Netmore Group AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen för Netmore Group AB har idag, med stöd av bemyndigande lämnat från extrastämman den 24 maj 2018, beslutat om emission av units, d v s aktier och teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare och omfattar cirka 1,8 MSEK

Nyemissionen är riktad till Advanced Research AB, huvudägare i Netmore Group AB, och omfattar 1 734 095 units. En unit består av 1 B-aktie och 1 teckningsoption av serie TO2. Emissionsvillkoren är samma som för emissionen per 2018-05-24 (beslutsdatum), d v s teckningskursen är 1,05 kronor per unit och teckning görs mot kontant vederlag.

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB kommenterar:

”Vi ser positivt på att vår största ägare, Advanced Research AB, vill utöka sitt innehav i bolaget ytterligare. Utöver att vi tillförs tillväxtkapital är det också ett gott betyg till att vår strategi och inslagna väg mot tillväxt är rätt. Vi kommer i och med detta att få större kraft att stödja och utveckla de distributionskanaler som vi redan etablerat, att kunna etablera ytterligare kanaler och också fortsatt utveckla marknaden i egen regi. Det är viktigt eftersom vi kommer till marknaden med ett nytt och unikt erbjudande som så gott som alla, både mindre och större företag och institutioner liksom även bostadsrättsföreningar har mycket att vinna på, både kvalitativt och kostnadsmässigt ”.

Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 18 987 514 st.

Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 173 409,5 SEK till 2 266 951,4 SEK.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen hos Bolagsverket.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB,

+46 735 272 486, rikard.slunga@netmore.se

 

Netmores företrädesemission tecknades till ca 80 procent

Netmore Group AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Netmore AB:s (publ) företrädesemission att totalt 9 298 521units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 80 procent. 4 133 062 units, ca 4,3 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 5 165 459 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 44 procent av erbjudna units. Utfästa teckningar från ingivarna av teckningsförbindelser ingår i ovanstående.

Kvittningar kommer att genomföras om totalt ca 1 MSEK, dels kvittningar till styrelseledamoten Johan Jobér med närstående bolag om ca 0,8 MSEK, dels till Advanced Research AB, närstående bolag till huvudägare Arnfinn Röste, med ca 0,2 MSEK.

Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 929 852,10 kronor till 2 093 541,90 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 20 935 419 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket, fördelat på 3 682 000 A-aktier och 17 253 419 B-aktier. Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket. De i emitterade units medföljande teckningsoptionerna av serie TO 4 B kommer att uppgå till 9 298 521 st och medför rätt att teckna ytterligare 4 649 260 B-aktier under utnyttjandeperioden under augusti 2019.

Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i transaktionen och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Bolagets VD Rikard Slunga kommenterar: ”Det är glädjande att vi kunnat genomföra emissionen som nu ger oss möjlighet att realisera planen att nå lönsamhet. Behovet och intressetför lokala mobilnät är stort och kommer att öka ytterligare snart när 5G och Internet of Things, IoT, introduceras då kravet på bra täckning ökar för att kunna ansluta alla enheter trådlöst. NETMORE – med unika produkter och lösningar inom lokala nät – är väl positionerat att bli en ledande leverantör av mobiltjänster på framtidens mobilmarknad. Målet är inställt på att nå minst 5 000 abonnenter under år 2018 och därefter en fortsatt ökande abonnemangstillväxt under 2019. Tillsammans med försäljningen av lokala nät kommer det att vara tillräckligt för att göra bolaget kassaflödespositivt under det första halvåret 2019. Fokus ligger nupå att fortsätta marknadsföra och driva försäljning av de lokala näten, sälja abonnemang som fyller näten med trafik samt komplettera med IT-integration så att kunderna får sina olika IT-lösningar att fungera trådlöst. Med den nu avslutade emissionen har vi förutsättningar för att kunna nå fram till lönsamhet. Vi ser nu med tillförsikt och stora förhoppningar fram mot resten av 2018. ”

Netmore och IP-Only tecknar samarbetsavtal (MAR)

Netmore Group AB (publ) och IP-Only Enterprise AB (DGC) har ingått ett samarbetsavtal där Netmore är underleverantör till IP-Only gällande tillhandahållande av tjänster och produkter inom telekommunikation och datatöverföring. IP-Only äger i och med avtalet rätten att fritt paketera och sälja Netmores produkter med eget pris och under eget varumärke.

”IP-Only Enterprise, tidigare DGC, är en idealisk samarbetspartner som står väl rustad för att tillsammans med oss bearbeta små- och medelstora företag, större organisationer inom offentlig sektor samt företag på enterprisenivå. Utgångsläget är att börja i liten skala för att sedan växa tillsammans säger Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore Group AB.”

”Vi är sedan tidigare stolta över vårt samarbete med operatören 3 och det MVNO-avtal vi har, som ger våra abonnemangskunder mobiltäckning i hela landet. Nu har det samarbetet genererat en kontakt med IP-Only Enterprise (DGC), som resulterat i ett avtal för försäljningssamarbete, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB”

Nu inleder Netmore Group AB (publ) teckningstiden för tidigare kommunicerad emission.

Emissionen är en partiellt garanterad företrädesemission med möjlighet till teckning utan företräde av allmänheten. En unit, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption emitteras. Teckningstiden sträcker sig fram till den 19 juni.

Intresset från storägare i bolaget är större än de teckningsförbindelser som ingår i garantin.

Bolagets största ägare, Advanced Research Sweden AB, har för avsikt att teckna units för drygt 1 Msek mer än tidigare kommunicerat, samt därutöver har två anställda i bolaget intressen att teckna units för ca 0,2 Msek som inte ingår i garantin.

Netmore, anmälningssedel utan företräde, juni 2018

Netmore, emissionsteaser juni 2018

Netmore, memorandum juni 2018

 

FÖRETRÄDESEMISSION BESLUTAD OM CA 12,2 MSEK, GARANTERAD UPP TILL CA 80 % (MAR)

Styrelsen för north net connect AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”, unä till Netmore Group AB) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 12,2 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 23 maj 2018 enligt separat kallelse.

Netmore:s befintliga aktieägare kommer att via tilldelade uniträtter erhålla rätt att teckna units med företrädesrätt, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett slag, ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,05 kronor per unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 31 maj 2018.

Genom teckningsförbindelser om ca 1,4 MSEK och därutöver ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission är företrädesemissionen garanterad upp till ca 80 procent av emissionsbeloppet. Därutöver kan en kompletterande riktad emission / övertilldelning komma att beslutas vid stort intresse och för kvittningar till de garanter som önskar sin ersättning i form av kvittning mot nyemitterade units.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att Bolaget ser många intressanta möjligheter framgent och har identifierat ett antal områden som emissionslikviden främst kommer att användas till:

 • Drift / personal / fasta kostnader 30%
 • Försäljning / expansionskapital 50%
 • Emissionskostnader 10%
 • Övrigt/rörelsekapital 10%

 

VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I KORTHET

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett slag, ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,05 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 31 maj 2018. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 4 juni till den 19 juni 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti 2019 – 31 augusti 2019. Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 163 689,80kronor genom utgivande av högst 11 636 898 B-aktier. Förslaget medför vidare att högst 11 636 898 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 5 818 449 B-aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 581 844,90 kronor. I händelse av stort intresse kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionen med upp till ytterligare maximalt ca 2 MSEK som en övertilldelning. Därtill kan beslut komma att fattas om att ersätta garanter som önskar kvitta sin ersättning mot nyemitterade units, samt som ev. ersättning till Bolagets finansiella rådgivare i form av kvittning mot nyemitterade units.

 

 

VD Rikard Slunga kommenterar emissionen:

BEHOVET OCH INTRESSETför lokala mobilnät är stort och kommer att öka ytterligare snart när 5G och Internet of Things, IoT, introduceras då kravet på bra täckning ökar för att kunna ansluta alla enheter trådlöst. NETMORE – med unika produkter och lösningar inom lokala nät – är väl positionerat att bli en ledande leverantör av mobiltjänster på framtidens mobilmarknad. Målet är inställt på att nå minst 5 000 abonnenter under år 2018 och därefter en fortsatt ökande abonnemangstillväxt under 2019. Tillsammans med försäljningen av lokala nät kommer det att vara tillräckligt för att göra bolaget kassaflödespositivt under det första halvåret 2019. FOKUS LIGGER NU på att fortsätta marknadsföra och driva försäljning av de lokala näten, sälja abonnemang som fyller näten med trafik samt komplettera med IT-integration så att kunderna får sina olika IT-lösningar att fungera trådlöst. Med den nu beslutade emissionen har vi förutsättningar för att kunna nå fram till lönsamhet. Därtill är ett ev. nyttjande av de i uniten ingående teckningsoptionerna ett välkommet tillskott för Bolagets expansion.”

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Avstämningsdag: 31 maj 2018

Teckningstid: 4 juni 2018 tom den 19 juni 2018

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 22 juni 2018

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTI

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 11,5 procent av företrädesemissionen från aktieägare, styrelse och bolagsledning. Utöver erhållna teckningsförbindelser har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 8 MSEK vilka inlämnats från ett fåtal strategiska investerare, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna motsvarar upp till ca 80 procent av företrädesemissionen. Garantier och teckningsförbindelser har syndikerats på sedvanligt sätt och kommer inte att säkerställas via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Analys Netmore: På tröskeln till genombrott

Netmore, tidigare North Net Connect, satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät, där användningen gäller både röst och data. Behovet av bättre inomhustäckning kommer att öka ytterligare när 5G introduceras.

Datatrafiken fortsätter att växa snabbt och bristfällig mobiltäckning finns idag på många platser. Inte minst gäller det modernt byggda isolerade hus, men även andra miljöer som sjukhus, bergrum, industrier, köpcentrum etc där radiosignaler lätt stängts ute. Netmore erbjuder lokala mobilnät där kunden kan roama med en annan mobil-operatör utanför fastigheten.

Netmore erbjuder sina kunder att köpa radioutrustningen, en liten basstation och WiFi-access punkter för de lokala mobilnäten. Dessa kopplas sedan upp med bolagets molntjänst som baseras på en AXE-växel och en WiFi-controller. Detta kallas core nät och har köpts och sedermera utvecklats av bolaget. Kunderna måste byta till Netmores SIM-kort som fungerar i det lokala nätet. Utanför huset roamar kunden med någon annan av de mobiloperatörer som samarbetar med bolaget.  För Netmores del är trafik- och andra återkommande intäkter från mobilkunderna det intressanta i kalkylen, där kapacitet idag finns för 2 miljoner användare. För industrikunder erbjuder Netmore förutom bra inomhustäckning även integration av kundens IT-system via bolagets patenterade lösning Tarifflex technology. Ett företagskontrakt kan variera från 20 tusen till flera miljoner kronor.

Vi räknar med att Netcom behöver ta in 20 miljoner kronor till 20 procent kursrabatt under 2018 innan bolaget kan bli kassaflödespositivt från år 2019. Detta förutsätter en snabb intäktstillväxt. Värderingsmässigt kommer vi fram till ett Bas-scenario på 1,9 kronor per aktie, som varierar från 0,6 kronor per aktie i Bear-scenariot till 6,7 kronor per aktie i Bull-scenariot. Kalkylerna är gjorda med 14 procent diskonterings-ränta samt 2 ½-3 ½ procent årligt tillväxtantagande vid kalkylperiodens slut.

Se länk nedan till fullständig analys av analysföretaget Jarl Securities (på uppdrag av aktiespararna)

netmore_analys_2018-05-03

Delårsrapport för Netmore januari-mars 2018 (MAR)

 • Flera nya ÅF-kanaler etablerade
 • Lansering av mobilabonnemang anpassade för lokala mobilnät
 • Första kommersiella leveransen av abonnemang till lokalt mobilnät

Första kvartalet 2018

 • Flera utökningsorder till bolagets två största kunder (Norrvatten och Käppalaförbundet) understryker återigen kundnytta och kundnöjdhet.
 • Första kommersiella leveransen av abonnemang till lokalt mobilnät.
 • 10 nya återförsäljarkanaler etablerade
 • Slutförhandling kring strategiskt ÅF-samarbete
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,1 Mkr (3,4)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,9 Mkr (-2,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,5 Mkr (-3,8)

 

Efter kvartalets utgång

 • Netmores CTO Johan Jobér var föredragshållare på mycket uppskattat 5G-forum organiserat av PTS.
 • Förhandling med intressenter avseende försäljning av bolagets danska mobiltelefoni- licens
 • Netmore har beviljats Vinnova-bidrag om ca 6 Mkr till 2 projekt avseende lägenhets- och glesbyggdstäckning

Se länk till fullständig rapport i pdf-format

Q1 rapport 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR Netmore januari-december 2017 (MAR)

 • Förstärkt organisation successivt under året med erfaren CFO, rutinerad säljchef och breddad teknikkompetens
 • Tillfört kompetens och varumärke genom förvärv av bolaget Netmore AB
 • Industrisegmentet visar fortsatt stark försäljning.
 • Lansering av mobilabonnemang för lokala mobilnät och med de första kommersiella kunderna.
 • Stort och växande intresse från fastighetsmarknaden och från flerbostadshus, men med genomgående långa beslutstider

Fjärde kvartalet 2017

 • Flertalet nya order och utökningsorder inom industrisegmentet understryker kundnyttan och visar på stor kundnöjdhet.
 • Fortsatt leverans av mobilabonnemang till kunder med lokalt mobilnät.
 • Fokus på att etablera återförsäljarkanaler och strategiska samarbeten
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,4 Mkr att jämföra med motsvarande kvartal 2016 1,8 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,8 Mkr (-1,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 Mkr (-4,7)

 12 månader 2017

 • Intäkterna ökade med 92 % under 2017 jämfört med 2016*
 • Under Q2-Q3 genomförde bolaget en IPO.
 • Edward Rassmus påbörjade sin anställning som säljchef under Q3.
 • Ökade säljresurser och tydligare säljfokus har lett till en betydande ökning av kundkontakter, ”leads” och offerter
 • Nettoomsättningen uppgick till 8,7 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -17,0 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -22,2 Mkr

Efter kvartalets utgång

 • Lansering av nytt varumärke, netmore.
 • Kommersiell lansering av nya mobilabonnemang anpassade för att även fungera med lokala mobilnät.

 

*jämförelsen avser moderbolagets försäljning 2016 och 2017, då koncernen bildades 20160430

Se länk till fullständig rapport i pdf-format:

Bokslutskommunike 2017 – Netmore (north net connect AB (publ.))

 

north net connect AB genomför riktad kvittningsemission (MAR)

Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB har valt att utnyttja sin avtalsenliga rätt att teckna 164 952 units genom kvittning av fordringar om 569 084 kr avseende konsultarvode.

Styrelsen i north net connect har den 28 nov. 2017 beslutat att betalning erläggs i form av       164 952 tecknade units à 3,45 kr/st (samma villkor som emissionen per 2017-11-08) genom kvittning, vilket följer den valmöjlighet som stipulerats i ingånget avtal avseende rådgivarens ersättning för nyligen genomförd riktad emission.

Rikard Slunga, VD north net connect kommenterar:

”Vi ser positivt på G&W´s beslut att kvitta emissionsarvodet, samtidigt som vi konstaterar att kvittningsförfarandet innebär ökat utrymme för fortsatt uppskalning av försäljningsorganisationen”.

Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 7 954 898 st.

Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 16 495,20 SEK till 1 163 689,8 SEK.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect AB,
+46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net 

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 klockan 08:30 (CET).