Delårsrapport för Netmore Group AB januari-juni 2018

• Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC
• Netmore Connect – Lansering av ny tjänsteorienterad paketering
• Företrädesemission maj/juni 2018
• Två Vinnova projekt tilldelade
• Bolaget genomförde namnbyte till Netmore Group AB

Andra kvartalet 2018

• Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC
• Utökning med nya återförsäljare
• Lansering av Netmore Connect och ny tjänsteorienterad paketering
• Leverans av utökningsorder till Norrvatten har slutförts
• Två Vinnova projekt tilldelade om totalt ca 5.6 Mkr
• Företrädesemission påbörjad under maj/juni
• Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,0 Mkr (2,8)
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,7 Mkr (-5,2)
• Resultatet efter skatt uppgick till -6,3 Mkr (-6,6)

Första halvåret 2018
• Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 2,0 Mkr (6,2)
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –9,6 Mkr (-7,6)
• Resultatet efter skatt uppgick till -12,8 Mkr (-10,4)

Efter kvartalets utgång

• Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete
• Företrädesemissionen avslutad
• Riktad nyemission genomförd

Netmore Group AB (publ.) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

VD – Kommentar

När jag summerar vår resa från ett teknikbolag till mobiloperatör blir det tydligt att vi nu går in i en ny fas. Genom ett antal lyckosamma industriprojekt har vi vunnit förtroende i telekom- Sverige. Vi kan nu genom vårt eget mobilnät som den femte mobiloperatören på marknaden erbjuda mobiltjänster till samtliga marknadssegment, dels genom direktförsäljning men framförallt via återförsäljare.

Intäkterna för andra kvartalet, ca 1 Mkr, hamnade under förväntan. Jag konstaterar att transformering från renodlat teknik- och systemleverantör till mobiloperatör har påverkat säljfokus negativt, vilket slagit på intäkterna.
Inom direktförsäljningen har vi under kvartalet fortsatt med offertarbete, kundmöten och förhandlingar. Vi har vidare fortsatt att utveckla återförsäljarkanalerna och har i skrivande stund uppnått mer än 75 återförsäljare runt om i landet. Under perioden har vi också ingått ett viktigt försäljningssamarbete med IP-Only/DGC, som är starka inom storkundsegment och offentliga organisationer.

Vår marknadsbedömning är att behovet av våra mobiltjänster och inomhuslösningar är stort och kommer att öka ytterligare över tiden. Det är därför viktigt att bolaget säkerställer en stor och stabil marknadsposition så snart som möjligt.
I maj/juni 2018 inledde bolaget en företrädesemission som tillför bolaget ca 9, 8 Mkr före kvittningar och emissionskostnader. Emissionen är en del av den plan som har lagts fram för att nå tillväxtmålen och därmed break-even under första halvåret 2019.

I början av juni 2018 lanserade bolaget Netmore Connect tillsammans med en ny tjänsteorienterad paketering. Netmore Connect kombinerar företagsväxel med mobilabonnemang där kunderna kan få garanterad täckning. Detta är en unik produkt i marknaden. Mobilabonnemangsstrukturen modifierades också för att ge kunderna fler abonnemangsformer att välja bland. Bolaget har också en pågående digital marknadskampanj med bland annat Google Ads.

Netmore deltar även i två Vinnova projekt och beviljades anslag med 5,6 MSEK för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning. I projektgrupperna deltar flera viktiga strategiska partners som SABO, JM, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Visita samt Region Norr- och Västerbotten.

I maj 2018 hölls dels ordinarie bolagsstämma samt en extra bolagsstämma. På ordinarie bolagsstämman invaldes Thomas Eriksson som ny ledamot, med en bakgrund inom bank och finans. Det beslutades även om namnändring av bolaget till Netmore Group AB. På extrastämman beslutades, förutom att godkänna förslaget om företrädesemission, att ge styrelsen ett bemyndigande avseende framtida emissioner.

Steg för steg implementerar vi bolagets strategiska plan och med nya produktpaketeringen och ett allt starkare återförsäljarnät är jag förhoppningsfull gällande våra tillväxtambitioner kommande månader

Rikard Slunga
Verkställande direktör

Verksamheten under andra kvartalet 2018

Industri
Under perioden har fokus legat på försäljningsaktiviteter, offerter och kundmöten. Få affärer har dock kommit till avslut, men arbetet att få in flera industriorder fortsätter.
Bolaget har under perioden levererat klart systemen till Norrvatten och Käppalaverken och kunden är mycket nöjd med leveranserna. Ny kund under perioden blev Svenska bevakningsgruppen AB som valde Netmore mobiltjänst till samtliga väktare och SCA med ett initialt konsultuppdrag.

Kontor/publika miljöer
Under perioden har fokus legat på försäljningsaktiviteter, offerter och kundmöten. Arbetet med att nå avslut på många affärer fortsätter nu i kvartal 3. Under perioden har system levererats till Office management och Reijmyre Glasbruk, som valt Netmore Connect till företagskommunikation.

Flerbostadshus
Möten och marknadsföring till fastighetsbolag fortsätter. Netmore beviljades anslag med 5,6 Mkr för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning. I projektgrupperna deltar flera viktiga strategiska partners som SABO, JM, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Visita , Region Norr- och Västerbotten.

Mobila tjänster
Försäljningen av mobila tjänster har nått drygt 500 kunder. I juni 2018 valde Svenska Bevakningsgruppen AB Netmore som leverantör av den mobila kommunikationen för sina väktare.

Återförsäljare
Arbetet med att utöka återförsäljarnätet pågår och under perioden blev avtalet med IP-Only/DGC klart. IP-Only/DGC är en mycket intressant samarbetspartner med många stora konton samt offentliga kunder. Med detta avtal öppnas en effektiv väg för Netmore att nå denna kundgrupp med vårt produkterbjudande. Vidare pågår förhandling med andra återförsäljarkedjor med fokus på SME marknaden. De beräknas bli färdiga under augusti 2018. Samtliga återförsäljare har visat stort intresse att inkludera Netmores produkter med de unika egenskaper som erbjuds, t.ex. mobilabonnemang med garanterad täckning.

Medarbetare
Koncernen hade vid periodens utgång 10 personer anställda.
Därutöver anlitas ytterligare personer som underkonsulter vid behov.

Övrigt
Under perioden har diskussioner avseende försäljning av den danska mobiltelefonilicensen förts med två parter. Bolaget förväntas slutföra de pågående förhandlingarna under augusti 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har företrädesemissionen slutförts. Därutöver har en riktad nyemission om ca 1,8 Mkr till en av bolagets storägare genomförts. Netmore har tecknat avtal om försäljningssamarbete med Electra Sweden AB (där RingUp kedjan ingår), vilket ger tillgång till den viktiga SME marknaden.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Intäkter och resultat
Koncernens intäkter uppgick till 1,0 Mkr under det andra kvartalet 2018 (2,8). Rörelsekostnaderna uppgick till 7,4 Mkr under det andra kvartalet (9,4).

Resultatet (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -4,7 Mkr (-5,2)

Lokala nät
Försäljningen av Lokala nät under andra kvartalet uppgick till ca 0,4 Mkr.
SCA, Office Management och Norrvatten står för huvuddelen av försäljningen och intäkterna.

Trafik (abonnemang)
Försäljningen under kvartalet uppgick till drygt 0,1 Mkr och består av fasta abonnemangsintäkter.

Support
Intäkterna från supportavtal uppgick till ca 0,2 Mkr

Kassaflöde och finansiell ställning
Per sista juni 2018 uppgick totala tillgängliga likvida medel till 1,8 Mkr, vilket innebär en utnyttjad checkräkningskredit med 3,2 Mkr. Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 36 %. Kassaflödet från verksamheten var -3,0 Mkr under andra kvartalet

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för det första kvartalet uppgick till 1,0 Mkr (2,8) och resultat efter skatt till –5,7 Mkr (-5,1).

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna är fortsatt goda då behovet av bra inomhustäckning är fortsatt stort inom många marknadssegment och beräknas öka när 5G och Internet of Things växer sig större. För närvarande finns det största behovet inom industrisektorn som har behov av robust och pålitlig kommunikation och inom energieffektiva fastigheter där isolering utestänger radiosignaler från och till de publika mobilnäten.

Bolaget fortsätter implementera sin strategi med direkt försäljning, främst till industrikunder, men också genom uppbyggnad av ett starkt återförsäljarnät. Återförsäljarkanalen kommer ge försäljningen mer kraft mot små- och medelstora företag såväl som mot stora kunder och offentliga organisationer. Under det senaste kvartalet har vi haft ett flertal förhandlingar med större återförsäljarkedjor, som samtliga visat stort intresse att inkludera Netmores produkter i sitt försäljningsutbud. I juni blev avtalet klart med IP-Only/DGC om försäljningssamarbete. Förhandling pågår med ytterligare kedjor som förväntas ge betydande bidrag med affärer och företagskontakter runt om i landet.

Bolagets nya tjänsteorienterade paketering, som ger våra kunder enkla och tydliga tjänster är en viktig del i att stödja ökad försäljning på ett effektivare sätt. Dessa inkluderar Netmore Connect som består av företagsväxel med mobilabonnemang som har garanterad täckning hos kunden, Netmore WiFi och särskilda IoT (m2m) mobilabonnemang.

Försäljning av mobila tjänster och mobilabonnemang som kom igång tidigare i år är en viktig intäktskälla för bolaget när kundstocken växer. Målet för året är att nå 5 000 kunder.

Bolaget gör bedömningen att de säljstödjande åtgärder som implementerats är tillräckliga för att nå önskad försäljningstillväxt.

Övrigt

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i årsredovisningen för 2017, som finns att ladda ned på bolagets hemsida.

Operativa och finansiella risker
Bolagets operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i dokumentet Bolagsbeskrivning, utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B på First North.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm 2018-08-22

Rikard Slunga Rolf Norberg
Verkställande direktör Styrelseordförande

Hans Benndorf Johan Jobér
Ledamot Ledamot

Thomas Eriksson
Ledamot

Kommande rapporter 2018-2019

Delårsrapport 3 jan-sept 2018 (Q3) 9 november 2018
Bokslutskommuniké jan-dec 2018 19 februari 2019

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.netmore.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD, + 46 73 17 23 002, Rikard.Slunga@netmore.se,

Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete (MAR)

Electra Sweden AB kommer att börja sälja Netmore’s produkter och tjänster. Initialt kommer Ringup kedjan att vara aktiva men även bolagets andra varumärken kan bli aktuella. Ringup kedjan har 60 butiker runt om i Sverige.

”Jag är mycket glad att få inkludera Netmore’s inomhuslösningar och mobila tjänster i vår verksamhet då vi ser en ökande efterfrågan i marknaden för den här typen av lösningar, säger Michael Rosvall Produktchef på Electra.”

”Säljsamarbetet med Electra och Ringup kedjan passar oss mycket bra då bolaget har en mycket stark marknadsposition inom ett flertal företagssegment som alla har ett växande behov av Netmore’s lösningar och som vi också vill nå ut till, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB.”

Måndsbrev – 15 augusti

Jag hoppas att ni alla har haft en skön och avkopplande semester.

Under sommaren har bolaget arbetat med emissioner som tillför Bolaget ca 11,6 MSEK (före emissionskostnader och kvittningar) och är en del av den plan som tidigare har lagts fram för att nå nödvändig tillväxt och break-even under första halvåret 2019.

Netmore arbetar vidare med erbjudanden och offerter till potentiella kunder samt utökning av vårt återförsäljarnätverk. Vi har slutfört avtalet med IP-Only/DGC om strategiskt försäljningssamarbete där IP-Only/DGC inkluderar Netmores produkter och tjänster till sina kunder. IP-Only/DGC har en stark ställning inom segmentet storkunder och offentliga organisationer. Vi för även diskussioner med ytterligare ÅF-partners för att stärka vår försäljning inom SME segmenten.

I juli 2018 fick vi det positiva beskedet från kinesiska patentverket att de kommer att godkänna vår patentansökan för Tarriflex, bolagets unika lösning för effektivare IT-integration.
Strax före semesterperioden utsågs Netmore till en av vinnarna i Post & Telestyrelsens (PTS) innovationstävling för utveckling av en virtuell telefonist och receptionist. Vi planerar att inkludera den nya produkten i Netmore Connect för att ge våra kunder ytterligare mervärde.

Jag ser fram emot höstens spännande arbete för att generera ökad tillväxt i Netmore.

Med vänlig hälsning
Rikard Slunga
VD

För mer information kontakta:
Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Netmore Group AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen för Netmore Group AB har idag, med stöd av bemyndigande lämnat från extrastämman den 24 maj 2018, beslutat om emission av units, d v s aktier och teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare och omfattar cirka 1,8 MSEK

Nyemissionen är riktad till Advanced Research AB, huvudägare i Netmore Group AB, och omfattar 1 734 095 units. En unit består av 1 B-aktie och 1 teckningsoption av serie TO2. Emissionsvillkoren är samma som för emissionen per 2018-05-24 (beslutsdatum), d v s teckningskursen är 1,05 kronor per unit och teckning görs mot kontant vederlag.

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB kommenterar:

”Vi ser positivt på att vår största ägare, Advanced Research AB, vill utöka sitt innehav i bolaget ytterligare. Utöver att vi tillförs tillväxtkapital är det också ett gott betyg till att vår strategi och inslagna väg mot tillväxt är rätt. Vi kommer i och med detta att få större kraft att stödja och utveckla de distributionskanaler som vi redan etablerat, att kunna etablera ytterligare kanaler och också fortsatt utveckla marknaden i egen regi. Det är viktigt eftersom vi kommer till marknaden med ett nytt och unikt erbjudande som så gott som alla, både mindre och större företag och institutioner liksom även bostadsrättsföreningar har mycket att vinna på, både kvalitativt och kostnadsmässigt ”.

Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 18 987 514 st.

Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 173 409,5 SEK till 2 266 951,4 SEK.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen hos Bolagsverket.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB,

+46 735 272 486, rikard.slunga@netmore.se

 

Månadsbrev – 15 juli 2018

I det här månadsbrevet beskrivs affären med Bevakningsgruppen och hur Netmore kunde säkerställa mobiltäckningen i centrala Malmö och i de butikslokaler som Bevakningsgruppen arbetar i.

I juni 2018 vann Netmore ett kontrakt med Bevakningsgruppen för leverans av mobil-kommunikation till alla deras väktare och säkerhetspersonal. Bevakningsgruppen är ett säkerhetsbolag som är baserat i Landskrona med verksamhet i Skåne och Stockholm där man erbjuder väktare, bevakning, värdetransporter, butikskontroller och säkerhet vid event. Affären med Bevakningsgruppen kom till oss via en av våra återförsäljare. Det visade sig att väktarna hos Bevakningsgruppen hade problem med dålig mobiltäckning när de bevakade butiker i centrala Malmö. När väktarna t.ex. ingriper mot snattare så tar man vederbörande till en bakre del av butiken, ofta inne i lagerdelen och där är man ofta utan mobiltäckning. Detta är inte acceptabelt för väktarna dels operationellt men även för väktarnas egen säkerhet krävs mobiltäckning. Bevakningsgruppen hade försökt att få en fungerande lösning med abonnemang från olika Svenska operatörer men hade inte lyckats då det alltid var någon av operatörerna som hade dålig täckning i vissa butiker och det var således inte en helt fungerande lösning. Det här kunde Netmore lösa med våra erbjudanden.

Södergatan i centrala Malmö där Bevakningsgruppen hade problem med dålig mobiltäckning i affärsbutiker.

När Netmore fick förfrågan om vi skulle kunna säkerställa mobilkommunikation för ett säkerhetsbolag som Bevakningsgruppen så presenterade vi vårt Netmore Reach abonnemang som fungerar på samtliga svenska nät, dvs man får maximal mobiltäckning via alla operatörer och i tillägg erbjuder vi även Netmore nät som gör att kunden själv enkelt kan påverka mobiltäckningen genom att installera en mobil accesspunkt där det behövs. På det här sätter klarade vi att ge kunden en lösning som lever upp till samtliga krav och ger kunden den flexibilitet och möjlighet att själv kunna påverka täckningen och tjänsten. Bevakningsgruppen blev mycket positivt överraskad av vår lösning.  Efter en kort förhandlingsrunda valde Bevakningsgruppen att lägga en order till Netmore för samtliga sina väktare.

Netmore har under maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilken tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. Emissionen beräknas avslutas nu under mitten av juli och ger möjlighet att fortsätta vårt arbete med att nå lönsamhet under första halvåret 2019.

Jag vill också passa på att önska er all en skön sommarsemester.

Mvh
Rikard Slunga
VD

Netmores företrädesemission tecknades till ca 80 procent

Netmore Group AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Netmore AB:s (publ) företrädesemission att totalt 9 298 521units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 80 procent. 4 133 062 units, ca 4,3 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 5 165 459 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 44 procent av erbjudna units. Utfästa teckningar från ingivarna av teckningsförbindelser ingår i ovanstående.

Kvittningar kommer att genomföras om totalt ca 1 MSEK, dels kvittningar till styrelseledamoten Johan Jobér med närstående bolag om ca 0,8 MSEK, dels till Advanced Research AB, närstående bolag till huvudägare Arnfinn Röste, med ca 0,2 MSEK.

Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 929 852,10 kronor till 2 093 541,90 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 20 935 419 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket, fördelat på 3 682 000 A-aktier och 17 253 419 B-aktier. Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket. De i emitterade units medföljande teckningsoptionerna av serie TO 4 B kommer att uppgå till 9 298 521 st och medför rätt att teckna ytterligare 4 649 260 B-aktier under utnyttjandeperioden under augusti 2019.

Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i transaktionen och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Bolagets VD Rikard Slunga kommenterar: ”Det är glädjande att vi kunnat genomföra emissionen som nu ger oss möjlighet att realisera planen att nå lönsamhet. Behovet och intressetför lokala mobilnät är stort och kommer att öka ytterligare snart när 5G och Internet of Things, IoT, introduceras då kravet på bra täckning ökar för att kunna ansluta alla enheter trådlöst. NETMORE – med unika produkter och lösningar inom lokala nät – är väl positionerat att bli en ledande leverantör av mobiltjänster på framtidens mobilmarknad. Målet är inställt på att nå minst 5 000 abonnenter under år 2018 och därefter en fortsatt ökande abonnemangstillväxt under 2019. Tillsammans med försäljningen av lokala nät kommer det att vara tillräckligt för att göra bolaget kassaflödespositivt under det första halvåret 2019. Fokus ligger nupå att fortsätta marknadsföra och driva försäljning av de lokala näten, sälja abonnemang som fyller näten med trafik samt komplettera med IT-integration så att kunderna får sina olika IT-lösningar att fungera trådlöst. Med den nu avslutade emissionen har vi förutsättningar för att kunna nå fram till lönsamhet. Vi ser nu med tillförsikt och stora förhoppningar fram mot resten av 2018. ”

Månadsbrev – 15 juni 2018

Bolaget lanserade i början av juni 2018 en ny tjänstepaketering som har till syfte att bättre och mer effektivt stödja försäljningsarbetet. Den nya tjänstepaketeringen består av:

Netmore Connect
Komplett företagspaket med mobil abonnemang som ger alla typer av företag garanterad täckning, som kunden själv kan påverka och därtill också företagsväxel.

Netmore WiFi
Möjlighet att köpa WiFi som tjänst. Det här är en tjänst som både kunder och flera av våra återförsäljare efterfrågat.

Netmore mobilabonnemang
Nya abonnemang enligt kundernas önskemål.

Netmore IoT
Abonnemang särskilt anpassade för IoT och m2m användning.

Den första beställningen av Netmore Connect fick vi från Reijmyre glasbruk i samarbete med vår återförsäljare Teleproffs i Linköping. Ni kan se mer av de nya tjänsterna på vår webb och tillsammans med det här månadsbrevet bifogas även de nya tjänstebeskrivningarna.

Vi har även skrivit samarbetsavtal med IP Only (DGC) som innebär ett viktigt försäljningssamarbete för oss. IP Only (DGC) är ägda av EQT och är idag en betydande leverantör av internet och telefonitjänster till företag och myndigheter i Sverige och har många stora kundkonton. Vårt nära samarbete med operatören 3 gjorde att vi blev introducerade till IP Only (DGC) då dessa bolag redan samarbetar i marknaden och nu får vi genom avtalet också möjlighet att nå stora och viktiga kundgrupper. Med våra produkter och tjänster får IP Only (DGC) tillgång till våra mobilabonnemang, Netmore Connect som ger företag garanterad täckning i sina lokaler, våra unika inomhuslösningar och våra IoT-lösningar.

Slutligen vill jag nämna den pågående emissionen där vi planerar att ta in 12,2 miljoner SEK och som primärt skall användas i det fortsatta försäljningsarbetet. Teckningsperiod är 4 juni fram till 19 juni och jag hoppas att ni har intresse och vill ge oss fortsatt förtroende för att fortsätta försäljningsarbetet och bygga bolaget vidare mot lönsamhet under år 2019.

För mer information kontakta:
Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Reijmyre Glasbruk väljer Netmore Connect

Den första beställningen av Netmore Connect kommer från Reijmyre Glasbruk i Östergötland. Reijmyre Glasbruk har valt Netmore Connect till sin företagskommunikation efter en upphandling där lösningen bäst uppfyllde kraven med modern företagsväxel och mobilabonnemang med garanterad täckning. Beställningen omfattar även leverans av Netmore WiFi inom Reijmyre Glasbruk. Leverans kommer att ske under juni månad. Affären sker i samarbete med återförsäljare och ordervärde är ca 100 000 SEK över 3 år.

”Det är spännande att få leverera Netmore Connect till Reijmyre Glasbruk. Lösningen ger kunden garanterad mobiltäckning kombinerat med en modern företagsväxel. Beställningen inkluderar även Netmore WiFi, som ger kunden ett professionellt WiFi inom hela företaget, säger Mats Ragnarsson, säljare på Netmore Group AB.”

Netmore och IP-Only tecknar samarbetsavtal (MAR)

Netmore Group AB (publ) och IP-Only Enterprise AB (DGC) har ingått ett samarbetsavtal där Netmore är underleverantör till IP-Only gällande tillhandahållande av tjänster och produkter inom telekommunikation och datatöverföring. IP-Only äger i och med avtalet rätten att fritt paketera och sälja Netmores produkter med eget pris och under eget varumärke.

”IP-Only Enterprise, tidigare DGC, är en idealisk samarbetspartner som står väl rustad för att tillsammans med oss bearbeta små- och medelstora företag, större organisationer inom offentlig sektor samt företag på enterprisenivå. Utgångsläget är att börja i liten skala för att sedan växa tillsammans säger Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore Group AB.”

”Vi är sedan tidigare stolta över vårt samarbete med operatören 3 och det MVNO-avtal vi har, som ger våra abonnemangskunder mobiltäckning i hela landet. Nu har det samarbetet genererat en kontakt med IP-Only Enterprise (DGC), som resulterat i ett avtal för försäljningssamarbete, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB”

Nu inleder Netmore Group AB (publ) teckningstiden för tidigare kommunicerad emission.

Emissionen är en partiellt garanterad företrädesemission med möjlighet till teckning utan företräde av allmänheten. En unit, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption emitteras. Teckningstiden sträcker sig fram till den 19 juni.

Intresset från storägare i bolaget är större än de teckningsförbindelser som ingår i garantin.

Bolagets största ägare, Advanced Research Sweden AB, har för avsikt att teckna units för drygt 1 Msek mer än tidigare kommunicerat, samt därutöver har två anställda i bolaget intressen att teckna units för ca 0,2 Msek som inte ingår i garantin.

Netmore, anmälningssedel utan företräde, juni 2018

Netmore, emissionsteaser juni 2018

Netmore, memorandum juni 2018