag (första stycket)

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 10 000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.”

Föreslagen lydelse:

 • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

 • 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

 • 11 Aktieslag (första stycket)

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 15 000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.”

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

 1. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 80 807 514 röster fördelat på 5 132 000 aktier av serie A (10 röster) och 29 487 514 aktier av serie B (1 röst).

___________________________
Netmore Group AB
Styrelsen

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB 2018

 

 • Förvärv av Blink Services och Omnipoint.
 • Fokusering på IoT och uppkopplingar för Smarta samhällen
 • Första internationella ordern på IoT SIM
 • Pågående finansieringsprocess

 

Fjärde kvartalet 2018

 • Internationell order på 1 000 IoT SIM från NemSIM, med option på ytterligare 13 000
 • Ny order samt beviljat patent i Kina för Tarifflex, ett dotterbolag inom Netmore
 • Återförsäljaravtal med M2M butiken avseende samarbete inom IoT
 • Genomförd demonstration av prototyp, AI-agent, för funktion som receptionist, telefonist och portvakt
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,2Mkr (1,4)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5,0 Mkr (-4,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11,9 Mkr (-6,3)

 

2018

 • Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 4,4 Mkr (8,7)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -18,6, Mkr (-17,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -30,6 Mkr (-22,5)

 

Efter kvartalets utgång

 • Finansieringsprocsessen påbörjad och avser säkerställa bolagets drift kommande 12 månader
 • Extra bolagsstämman beslutade att fullfölja förvärven (apportemission)

 

VD – Kommentar

 

Under kvartalet har bolaget fortsatt fokusera på försäljning och marknadsföring mot fastighetsbolag, industrier samt IoT marknaden. Ett antal nya affärer och order har tagits, men jag konstaterar att bolaget både behöver öka antalet nya kundkontakter och orderingången.

 

Vi har nu slutfört utbildning av återförsäljare på Netmores produkter och håller på att förbättra vissa IT system tillsammans med återförsäljare för att stödja säljprocessen bättre. Intäkterna för fjärde kvartalet hamnade på ca 1,2 Mkr, vilket är under förväntan.

 

De tidigare aviserade planerna att genomföra en nyemission ligger fast. Arbetet fortgår och prognos för slutförande är satt till början av kvartal 2.

 

Marknadsutvecklingen under år 2018 visade att marknaden för IoT blivit allt hetare och växer i allt snabbare takt. Bakgrunden till detta är att praktiskt taget samtliga svenska byggnader och hus idag är anslutna via fiber till internet. Det öppnar upp för nya möjligheter att införskaffa information från olika komponenter och system som på olika sätt påverkar byggnaden. Det kan vara sensorer, mätare, pumpar, fläktar, larmdetektorer, displayer etc. Sammantaget handlar det om mycket stora informationsmängder som dessutom ska göras åtkomliga trådlöst såväl som presenterade på ett sätt som är praktiskt användbart. Informationen måste därtill vara skyddad och säkerställd från att flyta fritt på det öppna internet (cyber security).

 

Med den nya huvudstrategin som IoT operatör har vi inom området smarta fastigheter levererat ett pilotsystem för fastighetsautomation till ett ledande internationellt fastighetsbolag. Leveransen har både gett oss ett proof of concept inom området samt byggt trovärdighet kring den nya strategin. Kommersiellt ser jag stor potential för Netmore inom smarta fastigheter, både i Sverige och internationellt med denna lösning. Inom området trygghetslarm ser vi också ett ökat intresse för våra lösningar. Med en nyligen avslutad och flera planerade kundleveranser ser jag en stark efterfrågan inom området framöver

 

Vidare ger Netmores lösningar även de publika operatörerna fördelar då dessa i många fall inte kan uppfylla kundernas krav på inomhustäckning och verksamhetsanpassning. Genom de operatörsneutrala nät som Netmore levererar kan även de publika operatörerna få tillgång till bättre täckning och nå ut bättre och längre till sina kunder. För att ännu bättre erbjuda smarta IoT lösningar förvärvade Netmore Groups bolagen Blink Services och Omnipoint i december 2018. Med dessa förstärks bolagets tjänster och utgör ett komplett erbjudande till våra kunder och inkluderar även sensorer och ställdon för smarta fastigheter, smarta industrier, smarta företag och smarta hem.

 

Blink Services har börjat 2019 bra genom att etablera sig i ytterligare fyra kommuner utöver   befintliga basen på 30 kommuner. Bolaget är också i full färd med förberedelse av symposiet Smart City Event i Linköping, 11-12 april 2019.

Ävn Omnipoint har öppnat 2019 starkt med ökat antal leads och högre konverteringsgrad än förväntat. Samtidigt har man även börjat bearbeta nya återförsäljare och förbereder att lansera ytterligare tjänster inom smarta hem och larm.

 

Netmore har efter de nu genomförda förvärven inlett arbetet med att omvandla företaget till att bli en heltäckande operatör inriktad mot IoT baserad på småskaliga, energisnåla smarta mobila nät för dagens och morgondagens smarta samhällen.

 

Rikard Slunga,

VD

Q4 rapport 2018 – Netmore Group AB (publ)

Månadsbrev – 11 februari

 

 

Det här månadsbrevet beskriver verksamheten i Netmore och i de nya verksamheterna inom Netmore Group efter de genomförda förvärven under 2018-12 – 2019-01.

Den nytillkomna verksamheten för smarta hem och larm och som har varumärket Omnipointvisar god tillväxt, både i jämförelse med föregående år samma period och jämfört med december månad 2018 som var den bästa ditintills. En jämförelse visar också att kunderna köper mer per installation. Antal leads har ökat med över 30% jämfört med december som ju var en bra månad. Detta visar att online-marketing fungerar väl. Försäljningsavdelningen har förstärkts i slutet av januari för att ta vara på ökande antal leads. Förhandlingar har påbörjats med återförsäljare. Nya intressanta tjänster inom videoövervakning är under sluttest och skall lanseras inom kort.

Mycket har hänt även inom den nytillkomna verksamheten Blink Services. Flera framgångsrika event har hållits tillsammans med tjänsteleverantörer, bl a i Mittnät. Fyra nya kommuner har knutits till Blink Services. Den etablerade portalen har förstärkts och ytterligare insatser pågår för att stärka bolagets position. Bolagets tekniska ankare, Martin Edofsson har medverkat på Södertälje science week och på ett debattevent i Grebbestad, ”sju snillen”. Arbetet med förberedelser inför Smart City Connection, Mjärdevi Science Park i Linköping den 11-12 april pågår för fullt och det har bl a tillkommit två nya talare har till programmet under perioden, Ståle Pettersen, VP på Semtech och Jakob Algulin, CDO på Linköpings kommun.

Även i Netmorehänder det mycket och på många fronter. Ett fokuserat område är IoT-lösningar för fastighetsägare. Det är många fastighetsägare med många fastigheter som försöker etablera kontroll-center att jämföra med kraftbolagens liknande stora övervakningscentraler för att få kontroll på sina fastigheter. För att spara energi, upptäcka läckage, reducera risker etc. Netmore har etablerat en pilotanläggning för en större internationell fastighetsägare. Utöver Netmores kompetens på området kan vi också erbjuda vad man brukar kalla Cyber Security med krypterad kommunikation utanför Internet på VPN som bygger på att Netmore är sin egen nätoperatör.

Netmores nät används redan i Falu kommun tillsammans med Tunstall för säker överföring av trygghetslarm och ytterligare sådana installationer är nu aktuella för äldreboenden. Inom Vinnova-prjekten skall nu tre fastigheter utrustas med Netmores nät liksom två-tre lokala nät i glesbygd som saknar täckning, bl a ett byanät i Vilhelmina.

Ett flertal affärer är under diskussion via Netmores återförsäljare, bl a för ersättning av DECT-system. En ny återförsäljare har tillkommit, SME Solution i Malmö. Avtal med Engra (inom RingUp-kedjan) blev likaså klart i januari. Netmore kan sedan januari erbjuda finansieringslösningar för produkter och tjänster via bolaget 3 Step IT.

Inom New Dealhar arbetet inletts med att definiera en produktportfölj för SME-marknaden med utgångspunkt i Netmore Groups produktportföljer.

För Netmore Groupsom helhet har förvärven av Omnipoint, Blink Services och New Deal fullföljts genom att aktiebytet genomförts den 29 januari.

Kapitalanskaffningsprocessen för gruppen har också inletts.

Netmore Group AB

Rolf Norberg, +46705937489

Styrelseordförande

RolfN49@gmail.com

letter-cob-feb

Netmores apportemission genomförd.

Stockholm, 30 januari 2019.

Bolagsstämman i Netmore Group AB (publ) beslutade den 25 januari att genomföra emissioner om sammanlagt 1 450 000 aktier av serie A och 10 500 000 aktier av serie B. Per den 29 januari har teckning av aktier avslutats och tilldelning enligt separat beslut skett. Teckningskursen uppgick till 0,50 kr per aktie.

Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 1 195 000 kronor till 3 461 951,4 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 34 619 514 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket, fördelat på 5 132 000 A-aktier och 29 487 514 B-aktier.

Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Bolagets Styrelseordförande Rolf Norberg kommenterar: ”Det är glädjande att vi kunnat genomföra förvärv av de tre bolagen Blink Services AB, Omnipoint AB och Grundbulten 27128 AB (unä till New Deal AB), som därmed gör Netmore Group till en stark IoT operatör. Med förvärven har vi nu skapat ett bolag med bred och djup kompetens inom IoT, telekom och säkerhet – samt stärkt säljresurserna rejält. Vi har därmed fått en fullständig plattform för mobil telekommunikation på plats. 2019 kommer att bli ett mycket spännande år för Bolagsgruppen.”

Förvärvet av Omnipoint var villkorat med ett s k ”övertagande godkännande”, vilket nu också erhållits.

Press release 2019-01-30

Blink Services – Nyhetsbrev januari 2019

Det är ett spännande år vi just har klivit in i. 2019 är året då vi kommer att stärka vår roll som Sveriges LoRaWAN-operatör. Tack vare att vi nu kommer att ingå i Netmore Group så ökar vår kapacitet och vi kommer att fortsätta jobba mot samma mål som innan, dvs att bidra till att skapa säkra, effektiva och hållbara samhällen.

Netmore Group kommer att satsa stort på IoT. Läs gärna mer om planerna i deras pressmeddelande. Även om målet är detsamma så innebär en ny ägarstruktur vissa förändringar. Till det bättre förstås. Hur och vad det innebär kommer vi att berätta på Smart City Connection i Linköping, 11-12 april. Det finns plats för fler utställare så har du en produkt eller lösning som du vill presentera – hör av dig! Förra årets event blev utsålt så anmäl dig idag och dra nytta av Early Bird pris!

I förra veckan välkomnade vi en ny medarbetare, Linda Ivarsson, som kommer att bidra som administratör/ marknadsassistent. Johanna Björnson övertar Helena Björks arbetsuppgifter med ansvar för marknad och ekonomi.

Dags att kavla upp ärmarna och sätta igång. Det kommer att hända mycket och spännande saker framöver, så håll utkik i sociala medier. Det är där vi släpper nyheter först!