Netmores kvittningsemission genomförd

Styrelsen för Netmore Group AB har idag, enligt separat beslut och med stöd av bemyndigande från årsstämma 9 maj, tilldelat aktier med anledning av avslutad aktieteckning i kvittningsemission till nyckelleverantör.

Kvittningsemissionen baserar sig på en överenskommelse mellan bolaget och en nyckelleverantör om kvittning av dennes fordringar om ca 1,3 MSEK. Fordringarna kvittas mot 1 858 291 aktier av serie B till en kurs om 0,70 kronor. 

Aktiekapitalet ökar med högst 185 829,10 kronor. Betalning sker genom kvittning av bolagets skulder om motsvarande belopp. Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 31 345 805 st.

Erik Hallberg, VD Netmore Group AB kommenterar:

”Från Netmores perspektiv är kvittningsemissionen bra ur likviditetshänseende, samtidigt som det är ett kvitto på att vårt nya fokus är värdeskapande”.

Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation

Som tidigare annonserats så förvärvade Netmore group (publ) Blink Services AB och Omnipont AB vid årsskiftet, 2018/2019. Nu tar vi nästa steg och stärker oss under en enad strategi, grafisk profil och namn -Netmore (Blink Services och Netmore). Vi kommer erbjuda IoT-nät innehållande alla attraktiva tekniska infrastrukturer och tjänster, samlat under en och samma applikation. Det är ett Ekosystem för IoT öppet för alla.

Blink Services är ledande leverantör av LoRaWAN i Sverige, LoRaWAN är en teknologi ämnad IoT (Internet of Things). Denna teknik har många fördelar för sensor-kommunikation inom kommunala verksamheter, fastigheter och industri, bland annat sin långa räckvidd som gör det till en kostnadseffektiv infrastruktur att etablera i en stad. Blink Services har byggt upp ett ekosystem runt tekniken med tjänsteleverantörer som erbjuder sina produkter och tjänster i nätet samt en mängd nätägare (ofta kommunala stadsnät, kommuner eller fastighetsföretag) som tillsammans med Blink Services utvecklar IoT via LoRaWAN i Sverige.

Även Netmore har en inriktning för IoT och erbjuder IoT-nät till Industrier, Fastigheter och kommuner. I Netmores erbjudande finns följande tekniska infrastrukturer; 2G, 3G, 4G och 5G (i framtiden), WiFi och NBIoT. Netmore har utvecklat ett abstraktionslager för integrationer mellan olika tekniker och tjänster, denna produkt är unik i sitt slag och kan hantera administration på ett sätt som kunder efterfrågar.

Omnipoint är en ny aktör på svenska säkerhetsmarknaden och levererar trygghetslösningar för det smarta hemmet, företaget eller flerfamiljsbostäder. Deras molnbaserade teknik är prisbelönt och kombinationen av video- och brandövervakning i realtid, högkvalitativ hårdvara och modern teknik gör Omnipoint till en given spelare inom IoT, för smarta hem.

Blink Services och Netmore enas under ett och samma namn, Netmore. I och med sammanslagningen så kommer vårt erbjudande kombineras och utvidgas till ett heltäckande IoT-nät, Blink Services och Netmores teknologier slås ihop. Blink Services utvecklade ekosystem (Blink Portal och Blink Market hädanefter Netmore Portal och Netmore Market) utvecklas vidare och integreras med Netmores abstraktionslager. Ekosystemet kommer vara ett öppet system där alla som erbjuder IoT-tjänster kommer kunna ingå och, genom en revenue-sharing modell, växa i takt som vi expanderar. Omnipont är en given del i Ekosystemet och med sina helhetslösningar för smarta hem kan vi utvidga vårt erbjudande till mindre företag och kontor. Våra fokusområden initialt kommer därmed vara ”Connected City” och ”Connected Property”, IoT abonnemang ligger till grund i erbjudanden och där kommer även området ”Connected Homes & Business” ligga, där Omnipoint kommer vara en leverantör i tjänsten.

Om personalen inom bolagen: Organisationsschemat visar ansvarsområden, men den befintliga personalen i respektive bolag kommer bestå och för kunderna kommer den största skillnaden vara att vårt erbjudande är större och mer attraktivt. Vi kommer fortsätta arbetet där våra kunder och partners står i centrum och där den personliga servicen är högt prioriterad, samma anda som tidigare fast tillsammans!

Analys Netmore: Affärerna börjar ta fart

Affären med Akelius Fastigheter har satt fart på Netmore som under kv2 2019 fortsatt sina satsningar inom IoT-marknaden. Parallellt har ledningen implementerat företagets nya strategi, varumärke, företagskultur mm. Intäkterna ökade under kv2 2019 och som vi ser det är bolaget på rätt spår.

Netmore är en operatör som erbjuder mobila tjänster för en bra inomhustäckning med en mobil accesspunkt och roaming med andra operatörer utanför huset. Men bolaget har haft svårt att konkurrera mot traditionella lösningar baserade på passiva inomhusnät. I våras bytte bolaget fokus och satsar nu på en

affärsmodell inriktad mot IoT lösningar och tjänster.

Genom förvärv av Blink Services och Omnipoint har Netmores tjänster vidgats till att omfatta sensorer och ställdon för det smarta samhället. IoT är byggstenen till det smarta hemmet, den smarta byggnaden och den smarta staden. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar, baserade på cellulär teknologi (3G/4G/5G/NB-IoT) och LoRaWAN, samt IoT applikationer och integrationstjänster. Dessa hanterar kommunikationen och dataflöden mellan smarta ändpunkter och molnbaserade applikationslösningar.

Vi räknar inte med att bolaget kan nå break-even på EBITDA-nivå förrän under slutet av år 2020. Vår prognos inkluderar en nyemission som netto väntas ge cirka 26 miljoner kronor under kvartal 3/2019 och ytterligare 15 miljoner kronor under 2021. Vår motiverade riktkurs i bas-scenariot hamnar på 1,00 kronor (tidigare 0,56 kronor). Den motiverade kursen varierar från 0,59 kronor per aktie i vårt Bear- scenario till 2,10 kronor

Delårsrapport för Netmore Group AB april-juni 2019

Tillväxt för Netmore Group med nytt fokuserat IoT koncept

Andra kvartalet 2019

 • Netmore tecknade 5-årigt ramavtal med fastighetsbolaget Akelius avseende ca 1 000 fastigheter i 5-7 länder
 • Implementation av ny organisation med tydliga fokusområden
 • Strukturgenomgång av finansiella åtaganden och avtal för att förenkla och göra balansräkning balanserad
 • Start planering för Europasatsning
 • Utökningsorder till Käppalaverken (WiFi-nät inkl reservdelar)
 • Fler order för radionät till vårdanläggningar
 • Netmore tecknar avtal tillsammans med Elvaco avseende leverans av vattenmätare till Kommunalt bostadsbolag
 • Totala intäkter för koncernen uppgick under kvartalet till 7,1 Mkr* (1,0)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till – 0,5 Mkr* (-4,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 Mkr* (-6,3)

*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 29/1 2019

6 månader 2019

 • Totala intäkter för koncernen uppgick under perioden till 10.0 Mkr* (2.0) 
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5,3 Mkr* (-9,6) 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,2 Mkr* (-12,8) 

*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 29/1 2019

Efter kvartalets utgång

 • Emittering av förlagslån om 15 Msek
 • Informerat om avsikterna att genomföra en företrädesemission senare i höst
 • Order till Crane (fd Tumba pappersbruk) avseende privat 4-G nät
 • Nya order på LoRaWAN nät till Kävlinge- och Skurups kommun (via bolag) samt överenskommelse med ytterligare 4 kommuner
 • Ny struktur beslutad som genomförs per 1 september
 • Kvittningsemission till nyckelleverantör kommer genomföras under Q3 i syfte att reglera skulder

Netmore tillförs 15 MSEK via ett konvertibelt förlaglån

Den 2 juli beslutade Netmores styrelse att emittera ett konvertibelt förlaglån med 2 års löptid till en av bolagets större aktieägare, LMK Forward AB.

Netmore Group AB accelerar sin tillväxt genom många nya spännande kundavtal;  Akelius Fastigheter, Skurups Kommun, Falkenbergs kommun m fl. För att möta denna tillväxt kommer bolaget förstärka sin finansiering och balansräkning i två olika steg.

Steg 1 sker genom att bolaget ger ut en 2-årig konvertibel med löptid om 2 år (förfall 30 juni 2021) till LMK Forward AB om 15 MSEK. Konvertibeln löper med 5 % ränta från och med dagens datum och med möjlighet till konvertering till kurs 1,00 SEK per aktie under utnyttjandeperioden.

Steg 2 kommer att ske genom en företrädesemission under hösten 2019. Villkoren för denna kommer att kommuniceras genom en separat pressrelease.

Tillsammans skapar detta en bas för att accelerera bolaget och bli en spännande leverantör till Smarta Fastighetsbolag med Smarta Uppkopplade hus, till Smarta Städer för Smarta IoT lösningar och säkra hem och företag.

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni, kl. 13.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

 1. Rätt att delta på stämman
  Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 juni 2019 och dels senast den 25 juni 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer,

e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Eftersom den 21 juni 2019 är midsommarafton måste sådan registrering vara genomförd per den 20 juni 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

 1. Förslag till dagordning
 2. Stämmans öppnande.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande och godkännande av dagordning.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 9. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av konvertibler. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

 1. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 80 807 514 röster fördelat på 5 132 000 aktier av serie A (10 röster) och 29 487 514 aktier av serie B (1 röst).

Skurups Elverk väljer Blink Services som leverantör av LoRaWAN

Skurups Elverk och Blink Services ingår samarbete och bygger LoRaWAN i Skurups Kommun. Det var efter Blink Services årliga event, Smart City Connection, som Skurups Elverk och Blink Services bestämde sig för att ingå samarbete och bygga upp LoRaWAN i södra Skåne. Skurups Elverk hade utvärderat de olika alternativen det finns för att utveckla LoRa i Kommunen och bland annat de säkerhetsåtgärder som Blink Services gjort vägde in, varför det blev Blink Services. Tidigt i våras bytte Blink Services leverantör av nätverk server och flyttade samtidigt till datahallar på svensk mark, allt för att säkerställa att information stannar i Sverige.

”Skurups Elverk, som har en hög teknisk kunskap och intresse, ser alla de möjligheterna till besparing som finns med att etablera LoRa-anslutna tjänster. Dom har redan uttalade områden som ska testas och implementeras och vi ska göra vad vi kan för att hjälpa Skurup att nå uppsatta mål”-Johanna Björnson, VD på Blink Services.

Skurups Elverk kommer att köra mindre tester fram till augusti för att sedan etablera kommersiella tjänster i höst 2019. Skurup är en liten kommun med bra topologi för LoRa, det kommer endast behövas ett fåtal basstationer för att få en bra täckning.

”Vi är glada och förväntansfulla över det kommande samarbetet i ett mer tillgängligt Skurup. Installationer kommer först att göras i vårt elnät, våra kontorslokaler och hos ett antal kommunala verksamheter för att testa olika sensorer och användningsområden.”-Stefan Möller, VD Skurups Elverk

Analys Netmore: Nya bolag, VD och inriktning

Den nya Netmore-koncernen efter köpet av Blink Services och Omnipoint samt med sin nye VD Erik Hallberg med tung telekombakgrund ser klart intressant ut. Affärerna kommer att organiseras i Netmore Solutions mot B 2 B-kunder och Omnipoint för IoT-lösningar till Smarta hem. Potentialen i aktien har ökat.

Netmore är en operatör som erbjuder mobila­ tjänster för en bra inomhustäckning med en mobil accesspunkt och roaming med andra operatörer utanför huset. Försäljningen har dock gått trögt och bolaget har haft svårt att konkurrera mot traditionella lösningar baserade på passiva inomhusnät. Nu byter man fokus och satsar på en affärsmodell inriktad mot IoT lösningar och tjänster.

Genom förvärv av Blink Services och Omnipoint vidgas Netmores tjänster till att omfatta sensorer och ställdon för det smarta samhället. IoT är byggstenen till det smarta hemmet, den smarta byggnaden och den smarta staden. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar, baserade på cellulär teknologi (3G/4G/5G/NB-IoT) och LoRaWAN, samt IoT applikationer och integrationstjänster. Dessa hanterar kommunikationen och dataflöden mellan smarta ändpunkter och molnbaserade applikations-lösningar.

Netmores intäkter har hittills varit otillräckliga. Vi räknar inte med att bolaget kan nå break-even på EBITDA-nivå förrän år 2020. Vår prognos inkluderar nyemitterat kapital om 20 miljoner kronor under 2019 och ytterligare 10 miljoner kronor under 2020. Vår motiverade riktkurs i bas-scenariot hamnar på 0,56 kronor (tidigare 0,43 kronor). I vårt bull-scenario ökar den motiverade aktiekursen från 1,67 kronor till 2,52 kronor per aktie. Det beror på en större utväxling med fler erbjudanden.

är en operatör som erbjuder mobila­ tjänster för en bra inomhustäckning med en mobil accesspunkt och roaming med andra operatörer utanför huset. Försäljningen har dock gått trögt och bolaget har haft svårt att konkurrera mot traditionella lösningar baserade på passiva inomhusnät. Nu byter man fokus och satsar på en affärsmodell inriktad mot IoT lösningar och tjänster.

Genom förvärv av Blink Services och Omnipoint vidgas Netmores tjänster till att omfatta sensorer och ställdon för det smarta samhället. IoT är byggstenen till det smarta hemmet, den smarta byggnaden och den smarta staden. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar, baserade på cellulär teknologi (3G/4G/5G/NB-IoT) och LoRaWAN, samt IoT applikationer och integrationstjänster. Dessa hanterar kommunikationen och dataflöden mellan smarta ändpunkter och molnbaserade applikations-lösningar.

Netmores intäkter har hittills varit otillräckliga. Vi räknar inte med att bolaget kan nå break-even på EBITDA-nivå förrän år 2020. Vår prognos inkluderar nyemitterat kapital om 20 miljoner kronor under 2019 och ytterligare 10 miljoner kronor under 2020. Vår motiverade riktkurs i bas-scenariot hamnar på 0,56 kronor (tidigare 0,43 kronor). I vårt bull-scenario ökar den motiverade aktiekursen från 1,67 kronor till 2,52 kronor per aktie. Det beror på en större utväxling med fler erbjudanden.

netmore_analys_10_juni_2019

Netmore hjälper Akelius nå sitt mål att sänka energiförbrukningen i sina fastigheter med 10%

Netmore har tecknat ett femårigt ramavtal med Akelius för Netmores koncept Connected Building och tar samtidigt in en första order på uppkoppling av smarta mätare.

 

Rickard Carlsson, chef på IT-Operations på Akelius förklarar varför valet av IoT-partner föll på Netmore:

Netmores plattform kombinerar operatörstjänster med klassisk IT och IoT på ett sätt som accelererar arbetet jämfört med om vi skulle göra det själva. Vi kan kombinera befintlig och modern fastighetsteknik i samma flexibla plattform.För oss är det viktigt att vi har full kontroll, vi äger vår egen data och säkerheten är god.

Målet med samarbetet är en storskalig utrullning av Netmores koncept Connected Building med fokus på fastighetsteknik som ett led i att digitalisera och effektivisera Akelius fastighetspark. Samtidigt möjliggörs nya intäktsströmmar i form av digitala tjänster till de boende.

 

”Att få förtroendet från en så stor aktör som Akelius är naturligtvis väldigt hedrande. Det visar att den lösning vi erbjuder ger fastighetsägare stort värde i form av effektiv fastighetsstyrning. Akelius har mer än 2500 flerbostadshus i 7 länder som Netmore nu kommer leverera till.” – säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore och ansvarig för affären

”Det är en bekräftelse på Netmore Groups strategiska inriktning där IoT för fastigheter är ett primärt område. Det är med stor glädje och ödmjukhet som vi tar oss an att bygga och leverera Akelius framtida IoT användning i fastigheter. Affären förväntas under avtalsperioden få en signifikant betydelse. Med detta förtroende kommer Netmore fortsätta adressera fastighetsmarknaden med stort förtroende.” – säger Erik Hallberg, VD Netmore Group AB

Pressrelease

Delårsrapport för Netmore Group AB januari-mars 2019

Första kvartalet 2019

 • Netmore ökar intäkterna till 2,9 Mkr* under Q1 med nya IoT-strategin (1,2 Mkr Q4-18)
 • Dotterbolaget Blink Services adderade fyra nya strategiska kunder
 • Dotterbolaget Omnipoint lanserade lösning med objektsigenkänning via video
 • Netmore vinnare i PTS innovationstävling – Lösning för virituell portvakt, receptionist och telefonist
 • Totala intäkter för koncernen uppgick under kvartalet till 2,9Mkr* (1,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,8 Mkr* (-4,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 Mkr* (-6,5)

*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 29/1 2019

 Efter kvartalets utgång

 • Erik Hallberg utsedd till tillförordnad VD och tillika koncernchef för Netmore Group AB (publ)
 • Dotterbolaget Blink Services anordnade uppskattat årligt IoT-event (Smart city connection)

VD – Kommentar

Under kvartalet har arbetet med implementering av koncernens nya strategi och satsning på IoT marknaden fortskridit.  Med anledning av förvärven och den nya strategin pågår ett internt samordningsarbete i syfte att utvinna synergier och sätta gemensamma målbilder. Ett arbete som kommer att intensifieras under närmaste tiden.

Netmores nya strategi där bolagets strategiska tillgångar inom core network, LoRaWAN, LTE och WiFi kombineras innebär att marknaden adresseras genom följande fyra huvudsegment:

 • Städer och kommuner
 • Fastighetsägare och utvalda industrisegment
 • IoT lösningar (IoT solutions providers) för volymmarknad
 • Hem och små företag

Marknaden för IoT växer och förväntas accelerera kraftigt de kommande åren, när företag och organisationer börjar inse fördelarna med att använda IoT lösningar för att förbättra sin effektivitet och kvalitet och därmed konkurrenskraft.

Netmore har skapat en unik IoT lösning som möter kundernas krav på att fritt kunna välja olika vertikala IoT lösningar, IT säkerhet med eget nät samt enkel integration av de nya IoT lösningarna till kundens existerande IT miljön.

Parallellt med ovanstående så pågår arbetet med att finansiera bolaget vidare för de möjligheter som identifierats och det arbetet beräknas vara klart i slutet av andra kvartalet.

Netmore var en av vinnarna i PTS innovationstävling 2018 med totalt 84 sökande. Netmore beviljades ett innovationsstöd om ca 3 Mkr för kommersiell utveckling av en virtuell portvakt/telefonist/receptionist baserad på en konverserande AI-agent.

Dotterbolaget Omnipoint lanserade objektigenkänning via video. Larmsystemet känner automatiskt av om en människa, ett djur eller ett fordon rör sig inom kamerans upptagningsområde.

Dotterbolaget Blink Services ökade antalet anslutna LoRaWAN gateways (basstationer) till olika stadsnät och dess kunder.

Det här är mitt sista VD-ord då jag nu lämnar över rollen som VD och Koncernchef till Erik Hallberg. Jag kommer själv att fortsätta som VD för ett av våra dotterbolag. Jag är mycket glad att Erik Hallberg har tackat ja till rollen som koncernchef och är övertygad att han kommer att skapa ett framgångsrikt Netmore Group inom den växande ”IoT marknaden”.

Q1 rapport 2019 – Netmore Group AB (publ)