Delårsrapport för Netmore Group AB juli-september 2018

 • Utökning av återförsäljarnätet med Electra Sweden AB/RingUp kedjan och Siqure
 • Start för Vinnova projekt inom inomhustäckning och lokala nät i landsbygd
 • Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava
 • Bolagets bedömning är att ytterligare kapital behöver skjutas till. Planen är ett brygglån initialt, följt av en riktad nyemission under kvartal 1 2019

  Tredje kvartalet 2018

 • Utökning med nya återförsäljare, RingUp kedjan med 60 butiker, säkerhetsbolaget Siqure och Grouptalk
 • Leverans av utökningsorder till Norrvatten slutförd
 • Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava
 • Vinnova-projekt för inomhustäckning samt lokala nät i landsbygd påbörjade
 • Riktad nyemission genomförd under kvartalet.
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,2 Mkr (1,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,0 Mkr (-4,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,9 Mkr (-5,8)

  9 månader 2018

 • Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 3,2 Mkr (7,3)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -13,7 Mkr (-12,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18,7 Mkr (-16,3)

  Efter kvartalets utgång

 • Tarifflex-patent godkänt i Kina
 • Danska frekvenstillståndet återlämnat till myndigheten

Q3 rapport 2018 – Netmore Group AB (publ)

Analys Netmore : Ökat säljfokus inför hösten

Netmore är en ny mobiloperatör som satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät något som lär öka med 5G och IoT. Intäkterna under kvartal 2/2018 blev låga och behöver öka under andra halvåret. Bolaget arbetar nu med att utöka sitt återförsäljarnät för att nå ökad försäljning.

Datatrafiken fortsätter att växa snabbt och bristfällig mobiltäckning finns idag på många platser. Inte minst gäller det modernt byggda isolerade hus, sjukhus, bergrum, industrier och köpcentrum där radiosignaler lätt stängts ute. Netmore är mobiloperatören som erbjuder mobiltäckning dit kunder bäst behöver det, såväl inom- som utomhus. Netmore erbjuder

mobilatjänster som ger kunderna bra inomhustäckning med en liten mobil accesspunkt som placeras hos kunden och roaming med de andra operatörerna när kunden rör sig utanför. De mobila accesspunkterna kopplas upp till bolagets molntjänst som baseras på en AXE-växel och en WiFi-controller. Netmore’s nät harköpts och utvecklats av bolaget. Kunderna använder sedan bolagets SIM-kort. Trafik- och andra återkommande intäkter ger en intressant kalkyl för Netmore, där kapacitet finns för 2 miljoner användare. För industrikunder erbjuder Netmore även integration av kundens IT-system via bolagets patenterade lösning Tarifflex technology. Ett företagskontrakt kan variera från 20 tusen till flera miljoner kronor. Bolaget har den senaste perioden gått från ren system och utrustningsförsäljning till att bli en ny mobiloperatör som erbjuder mobiltjänster som beskrivs ovan.

Netmore har under mitten av 2018 tagit in cirka10 miljoner kronor i en företrädes- och nyemission. Vi räknar med att bolagets verksamhet blir kassaflödespositivt från andra halvåret 2019. Detta förutsätter en snabb intäktstillväxt, där vi har sänkt våra antaganden med 5 miljoner kronor för helåret 2018 och 10 miljoner kronor år 2021. Vårt motiverade DCF-värde för aktien hamnar på 1,6 kronor i bas-scenariot med ett intervall från 0,2 kronor i Bear-scenariot till 6,3 kronor i Bull-scenariot.

 

Se länk nedan till fullständig analys av analysföretaget Jarl Securities (på uppdrag av aktiespararna)

netmore_analys_2018_08

Delårsrapport för Netmore Group AB januari-juni 2018

• Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC
• Netmore Connect – Lansering av ny tjänsteorienterad paketering
• Företrädesemission maj/juni 2018
• Två Vinnova projekt tilldelade
• Bolaget genomförde namnbyte till Netmore Group AB

Andra kvartalet 2018

• Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC
• Utökning med nya återförsäljare
• Lansering av Netmore Connect och ny tjänsteorienterad paketering
• Leverans av utökningsorder till Norrvatten har slutförts
• Två Vinnova projekt tilldelade om totalt ca 5.6 Mkr
• Företrädesemission påbörjad under maj/juni
• Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,0 Mkr (2,8)
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,7 Mkr (-5,2)
• Resultatet efter skatt uppgick till -6,3 Mkr (-6,6)

Första halvåret 2018
• Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 2,0 Mkr (6,2)
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –9,6 Mkr (-7,6)
• Resultatet efter skatt uppgick till -12,8 Mkr (-10,4)

Efter kvartalets utgång

• Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete
• Företrädesemissionen avslutad
• Riktad nyemission genomförd

Netmore Group AB (publ.) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

VD – Kommentar

När jag summerar vår resa från ett teknikbolag till mobiloperatör blir det tydligt att vi nu går in i en ny fas. Genom ett antal lyckosamma industriprojekt har vi vunnit förtroende i telekom- Sverige. Vi kan nu genom vårt eget mobilnät som den femte mobiloperatören på marknaden erbjuda mobiltjänster till samtliga marknadssegment, dels genom direktförsäljning men framförallt via återförsäljare.

Intäkterna för andra kvartalet, ca 1 Mkr, hamnade under förväntan. Jag konstaterar att transformering från renodlat teknik- och systemleverantör till mobiloperatör har påverkat säljfokus negativt, vilket slagit på intäkterna.
Inom direktförsäljningen har vi under kvartalet fortsatt med offertarbete, kundmöten och förhandlingar. Vi har vidare fortsatt att utveckla återförsäljarkanalerna och har i skrivande stund uppnått mer än 75 återförsäljare runt om i landet. Under perioden har vi också ingått ett viktigt försäljningssamarbete med IP-Only/DGC, som är starka inom storkundsegment och offentliga organisationer.

Vår marknadsbedömning är att behovet av våra mobiltjänster och inomhuslösningar är stort och kommer att öka ytterligare över tiden. Det är därför viktigt att bolaget säkerställer en stor och stabil marknadsposition så snart som möjligt.
I maj/juni 2018 inledde bolaget en företrädesemission som tillför bolaget ca 9, 8 Mkr före kvittningar och emissionskostnader. Emissionen är en del av den plan som har lagts fram för att nå tillväxtmålen och därmed break-even under första halvåret 2019.

I början av juni 2018 lanserade bolaget Netmore Connect tillsammans med en ny tjänsteorienterad paketering. Netmore Connect kombinerar företagsväxel med mobilabonnemang där kunderna kan få garanterad täckning. Detta är en unik produkt i marknaden. Mobilabonnemangsstrukturen modifierades också för att ge kunderna fler abonnemangsformer att välja bland. Bolaget har också en pågående digital marknadskampanj med bland annat Google Ads.

Netmore deltar även i två Vinnova projekt och beviljades anslag med 5,6 MSEK för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning. I projektgrupperna deltar flera viktiga strategiska partners som SABO, JM, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Visita samt Region Norr- och Västerbotten.

I maj 2018 hölls dels ordinarie bolagsstämma samt en extra bolagsstämma. På ordinarie bolagsstämman invaldes Thomas Eriksson som ny ledamot, med en bakgrund inom bank och finans. Det beslutades även om namnändring av bolaget till Netmore Group AB. På extrastämman beslutades, förutom att godkänna förslaget om företrädesemission, att ge styrelsen ett bemyndigande avseende framtida emissioner.

Steg för steg implementerar vi bolagets strategiska plan och med nya produktpaketeringen och ett allt starkare återförsäljarnät är jag förhoppningsfull gällande våra tillväxtambitioner kommande månader

Rikard Slunga
Verkställande direktör

Verksamheten under andra kvartalet 2018

Industri
Under perioden har fokus legat på försäljningsaktiviteter, offerter och kundmöten. Få affärer har dock kommit till avslut, men arbetet att få in flera industriorder fortsätter.
Bolaget har under perioden levererat klart systemen till Norrvatten och Käppalaverken och kunden är mycket nöjd med leveranserna. Ny kund under perioden blev Svenska bevakningsgruppen AB som valde Netmore mobiltjänst till samtliga väktare och SCA med ett initialt konsultuppdrag.

Kontor/publika miljöer
Under perioden har fokus legat på försäljningsaktiviteter, offerter och kundmöten. Arbetet med att nå avslut på många affärer fortsätter nu i kvartal 3. Under perioden har system levererats till Office management och Reijmyre Glasbruk, som valt Netmore Connect till företagskommunikation.

Flerbostadshus
Möten och marknadsföring till fastighetsbolag fortsätter. Netmore beviljades anslag med 5,6 Mkr för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning. I projektgrupperna deltar flera viktiga strategiska partners som SABO, JM, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Visita , Region Norr- och Västerbotten.

Mobila tjänster
Försäljningen av mobila tjänster har nått drygt 500 kunder. I juni 2018 valde Svenska Bevakningsgruppen AB Netmore som leverantör av den mobila kommunikationen för sina väktare.

Återförsäljare
Arbetet med att utöka återförsäljarnätet pågår och under perioden blev avtalet med IP-Only/DGC klart. IP-Only/DGC är en mycket intressant samarbetspartner med många stora konton samt offentliga kunder. Med detta avtal öppnas en effektiv väg för Netmore att nå denna kundgrupp med vårt produkterbjudande. Vidare pågår förhandling med andra återförsäljarkedjor med fokus på SME marknaden. De beräknas bli färdiga under augusti 2018. Samtliga återförsäljare har visat stort intresse att inkludera Netmores produkter med de unika egenskaper som erbjuds, t.ex. mobilabonnemang med garanterad täckning.

Medarbetare
Koncernen hade vid periodens utgång 10 personer anställda.
Därutöver anlitas ytterligare personer som underkonsulter vid behov.

Övrigt
Under perioden har diskussioner avseende försäljning av den danska mobiltelefonilicensen förts med två parter. Bolaget förväntas slutföra de pågående förhandlingarna under augusti 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har företrädesemissionen slutförts. Därutöver har en riktad nyemission om ca 1,8 Mkr till en av bolagets storägare genomförts. Netmore har tecknat avtal om försäljningssamarbete med Electra Sweden AB (där RingUp kedjan ingår), vilket ger tillgång till den viktiga SME marknaden.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Intäkter och resultat
Koncernens intäkter uppgick till 1,0 Mkr under det andra kvartalet 2018 (2,8). Rörelsekostnaderna uppgick till 7,4 Mkr under det andra kvartalet (9,4).

Resultatet (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -4,7 Mkr (-5,2)

Lokala nät
Försäljningen av Lokala nät under andra kvartalet uppgick till ca 0,4 Mkr.
SCA, Office Management och Norrvatten står för huvuddelen av försäljningen och intäkterna.

Trafik (abonnemang)
Försäljningen under kvartalet uppgick till drygt 0,1 Mkr och består av fasta abonnemangsintäkter.

Support
Intäkterna från supportavtal uppgick till ca 0,2 Mkr

Kassaflöde och finansiell ställning
Per sista juni 2018 uppgick totala tillgängliga likvida medel till 1,8 Mkr, vilket innebär en utnyttjad checkräkningskredit med 3,2 Mkr. Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 36 %. Kassaflödet från verksamheten var -3,0 Mkr under andra kvartalet

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för det första kvartalet uppgick till 1,0 Mkr (2,8) och resultat efter skatt till –5,7 Mkr (-5,1).

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna är fortsatt goda då behovet av bra inomhustäckning är fortsatt stort inom många marknadssegment och beräknas öka när 5G och Internet of Things växer sig större. För närvarande finns det största behovet inom industrisektorn som har behov av robust och pålitlig kommunikation och inom energieffektiva fastigheter där isolering utestänger radiosignaler från och till de publika mobilnäten.

Bolaget fortsätter implementera sin strategi med direkt försäljning, främst till industrikunder, men också genom uppbyggnad av ett starkt återförsäljarnät. Återförsäljarkanalen kommer ge försäljningen mer kraft mot små- och medelstora företag såväl som mot stora kunder och offentliga organisationer. Under det senaste kvartalet har vi haft ett flertal förhandlingar med större återförsäljarkedjor, som samtliga visat stort intresse att inkludera Netmores produkter i sitt försäljningsutbud. I juni blev avtalet klart med IP-Only/DGC om försäljningssamarbete. Förhandling pågår med ytterligare kedjor som förväntas ge betydande bidrag med affärer och företagskontakter runt om i landet.

Bolagets nya tjänsteorienterade paketering, som ger våra kunder enkla och tydliga tjänster är en viktig del i att stödja ökad försäljning på ett effektivare sätt. Dessa inkluderar Netmore Connect som består av företagsväxel med mobilabonnemang som har garanterad täckning hos kunden, Netmore WiFi och särskilda IoT (m2m) mobilabonnemang.

Försäljning av mobila tjänster och mobilabonnemang som kom igång tidigare i år är en viktig intäktskälla för bolaget när kundstocken växer. Målet för året är att nå 5 000 kunder.

Bolaget gör bedömningen att de säljstödjande åtgärder som implementerats är tillräckliga för att nå önskad försäljningstillväxt.

Övrigt

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i årsredovisningen för 2017, som finns att ladda ned på bolagets hemsida.

Operativa och finansiella risker
Bolagets operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i dokumentet Bolagsbeskrivning, utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B på First North.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm 2018-08-22

Rikard Slunga Rolf Norberg
Verkställande direktör Styrelseordförande

Hans Benndorf Johan Jobér
Ledamot Ledamot

Thomas Eriksson
Ledamot

Kommande rapporter 2018-2019

Delårsrapport 3 jan-sept 2018 (Q3) 9 november 2018
Bokslutskommuniké jan-dec 2018 19 februari 2019

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.netmore.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD, + 46 73 17 23 002, Rikard.Slunga@netmore.se,

Netmore Group AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen för Netmore Group AB har idag, med stöd av bemyndigande lämnat från extrastämman den 24 maj 2018, beslutat om emission av units, d v s aktier och teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare och omfattar cirka 1,8 MSEK

Nyemissionen är riktad till Advanced Research AB, huvudägare i Netmore Group AB, och omfattar 1 734 095 units. En unit består av 1 B-aktie och 1 teckningsoption av serie TO2. Emissionsvillkoren är samma som för emissionen per 2018-05-24 (beslutsdatum), d v s teckningskursen är 1,05 kronor per unit och teckning görs mot kontant vederlag.

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB kommenterar:

”Vi ser positivt på att vår största ägare, Advanced Research AB, vill utöka sitt innehav i bolaget ytterligare. Utöver att vi tillförs tillväxtkapital är det också ett gott betyg till att vår strategi och inslagna väg mot tillväxt är rätt. Vi kommer i och med detta att få större kraft att stödja och utveckla de distributionskanaler som vi redan etablerat, att kunna etablera ytterligare kanaler och också fortsatt utveckla marknaden i egen regi. Det är viktigt eftersom vi kommer till marknaden med ett nytt och unikt erbjudande som så gott som alla, både mindre och större företag och institutioner liksom även bostadsrättsföreningar har mycket att vinna på, både kvalitativt och kostnadsmässigt ”.

Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 18 987 514 st.

Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 173 409,5 SEK till 2 266 951,4 SEK.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen hos Bolagsverket.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB,

+46 735 272 486, rikard.slunga@netmore.se

 

Netmores företrädesemission tecknades till ca 80 procent

Netmore Group AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Netmore AB:s (publ) företrädesemission att totalt 9 298 521units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 80 procent. 4 133 062 units, ca 4,3 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 5 165 459 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 44 procent av erbjudna units. Utfästa teckningar från ingivarna av teckningsförbindelser ingår i ovanstående.

Kvittningar kommer att genomföras om totalt ca 1 MSEK, dels kvittningar till styrelseledamoten Johan Jobér med närstående bolag om ca 0,8 MSEK, dels till Advanced Research AB, närstående bolag till huvudägare Arnfinn Röste, med ca 0,2 MSEK.

Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 929 852,10 kronor till 2 093 541,90 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 20 935 419 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket, fördelat på 3 682 000 A-aktier och 17 253 419 B-aktier. Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket. De i emitterade units medföljande teckningsoptionerna av serie TO 4 B kommer att uppgå till 9 298 521 st och medför rätt att teckna ytterligare 4 649 260 B-aktier under utnyttjandeperioden under augusti 2019.

Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i transaktionen och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Bolagets VD Rikard Slunga kommenterar: ”Det är glädjande att vi kunnat genomföra emissionen som nu ger oss möjlighet att realisera planen att nå lönsamhet. Behovet och intressetför lokala mobilnät är stort och kommer att öka ytterligare snart när 5G och Internet of Things, IoT, introduceras då kravet på bra täckning ökar för att kunna ansluta alla enheter trådlöst. NETMORE – med unika produkter och lösningar inom lokala nät – är väl positionerat att bli en ledande leverantör av mobiltjänster på framtidens mobilmarknad. Målet är inställt på att nå minst 5 000 abonnenter under år 2018 och därefter en fortsatt ökande abonnemangstillväxt under 2019. Tillsammans med försäljningen av lokala nät kommer det att vara tillräckligt för att göra bolaget kassaflödespositivt under det första halvåret 2019. Fokus ligger nupå att fortsätta marknadsföra och driva försäljning av de lokala näten, sälja abonnemang som fyller näten med trafik samt komplettera med IT-integration så att kunderna får sina olika IT-lösningar att fungera trådlöst. Med den nu avslutade emissionen har vi förutsättningar för att kunna nå fram till lönsamhet. Vi ser nu med tillförsikt och stora förhoppningar fram mot resten av 2018. ”

Netmore och IP-Only tecknar samarbetsavtal (MAR)

Netmore Group AB (publ) och IP-Only Enterprise AB (DGC) har ingått ett samarbetsavtal där Netmore är underleverantör till IP-Only gällande tillhandahållande av tjänster och produkter inom telekommunikation och datatöverföring. IP-Only äger i och med avtalet rätten att fritt paketera och sälja Netmores produkter med eget pris och under eget varumärke.

”IP-Only Enterprise, tidigare DGC, är en idealisk samarbetspartner som står väl rustad för att tillsammans med oss bearbeta små- och medelstora företag, större organisationer inom offentlig sektor samt företag på enterprisenivå. Utgångsläget är att börja i liten skala för att sedan växa tillsammans säger Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore Group AB.”

”Vi är sedan tidigare stolta över vårt samarbete med operatören 3 och det MVNO-avtal vi har, som ger våra abonnemangskunder mobiltäckning i hela landet. Nu har det samarbetet genererat en kontakt med IP-Only Enterprise (DGC), som resulterat i ett avtal för försäljningssamarbete, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB”

Nu inleder Netmore Group AB (publ) teckningstiden för tidigare kommunicerad emission.

Emissionen är en partiellt garanterad företrädesemission med möjlighet till teckning utan företräde av allmänheten. En unit, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption emitteras. Teckningstiden sträcker sig fram till den 19 juni.

Intresset från storägare i bolaget är större än de teckningsförbindelser som ingår i garantin.

Bolagets största ägare, Advanced Research Sweden AB, har för avsikt att teckna units för drygt 1 Msek mer än tidigare kommunicerat, samt därutöver har två anställda i bolaget intressen att teckna units för ca 0,2 Msek som inte ingår i garantin.

Netmore, anmälningssedel utan företräde, juni 2018

Netmore, emissionsteaser juni 2018

Netmore, memorandum juni 2018

 

FÖRETRÄDESEMISSION BESLUTAD OM CA 12,2 MSEK, GARANTERAD UPP TILL CA 80 % (MAR)

Styrelsen för north net connect AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”, unä till Netmore Group AB) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 12,2 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 23 maj 2018 enligt separat kallelse.

Netmore:s befintliga aktieägare kommer att via tilldelade uniträtter erhålla rätt att teckna units med företrädesrätt, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett slag, ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,05 kronor per unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 31 maj 2018.

Genom teckningsförbindelser om ca 1,4 MSEK och därutöver ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission är företrädesemissionen garanterad upp till ca 80 procent av emissionsbeloppet. Därutöver kan en kompletterande riktad emission / övertilldelning komma att beslutas vid stort intresse och för kvittningar till de garanter som önskar sin ersättning i form av kvittning mot nyemitterade units.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att Bolaget ser många intressanta möjligheter framgent och har identifierat ett antal områden som emissionslikviden främst kommer att användas till:

 • Drift / personal / fasta kostnader 30%
 • Försäljning / expansionskapital 50%
 • Emissionskostnader 10%
 • Övrigt/rörelsekapital 10%

 

VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I KORTHET

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett slag, ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,05 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 31 maj 2018. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 4 juni till den 19 juni 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti 2019 – 31 augusti 2019. Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 163 689,80kronor genom utgivande av högst 11 636 898 B-aktier. Förslaget medför vidare att högst 11 636 898 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 5 818 449 B-aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 581 844,90 kronor. I händelse av stort intresse kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionen med upp till ytterligare maximalt ca 2 MSEK som en övertilldelning. Därtill kan beslut komma att fattas om att ersätta garanter som önskar kvitta sin ersättning mot nyemitterade units, samt som ev. ersättning till Bolagets finansiella rådgivare i form av kvittning mot nyemitterade units.

 

 

VD Rikard Slunga kommenterar emissionen:

BEHOVET OCH INTRESSETför lokala mobilnät är stort och kommer att öka ytterligare snart när 5G och Internet of Things, IoT, introduceras då kravet på bra täckning ökar för att kunna ansluta alla enheter trådlöst. NETMORE – med unika produkter och lösningar inom lokala nät – är väl positionerat att bli en ledande leverantör av mobiltjänster på framtidens mobilmarknad. Målet är inställt på att nå minst 5 000 abonnenter under år 2018 och därefter en fortsatt ökande abonnemangstillväxt under 2019. Tillsammans med försäljningen av lokala nät kommer det att vara tillräckligt för att göra bolaget kassaflödespositivt under det första halvåret 2019. FOKUS LIGGER NU på att fortsätta marknadsföra och driva försäljning av de lokala näten, sälja abonnemang som fyller näten med trafik samt komplettera med IT-integration så att kunderna får sina olika IT-lösningar att fungera trådlöst. Med den nu beslutade emissionen har vi förutsättningar för att kunna nå fram till lönsamhet. Därtill är ett ev. nyttjande av de i uniten ingående teckningsoptionerna ett välkommet tillskott för Bolagets expansion.”

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Avstämningsdag: 31 maj 2018

Teckningstid: 4 juni 2018 tom den 19 juni 2018

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 22 juni 2018

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTI

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 11,5 procent av företrädesemissionen från aktieägare, styrelse och bolagsledning. Utöver erhållna teckningsförbindelser har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 8 MSEK vilka inlämnats från ett fåtal strategiska investerare, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna motsvarar upp till ca 80 procent av företrädesemissionen. Garantier och teckningsförbindelser har syndikerats på sedvanligt sätt och kommer inte att säkerställas via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Analys Netmore: På tröskeln till genombrott

Netmore, tidigare North Net Connect, satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät, där användningen gäller både röst och data. Behovet av bättre inomhustäckning kommer att öka ytterligare när 5G introduceras.

Datatrafiken fortsätter att växa snabbt och bristfällig mobiltäckning finns idag på många platser. Inte minst gäller det modernt byggda isolerade hus, men även andra miljöer som sjukhus, bergrum, industrier, köpcentrum etc där radiosignaler lätt stängts ute. Netmore erbjuder lokala mobilnät där kunden kan roama med en annan mobil-operatör utanför fastigheten.

Netmore erbjuder sina kunder att köpa radioutrustningen, en liten basstation och WiFi-access punkter för de lokala mobilnäten. Dessa kopplas sedan upp med bolagets molntjänst som baseras på en AXE-växel och en WiFi-controller. Detta kallas core nät och har köpts och sedermera utvecklats av bolaget. Kunderna måste byta till Netmores SIM-kort som fungerar i det lokala nätet. Utanför huset roamar kunden med någon annan av de mobiloperatörer som samarbetar med bolaget.  För Netmores del är trafik- och andra återkommande intäkter från mobilkunderna det intressanta i kalkylen, där kapacitet idag finns för 2 miljoner användare. För industrikunder erbjuder Netmore förutom bra inomhustäckning även integration av kundens IT-system via bolagets patenterade lösning Tarifflex technology. Ett företagskontrakt kan variera från 20 tusen till flera miljoner kronor.

Vi räknar med att Netcom behöver ta in 20 miljoner kronor till 20 procent kursrabatt under 2018 innan bolaget kan bli kassaflödespositivt från år 2019. Detta förutsätter en snabb intäktstillväxt. Värderingsmässigt kommer vi fram till ett Bas-scenario på 1,9 kronor per aktie, som varierar från 0,6 kronor per aktie i Bear-scenariot till 6,7 kronor per aktie i Bull-scenariot. Kalkylerna är gjorda med 14 procent diskonterings-ränta samt 2 ½-3 ½ procent årligt tillväxtantagande vid kalkylperiodens slut.

Se länk nedan till fullständig analys av analysföretaget Jarl Securities (på uppdrag av aktiespararna)

netmore_analys_2018-05-03