Netmore Group AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stockholm, 1 oktober 2019 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Netmore Group AB:s styrelse har, utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”nyemissionen”) om cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att finansiera planerad utökning av försäljningsorganisationen inklusive nödvändigt rörelsekapital samt fortsatt affärsutveckling och övrig drift. Nyemissionen är via dels teckningsåtaganden uppgående till 6,4 MSEK och dels via ett garantikonsortium uppgående till ca 24,5 MSEK garanterad till ca 30,9 MSEK, motsvarande ca 82procent av emissionsbeloppet, dock utan att Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp.

Netmore Group ABlevererar kompletta IoT-lösningar till hem, företag, industrier och organisationer med egenskaper som möjliggör den fulla potentialen av IoT-användning redan vid enklare introduktion av IoT. Genom tre strategiska förvärv: Blink Services AB, Omnipoint AB och ett renodlat försäljningsbolag, New Deal, har Netmore Group positionerat sig som en IoT-leverantör som levererar kompletta lösningar. Lösningarna ger företag och organisationer möjlighet att använda IoT för att bli effektivare. 

I och med ramavtalet med Akelius Fastigheter genomförs en storskalig utrullning av Netmores teknik.  Parallellt har ledningen implementerat Bolagets nya strategi. För att finansiera utvecklingen och tillgodose existerande och nya behov på marknaden föreligger ett kapitalbehov vilket är bakgrund och motiv till den förestående emissionen. I och med detta genomförs en finansiering för den nya större koncernens kommersialisering, vilket även inkluderar en Europasatsning.  

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om ca 6,4 MSEK från Bolaget närstående, bolagsledning och större ägare samt garantier om ca 24,5 MSEK från ett konsortium av externa investerare, vilket sammantaget, ca 30,9 MSEK, motsvarar ca 82 procent av nyemissionen. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden. 

Bolaget kommer vid full teckning maximalt erhålla en nettolikvid om ca 31,1 MSEK, efter emissionskostnader om ca 6,4 MSEK varav ca 2,4 MSEK utgörs av
garantiersättning som erläggs kontant, dock före eventuell övertilldelning. Ca 5,6 MSEK av teckningsåtagandena avses att regleras genom kvittning av tidigare ingivna brygglån.

Nettolikviden avses att fördelas ungefärligen som följer:
Försäljning och marknadsföring                                    40 %             

Drift och underhåll                                                        24 %

Återbetalning av brygglån                                             18 % 
Kundinvesteringar                                                           7 %
Övrigt rörelsekapital                                                      11 %

Nettolikviden kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi och strategiska mål under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare B-aktier till samma villkor upp till ca 1,5 MSEK genom en riktad emission, så kallad övertilldelning. 

Nyemissionen i sammandrag 

 • Aktieägare i Netmore Group har företrädesrätt att för sju (7) befintliga aktier teckna tolv (12) nya aktier, befintliga A-aktier ger härvid rätt att teckna aktier av serie A, medan befintliga B-aktier ger rätt att teckna aktier av serie B.
 • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget. 
 • Teckningskursen i nyemissionen är 0,6 SEK per aktie, oavsett slag, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 37,5 MSEK (före emissionskostnader). 
 • Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 10 oktober 2019. 
 • Vid full teckning av nyemissionen tillförs Bolaget cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningstid för nyemissionen är 14 oktober – 29 oktober 2019.
 • Handel med teckningsrätter (TR-B) pågår under perioden 14 oktober – 25 oktober.
 • Nyemissionen är till ca 82 procent garanterad genom garanti- och tecknings-förbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppet.
 • Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en övertilldelning av B-aktier på motsvarande villkor, upp till ca 1,5 MSEK. 

Preliminär tidplan 
Onsdag 9 oktober 2019               Första dag för handel med aktier utan rätt att delta 

                                                    i nyemissionen

Torsdag 10 oktober 2019            Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till att delta i nyemissionen

Fredag 11 oktober 2019              Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

Måndag 14 oktober 2019            Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter avseende 

                                                    B-aktier startar

Fredag 25 oktober 2019              Handel med teckningsrätter avseende B-aktier avslutas

Tisdag 29 oktober 2019              Teckningsperioden avslutas

Fredag 1 november 2019            Offentliggörande av utfall av nyemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Netmore Groups VD Erik Hallberg kommenterar:

Netmore Group har fokus på att erbjuda utvalda kundsegment lösningar för IoT som utnyttjar bolagets produktionsplattform på ett för kunden effektivt sätt, samtidigt som bolaget skapar positiva intäktsflöden. Fokus initialt är:

 • Connected Property
 • Connected Smart Cities & Industries
 • Connected applications & Security solutions

Redan nu har detta lett till framgångar som nu aktiveras för att skapa expansion i såväl Sverige som på valda marknader utanför Sverige.

Inom Connected Property har ramavtal med Akelius Fastigheter för fastigheter i sju länder skapat en bas för fortsatt expansion där redan nu ett antal projekt är under diskussion. Inom området erbjuds också en del av Netmores DNA; att skapa radionätslösningar för företag och organisationer som har speciella krav avseende täckning eller funktion. Exempel på kunder är industrier som vill ha radiotäckning i områden som inte har publik täckning, eller kunder som för sin verksamhet, t.ex. vård, måste ha full täckning i alla områden. Ett annat område som växer är privata mobilnät, där företag för arbetssäkerhet, önskar ha egna nät eller för att verksamhet drivs med klassificerad produktion som inte skall delas med andra.

Genom förvärvet av Blink Servies AB adderades ett 30-tal kommuner och dessas stadsnät som partners för att bygga IoT-nät med många applikationer. Under året har antalet kommuner som nu påbörjat att bygga IoT-nät med Netmores LoRa-nät som bas ökat med ett 20-tal till ca 50 kommuner. Vi ser stor potential för expansion och snabb utrullning av applikationer som skapar såväl engångs- som rullande återkommande intäkter.

Omnipoint, som förvärvades samtidigt som Blink Services, adderade för det första ett komplett säkerhetskoncept för bostäder och företag som kompletterar Netmores fokus på att erbjuda en helhetslösning för olika områden inom en fastighet, för såväl privatpersoner som fastighetsägare. Under september har nya samarbeten med stadsnät och intresseorganisationer börjat skapa möjlighet att erbjuda större målgrupper en lösning.

Det andra området som Omnipoint adderade var senioritet avseende att bygga säljorganisationer för att snabbt skala. Lanseringen av Netmores M2M SIM-kort kommer ske här. En ny satsning lanseras under oktober 2019 för att enklare kunna sälja och leverera.

Sammantaget är Netmore Group en leverantör som baserad på carrier-grade status inom telekom kan möta kundkrav via egen corenode och växel, egna SIM-kort och egen nummerserie, tillsammans med LoRA- och WiFi-nät i en integrerad miljö, som med rätt produktionskostnadsnivå kan bli en snabbt växande spelare i Sverige och på utvalda marknader i land efter land. Ramavtalet med Akelius Fastigheter visar på ett tydligt sätt denna potential.

Villkor för nyemissionen
Bolagets aktiekapital uppgår före nyemissionen till 3 651 805,50 SEK fördelat på 36 518 055 aktier, varav 5 132 000 st av serie A och 31 386 055 st av serie B (varav 40 250 B-aktier är under registrering). Aktiens kvotvärde är 0,10 SEK. Nyemissionen avser högst 62 602 379 nya aktier, varav högst 8 797 714 av serie A och högst 53 804 665 av serie B.Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 6 260 237,90 kronor. Därutöver kommer styrelsen att ha en övertilldelningsoption att vid överteckning av nyemissionen ge ut ytterligare B-aktier, vilket kan öka nyemissionens belopp med upp till ca 1,5 MSEK. 

Sju (7) befintliga aktier i Bolaget berättigar till teckning av tolv (12) nyemitterade aktier. Befintliga aktier av serie A ger härvid rätt att teckna A-aktier och befintliga aktier av serie B ger rätt att teckna B-aktier. Teckningskursen per aktie, oavsett slag, är 0,6 SEK. 

Garantiförbindelser
Nyemissionen är genom avtal med externa investerare, jämte inlämnade tecknings-förbindelser, garanterad upp till ett belopp om cirka 30,9 MSEK, motsvarande ca 82 procent av nyemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp och utbetalas kontant. Ingen ersättning utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 11 oktober 2019.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Netmore Group i samband med nyemissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut. 

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 

Netmores kvittningsemission genomförd

Styrelsen för Netmore Group AB har idag, enligt separat beslut och med stöd av bemyndigande från årsstämma 9 maj, tilldelat aktier med anledning av avslutad aktieteckning i kvittningsemission till nyckelleverantör.

Kvittningsemissionen baserar sig på en överenskommelse mellan bolaget och en nyckelleverantör om kvittning av dennes fordringar om ca 1,3 MSEK. Fordringarna kvittas mot 1 858 291 aktier av serie B till en kurs om 0,70 kronor. 

Aktiekapitalet ökar med högst 185 829,10 kronor. Betalning sker genom kvittning av bolagets skulder om motsvarande belopp. Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 31 345 805 st.

Erik Hallberg, VD Netmore Group AB kommenterar:

”Från Netmores perspektiv är kvittningsemissionen bra ur likviditetshänseende, samtidigt som det är ett kvitto på att vårt nya fokus är värdeskapande”.

Analys Netmore: Affärerna börjar ta fart

Affären med Akelius Fastigheter har satt fart på Netmore som under kv2 2019 fortsatt sina satsningar inom IoT-marknaden. Parallellt har ledningen implementerat företagets nya strategi, varumärke, företagskultur mm. Intäkterna ökade under kv2 2019 och som vi ser det är bolaget på rätt spår.

Netmore är en operatör som erbjuder mobila tjänster för en bra inomhustäckning med en mobil accesspunkt och roaming med andra operatörer utanför huset. Men bolaget har haft svårt att konkurrera mot traditionella lösningar baserade på passiva inomhusnät. I våras bytte bolaget fokus och satsar nu på en

affärsmodell inriktad mot IoT lösningar och tjänster.

Genom förvärv av Blink Services och Omnipoint har Netmores tjänster vidgats till att omfatta sensorer och ställdon för det smarta samhället. IoT är byggstenen till det smarta hemmet, den smarta byggnaden och den smarta staden. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar, baserade på cellulär teknologi (3G/4G/5G/NB-IoT) och LoRaWAN, samt IoT applikationer och integrationstjänster. Dessa hanterar kommunikationen och dataflöden mellan smarta ändpunkter och molnbaserade applikationslösningar.

Vi räknar inte med att bolaget kan nå break-even på EBITDA-nivå förrän under slutet av år 2020. Vår prognos inkluderar en nyemission som netto väntas ge cirka 26 miljoner kronor under kvartal 3/2019 och ytterligare 15 miljoner kronor under 2021. Vår motiverade riktkurs i bas-scenariot hamnar på 1,00 kronor (tidigare 0,56 kronor). Den motiverade kursen varierar från 0,59 kronor per aktie i vårt Bear- scenario till 2,10 kronor

Delårsrapport för Netmore Group AB april-juni 2019

Tillväxt för Netmore Group med nytt fokuserat IoT koncept

Andra kvartalet 2019

 • Netmore tecknade 5-årigt ramavtal med fastighetsbolaget Akelius avseende ca 1 000 fastigheter i 5-7 länder
 • Implementation av ny organisation med tydliga fokusområden
 • Strukturgenomgång av finansiella åtaganden och avtal för att förenkla och göra balansräkning balanserad
 • Start planering för Europasatsning
 • Utökningsorder till Käppalaverken (WiFi-nät inkl reservdelar)
 • Fler order för radionät till vårdanläggningar
 • Netmore tecknar avtal tillsammans med Elvaco avseende leverans av vattenmätare till Kommunalt bostadsbolag
 • Totala intäkter för koncernen uppgick under kvartalet till 7,1 Mkr* (1,0)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till – 0,5 Mkr* (-4,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 Mkr* (-6,3)

*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 29/1 2019

6 månader 2019

 • Totala intäkter för koncernen uppgick under perioden till 10.0 Mkr* (2.0) 
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5,3 Mkr* (-9,6) 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,2 Mkr* (-12,8) 

*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 29/1 2019

Efter kvartalets utgång

 • Emittering av förlagslån om 15 Msek
 • Informerat om avsikterna att genomföra en företrädesemission senare i höst
 • Order till Crane (fd Tumba pappersbruk) avseende privat 4-G nät
 • Nya order på LoRaWAN nät till Kävlinge- och Skurups kommun (via bolag) samt överenskommelse med ytterligare 4 kommuner
 • Ny struktur beslutad som genomförs per 1 september
 • Kvittningsemission till nyckelleverantör kommer genomföras under Q3 i syfte att reglera skulder

Netmore tillförs 15 MSEK via ett konvertibelt förlaglån

Den 2 juli beslutade Netmores styrelse att emittera ett konvertibelt förlaglån med 2 års löptid till en av bolagets större aktieägare, LMK Forward AB.

Netmore Group AB accelerar sin tillväxt genom många nya spännande kundavtal;  Akelius Fastigheter, Skurups Kommun, Falkenbergs kommun m fl. För att möta denna tillväxt kommer bolaget förstärka sin finansiering och balansräkning i två olika steg.

Steg 1 sker genom att bolaget ger ut en 2-årig konvertibel med löptid om 2 år (förfall 30 juni 2021) till LMK Forward AB om 15 MSEK. Konvertibeln löper med 5 % ränta från och med dagens datum och med möjlighet till konvertering till kurs 1,00 SEK per aktie under utnyttjandeperioden.

Steg 2 kommer att ske genom en företrädesemission under hösten 2019. Villkoren för denna kommer att kommuniceras genom en separat pressrelease.

Tillsammans skapar detta en bas för att accelerera bolaget och bli en spännande leverantör till Smarta Fastighetsbolag med Smarta Uppkopplade hus, till Smarta Städer för Smarta IoT lösningar och säkra hem och företag.

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni, kl. 13.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

 1. Rätt att delta på stämman
  Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 juni 2019 och dels senast den 25 juni 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer,

e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Eftersom den 21 juni 2019 är midsommarafton måste sådan registrering vara genomförd per den 20 juni 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

 1. Förslag till dagordning
 2. Stämmans öppnande.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande och godkännande av dagordning.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 9. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av konvertibler. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

 1. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 80 807 514 röster fördelat på 5 132 000 aktier av serie A (10 röster) och 29 487 514 aktier av serie B (1 röst).

Analys Netmore: Nya bolag, VD och inriktning

Den nya Netmore-koncernen efter köpet av Blink Services och Omnipoint samt med sin nye VD Erik Hallberg med tung telekombakgrund ser klart intressant ut. Affärerna kommer att organiseras i Netmore Solutions mot B 2 B-kunder och Omnipoint för IoT-lösningar till Smarta hem. Potentialen i aktien har ökat.

Netmore är en operatör som erbjuder mobila­ tjänster för en bra inomhustäckning med en mobil accesspunkt och roaming med andra operatörer utanför huset. Försäljningen har dock gått trögt och bolaget har haft svårt att konkurrera mot traditionella lösningar baserade på passiva inomhusnät. Nu byter man fokus och satsar på en affärsmodell inriktad mot IoT lösningar och tjänster.

Genom förvärv av Blink Services och Omnipoint vidgas Netmores tjänster till att omfatta sensorer och ställdon för det smarta samhället. IoT är byggstenen till det smarta hemmet, den smarta byggnaden och den smarta staden. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar, baserade på cellulär teknologi (3G/4G/5G/NB-IoT) och LoRaWAN, samt IoT applikationer och integrationstjänster. Dessa hanterar kommunikationen och dataflöden mellan smarta ändpunkter och molnbaserade applikations-lösningar.

Netmores intäkter har hittills varit otillräckliga. Vi räknar inte med att bolaget kan nå break-even på EBITDA-nivå förrän år 2020. Vår prognos inkluderar nyemitterat kapital om 20 miljoner kronor under 2019 och ytterligare 10 miljoner kronor under 2020. Vår motiverade riktkurs i bas-scenariot hamnar på 0,56 kronor (tidigare 0,43 kronor). I vårt bull-scenario ökar den motiverade aktiekursen från 1,67 kronor till 2,52 kronor per aktie. Det beror på en större utväxling med fler erbjudanden.

är en operatör som erbjuder mobila­ tjänster för en bra inomhustäckning med en mobil accesspunkt och roaming med andra operatörer utanför huset. Försäljningen har dock gått trögt och bolaget har haft svårt att konkurrera mot traditionella lösningar baserade på passiva inomhusnät. Nu byter man fokus och satsar på en affärsmodell inriktad mot IoT lösningar och tjänster.

Genom förvärv av Blink Services och Omnipoint vidgas Netmores tjänster till att omfatta sensorer och ställdon för det smarta samhället. IoT är byggstenen till det smarta hemmet, den smarta byggnaden och den smarta staden. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar, baserade på cellulär teknologi (3G/4G/5G/NB-IoT) och LoRaWAN, samt IoT applikationer och integrationstjänster. Dessa hanterar kommunikationen och dataflöden mellan smarta ändpunkter och molnbaserade applikations-lösningar.

Netmores intäkter har hittills varit otillräckliga. Vi räknar inte med att bolaget kan nå break-even på EBITDA-nivå förrän år 2020. Vår prognos inkluderar nyemitterat kapital om 20 miljoner kronor under 2019 och ytterligare 10 miljoner kronor under 2020. Vår motiverade riktkurs i bas-scenariot hamnar på 0,56 kronor (tidigare 0,43 kronor). I vårt bull-scenario ökar den motiverade aktiekursen från 1,67 kronor till 2,52 kronor per aktie. Det beror på en större utväxling med fler erbjudanden.

netmore_analys_10_juni_2019

Delårsrapport för Netmore Group AB januari-mars 2019

Första kvartalet 2019

 • Netmore ökar intäkterna till 2,9 Mkr* under Q1 med nya IoT-strategin (1,2 Mkr Q4-18)
 • Dotterbolaget Blink Services adderade fyra nya strategiska kunder
 • Dotterbolaget Omnipoint lanserade lösning med objektsigenkänning via video
 • Netmore vinnare i PTS innovationstävling – Lösning för virituell portvakt, receptionist och telefonist
 • Totala intäkter för koncernen uppgick under kvartalet till 2,9Mkr* (1,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,8 Mkr* (-4,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 Mkr* (-6,5)

*inkluderar förvärven av Blink Services och Omnipoint f.o.m 29/1 2019

 Efter kvartalets utgång

 • Erik Hallberg utsedd till tillförordnad VD och tillika koncernchef för Netmore Group AB (publ)
 • Dotterbolaget Blink Services anordnade uppskattat årligt IoT-event (Smart city connection)

VD – Kommentar

Under kvartalet har arbetet med implementering av koncernens nya strategi och satsning på IoT marknaden fortskridit.  Med anledning av förvärven och den nya strategin pågår ett internt samordningsarbete i syfte att utvinna synergier och sätta gemensamma målbilder. Ett arbete som kommer att intensifieras under närmaste tiden.

Netmores nya strategi där bolagets strategiska tillgångar inom core network, LoRaWAN, LTE och WiFi kombineras innebär att marknaden adresseras genom följande fyra huvudsegment:

 • Städer och kommuner
 • Fastighetsägare och utvalda industrisegment
 • IoT lösningar (IoT solutions providers) för volymmarknad
 • Hem och små företag

Marknaden för IoT växer och förväntas accelerera kraftigt de kommande åren, när företag och organisationer börjar inse fördelarna med att använda IoT lösningar för att förbättra sin effektivitet och kvalitet och därmed konkurrenskraft.

Netmore har skapat en unik IoT lösning som möter kundernas krav på att fritt kunna välja olika vertikala IoT lösningar, IT säkerhet med eget nät samt enkel integration av de nya IoT lösningarna till kundens existerande IT miljön.

Parallellt med ovanstående så pågår arbetet med att finansiera bolaget vidare för de möjligheter som identifierats och det arbetet beräknas vara klart i slutet av andra kvartalet.

Netmore var en av vinnarna i PTS innovationstävling 2018 med totalt 84 sökande. Netmore beviljades ett innovationsstöd om ca 3 Mkr för kommersiell utveckling av en virtuell portvakt/telefonist/receptionist baserad på en konverserande AI-agent.

Dotterbolaget Omnipoint lanserade objektigenkänning via video. Larmsystemet känner automatiskt av om en människa, ett djur eller ett fordon rör sig inom kamerans upptagningsområde.

Dotterbolaget Blink Services ökade antalet anslutna LoRaWAN gateways (basstationer) till olika stadsnät och dess kunder.

Det här är mitt sista VD-ord då jag nu lämnar över rollen som VD och Koncernchef till Erik Hallberg. Jag kommer själv att fortsätta som VD för ett av våra dotterbolag. Jag är mycket glad att Erik Hallberg har tackat ja till rollen som koncernchef och är övertygad att han kommer att skapa ett framgångsrikt Netmore Group inom den växande ”IoT marknaden”.

Q1 rapport 2019 – Netmore Group AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Netmore Group AB (publ.)

Årsstämma i Netmore Group AB (publ) (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl 13.00 Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 3 maj 2019 och dels senast den 6 maj 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 3 maj 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Arvode till styrelse och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2020
17. Beslut avseende styrelsens förslag till personaloptionsprogram 2019/2021
18. Eventuellt beslut om förlängning av styrelsens bemyndigande att utge aktier enligt beslut på föregående extrastämma
19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande.

Tillgängliga handlingar
Senast den 18 april 2019 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.netmore.se och även kunna beställas per e-post thomas.plate@netmore.se

Frågerätt
Aktieägare erinras om sin frågerätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Antalet aktier och röster
Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 34 618 656 aktier varav 5 132 000 utgörs av serie A aktier (var och en medförande 10 röster) och 29 486 656 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst). Totala antalet röster uppgår till 80 806 656.

Stockholm, 10 april 2019
STYRELSEN

Pressrelease_Kallelse årsstämma Teckningsoptioner villkor Netmore

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

Pressmeddelande, Stockholm, 29 mars, 2019

 

Netmore Group AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll torsdagen den 28 mars 2019 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna styrelsens beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Protokollet från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.netmore.se senast två veckor från dagens datum.