Bokslutskommuniké för Netmore Group AB 2018

 

 • Förvärv av Blink Services och Omnipoint.
 • Fokusering på IoT och uppkopplingar för Smarta samhällen
 • Första internationella ordern på IoT SIM
 • Pågående finansieringsprocess

 

Fjärde kvartalet 2018

 • Internationell order på 1 000 IoT SIM från NemSIM, med option på ytterligare 13 000
 • Ny order samt beviljat patent i Kina för Tarifflex, ett dotterbolag inom Netmore
 • Återförsäljaravtal med M2M butiken avseende samarbete inom IoT
 • Genomförd demonstration av prototyp, AI-agent, för funktion som receptionist, telefonist och portvakt
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,2Mkr (1,4)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5,0 Mkr (-4,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11,9 Mkr (-6,3)

 

2018

 • Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 4,4 Mkr (8,7)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -18,6, Mkr (-17,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -30,6 Mkr (-22,5)

 

Efter kvartalets utgång

 • Finansieringsprocsessen påbörjad och avser säkerställa bolagets drift kommande 12 månader
 • Extra bolagsstämman beslutade att fullfölja förvärven (apportemission)

 

VD – Kommentar

 

Under kvartalet har bolaget fortsatt fokusera på försäljning och marknadsföring mot fastighetsbolag, industrier samt IoT marknaden. Ett antal nya affärer och order har tagits, men jag konstaterar att bolaget både behöver öka antalet nya kundkontakter och orderingången.

 

Vi har nu slutfört utbildning av återförsäljare på Netmores produkter och håller på att förbättra vissa IT system tillsammans med återförsäljare för att stödja säljprocessen bättre. Intäkterna för fjärde kvartalet hamnade på ca 1,2 Mkr, vilket är under förväntan.

 

De tidigare aviserade planerna att genomföra en nyemission ligger fast. Arbetet fortgår och prognos för slutförande är satt till början av kvartal 2.

 

Marknadsutvecklingen under år 2018 visade att marknaden för IoT blivit allt hetare och växer i allt snabbare takt. Bakgrunden till detta är att praktiskt taget samtliga svenska byggnader och hus idag är anslutna via fiber till internet. Det öppnar upp för nya möjligheter att införskaffa information från olika komponenter och system som på olika sätt påverkar byggnaden. Det kan vara sensorer, mätare, pumpar, fläktar, larmdetektorer, displayer etc. Sammantaget handlar det om mycket stora informationsmängder som dessutom ska göras åtkomliga trådlöst såväl som presenterade på ett sätt som är praktiskt användbart. Informationen måste därtill vara skyddad och säkerställd från att flyta fritt på det öppna internet (cyber security).

 

Med den nya huvudstrategin som IoT operatör har vi inom området smarta fastigheter levererat ett pilotsystem för fastighetsautomation till ett ledande internationellt fastighetsbolag. Leveransen har både gett oss ett proof of concept inom området samt byggt trovärdighet kring den nya strategin. Kommersiellt ser jag stor potential för Netmore inom smarta fastigheter, både i Sverige och internationellt med denna lösning. Inom området trygghetslarm ser vi också ett ökat intresse för våra lösningar. Med en nyligen avslutad och flera planerade kundleveranser ser jag en stark efterfrågan inom området framöver

 

Vidare ger Netmores lösningar även de publika operatörerna fördelar då dessa i många fall inte kan uppfylla kundernas krav på inomhustäckning och verksamhetsanpassning. Genom de operatörsneutrala nät som Netmore levererar kan även de publika operatörerna få tillgång till bättre täckning och nå ut bättre och längre till sina kunder. För att ännu bättre erbjuda smarta IoT lösningar förvärvade Netmore Groups bolagen Blink Services och Omnipoint i december 2018. Med dessa förstärks bolagets tjänster och utgör ett komplett erbjudande till våra kunder och inkluderar även sensorer och ställdon för smarta fastigheter, smarta industrier, smarta företag och smarta hem.

 

Blink Services har börjat 2019 bra genom att etablera sig i ytterligare fyra kommuner utöver   befintliga basen på 30 kommuner. Bolaget är också i full färd med förberedelse av symposiet Smart City Event i Linköping, 11-12 april 2019.

Ävn Omnipoint har öppnat 2019 starkt med ökat antal leads och högre konverteringsgrad än förväntat. Samtidigt har man även börjat bearbeta nya återförsäljare och förbereder att lansera ytterligare tjänster inom smarta hem och larm.

 

Netmore har efter de nu genomförda förvärven inlett arbetet med att omvandla företaget till att bli en heltäckande operatör inriktad mot IoT baserad på småskaliga, energisnåla smarta mobila nät för dagens och morgondagens smarta samhällen.

 

Rikard Slunga,

VD

Q4 rapport 2018 – Netmore Group AB (publ)

Netmores apportemission genomförd.

Stockholm, 30 januari 2019.

Bolagsstämman i Netmore Group AB (publ) beslutade den 25 januari att genomföra emissioner om sammanlagt 1 450 000 aktier av serie A och 10 500 000 aktier av serie B. Per den 29 januari har teckning av aktier avslutats och tilldelning enligt separat beslut skett. Teckningskursen uppgick till 0,50 kr per aktie.

Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 1 195 000 kronor till 3 461 951,4 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 34 619 514 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket, fördelat på 5 132 000 A-aktier och 29 487 514 B-aktier.

Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Bolagets Styrelseordförande Rolf Norberg kommenterar: ”Det är glädjande att vi kunnat genomföra förvärv av de tre bolagen Blink Services AB, Omnipoint AB och Grundbulten 27128 AB (unä till New Deal AB), som därmed gör Netmore Group till en stark IoT operatör. Med förvärven har vi nu skapat ett bolag med bred och djup kompetens inom IoT, telekom och säkerhet – samt stärkt säljresurserna rejält. Vi har därmed fått en fullständig plattform för mobil telekommunikation på plats. 2019 kommer att bli ett mycket spännande år för Bolagsgruppen.”

Förvärvet av Omnipoint var villkorat med ett s k ”övertagande godkännande”, vilket nu också erhållits.

Press release 2019-01-30

Netmore Group AB fokuserar på IoT och planerar för nyemission

Netmore Group AB (publ.) (Netmore) har inlett arbetet med att omvandla företaget till att bli en heltäckande operatör inriktad mot IoT (Internet of Things) utifrån småskaliga, energisnåla mobila nät. Som tidigare meddelat förvärvades bolagen under december 2018 som kommer att ligga till grund för verksamheten genom en riktad emission av Netmores aktier. På detta sätt stärktes såväl bolagets kompetens som dess ägarbas.

 

Netmore planerar för en nyemission inom kort i syfte att införskaffa nödvändigt kapital för att utveckla denna nybildade koncern i alla dess delar.

Om Netmore Group

Netmore erbjuder en kommunikationsplattform som möjliggör uppkoppling tillsammans med olika sensorer och anslutningsenheter för trådlös kommunikation och informationsinsamling. Som oberoende nätoperatör kan Netmore erbjuda sina kunder global access, sina egna SIM-kort och VPN-lösningar för att säkerställa sekretess och säkerhet.

Genom Netmore Groups förvärv av Blink Services och Omnipoint utsträcks dessa tjänster till att också omfatta sensorer och ställdon för dagens och morgondagens smarta samhälle. Med Blink Services följer Blinkfyrar holding AB (Söderbergföretagen AB) och Qamcom AB som nya ägare. Med Omnipoint följer Kapitopia AB, ett bolag med erfarenhet av startup-företag som ny ägare. Genom Tarifflex kan Netmore också erbjuda enkel och flexibel hantering och presentation av information med lättanvänt gränssnitt i enlighet med kundens behov.

Marknad

IoT är byggstenen som lägger grunden till det smarta hemmet, den smarta byggnaden, den smarta staden och det smarta samhället. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. IoT-marknaden växer snabbt och förutspås växa globalt med närmare 40 procent årligen för att nå cirka 1 500 miljarder dollar år 2025.

Den svenska marknaden är redan något av en spjutspets och en bra plattform för att expandera globalt. Infrastrukturen med fiber är på plats. Den teknologiska mognaden är hög och IoT som kännetecknas av förenkling, effektivisering och automatisering fungerar bra i höglönekostnadsländer såsom Sverige.

Affärsmodellen

Praktiskt taget samtliga svenska byggnader och hus är numera anslutna via fiber till internet. Det öppnar upp för nya möjligheter att införskaffa information från olika komponenter och system som på olika sätt påverkar byggnaden. Det kan var sensorer, pumpar, fläktar, larmdetektorer, displayer etc. Sammantaget handlar det om gigantiska informationsmängder som dessutom ska göras såväl åtkomlig trådlöst som presenterad på ett sätt som är praktiskt användbar. Informationen måste vara skyddad och säkerställd från att flyta fritt på det öppna internet.

Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar som hanterar allt detta. De lösningar som Netmore erbjuder ger även de publika operatörerna fördelar då dessa i många fall inte kan uppfylla kundernas krav på inomhustäckning och verksamhetsanpassning. Genom de operatörsneutrala nät som Netmore levererar kan även de publika operatörerna få tillgång till bättre täckning och nå ut bättre och längre till sina kunder.

De lokala näten förbättrar miljön då energiåtgången är mycket lägre jämfört med energiåtgången för de publika näten, då dessa har mycket höga förluster i och med att basstationerna befinner sig utomhus, ofta långt borta från användaren. En annan positiv effekt är att mobiltelefoner och datamodem kan fungera med högsta prestanda vid låga uteffekter, vilket reducerar den exponering av radiovågor som människor utsätts för samtidigt som batteritiden för mobiltelefonerna ökar.

Organisation

För att möta kundernas behov genomför Netmore Group omstruktureringen som innebär att Netmore Group AB blir moderbolag till fem rörelsedrivande bolag, alla med säljfokuserade kontakter direkt med kunder.

Netmore Group är i och med skapandet av denna nya gruppering redo för snabb expansion på en snabbt växande marknad av IoT-tillämpningar. Netmore Group har nät, accesser, applikationer och integration.

 

Vem har nytta av Netmores tjänster?

 Smarta byggnader

Styrning och övervakning av byggnader (real estate management), besökshantering, leveranser mm.

Garanterad mobiltäckning för ägare, hyresgäster och besökare.

Smarta hem

Styrning, övervakning och larm genom anslutning till värmesystem, kameror, lås och dörrklockor/kameror

Smarta företag

Mobil täckning och kapacitet. Styrning, övervakning och säkerhet.

Smarta städer och samhällen

Anslutning av vägskyltar, belysning och vattenmätare är exempel på idag aktuella IoT-tillämpningar.

Smarta anslutningar – Cyber Security

Genom Netmore Groups eget core-nät skapas möjlighet att utöver normal säkerhet med kryptering erbjuda företag och organisationer möjligheten att bygga egna privata nät som ej ansluts via publikt internet. Fler och fler krav kommer inom detta område och Netmore Group kan möta såväl industriella behov för insamling av data, företagsnät som skall verka utanför internet samt för publika kunder helt privata nät.

 

Företagen i Netmore Group AB

Netmore

Netmore är en oberoende operatör specialiserad på lokala mobil- och carrier grade WiFi-nät med egna SIM-kort och egen operatörsinfrastruktur, samlokaliserad med övriga svenska operatörer i Bromma. Netmores nätlösning baseras på en egen kunddatabas (HLR) och eget core-nätverk samt i basen nationell roaming, vilket gör att man via sin egen nummerserie kan skapa stor frihet för att skapa såväl lokala lösningar som lösningar utanför Sverige. Netmore kan som oberoende operatör också erbjuda mobilt VPN. Netmore bygger portfölj (abonnemang) både i form av serviceavtal och IoT/ telefonabonnemang.

Netmore erbjuder täckning och kapacitet där de nationella näten inte når fram eller har otillräcklig kapacitet. Användning av Netmores nät innebär ökad säkerhet och tillgänglighet och spar samtidigt betydande mängd energi jämfört med de rikstäckande näten. Netmores lokala mobilnät utnyttjar licensfria band. Netmores core-nät är navet i Netmore Group och för de olika lösningar som Netmore Groups olika företag tillhandahåller.

Netmore arbetar f n med ett flertal intressanta kunder inom fastighetssidan och på industrisidan som kan komma att ge betydande intäkter under 2019. Netmore har också under 2018 byggt upp ett brett återförsäljarnät på den svenska marknaden.

 

Omnipoint

Omnipoint har ett komplett utbud för det smarta hemmet. Trådlösa styrenheter, kameror, detektorer, låsenheter och dörrkameror. Omnipoints larm ansluts till godkänd larmcentral, idag Securitas, som också svarar för utryckningstjänst. Genom en mycket avancerad APP står kunden i ständig kontakt med sitt hem och kan styra och övervaka efter behov. Förutom smarta hem kan Omnipoints teknik och lösningar tillämpas på mindre företag och kontor. Omnipoint bygger portfölj baserat på sina anslutna kunder.Omnipoint kommer framledes att kunna ha en anslutning via Netmore.

Omnipoint marknadsför sina lösningar i första hand via nätet och detta med gott resultat sedan några månader tillbaka. Omnipoints lösningar, som redan används av mer än fem miljoner användare i USA och delar av Europa, utgör första steget i ett paradigmskifte där man går från fokus på enbart larm till fokus på det smarta hemmet eller företaget och verklig ägarkontroll med en mycket avancerad APP.

Med Omnipoint följer Kapitopia AB, ett bolag med erfarenhet av startup-företag som ny ägare.

www.kapitopia.com

 

Blink Services

Blink Services bygger sina lösningar för smarta städer på LoRaWAN-teknik. LoRa står för Long Range/Low Power och är en smalbandig licensfri teknik för överföring av små informationsmängder. Ett bra tillämpningsexempel är överföring av förbrukningsuppgifter från vattenmätare. Ett annat kan vara övervakningssignaler från t ex gatubelysning. Blink Services deltar i LoRa Alliance (500 medlemmar) som är en global standardiseringsorganisation där bland andra även Google deltar. Blink Services arrangerar två årliga symposier med deltagare både från leverantörer och användare. Blink Services bygger portfölj baserat på levererade driftsatta accesspunkter.

 

Blink Services har hitintills etablerats inom 30 av landets kommuner och har ett tusental accesspunkter utlevererade. Det långsiktiga behovet bara i Sverige för kommunala tillämpningar bedöms vara mellan 50 och 100 miljoner accesspunkter!

 

BlinkServices har utvecklat en unik portal för att ansluta och hantera sensorer för sina LoRaWan anslutningar. Denna har redan ett 40-tal applikationer i drift. Portalen är förberedd för att ansluta olika accesser såsom Netmores WiFi accesser eller Netmores 4G (LTE) baserade SIM-kort.

 

Med Blink Services följer Blinkfyrar Holding AB (Söderbergföretagen AB) och Qamcom AB som nya ägare.

www.blinkfyrar.se

www.qamcom.se

www.soderbergforetagen.se

 

Tarifflex Telecom

Tarifflex telecom är en patenterad programvarulösning som används för att möjliggöra sömlös kommunikation mellan olika IT-system. I exemplet vattenmätare ovan kan det vara att se till att insamlade data kan läggas till grund för fakturering av respektive kund. Det trådlösa nätet behöver då sammanföras med kommunens faktureringssystem. Ett annat exempel är sammankoppling av företagets besökssystem med WiFi eller lokalt mobilnät för att kunna följa besökare. Det kan vara aktuellt på t ex större industrier, i tunnlar eller i gruvor. Tarifflex bygger portfölj genom att licensiera mjukvaruplattformen.

 

Tarifflex-metoden har använts bl a för Norrvatten i norra Stockholmsområdet för att lokalisera anställda och besökare i tunnlar och grottor i anläggningarna. Frågan om sammankoppling av mobilnät och IT-system är relativt vanlig i främst industriella tillämpningar, men väntas öka inom real estate allt eftersom IoT ökar i användning för styrning och övervakning av fastigheter.

 

New Deal

New Deal är ett försäljningskoncept som samlar det teknikbaserade produktutbudet till små och medelstora företag. Mobilabonnemang, säkerhet, styrning och övervakning. New Deal tillhandahåller hela Netmore Groups sortiment för det smarta företaget. Konceptet är under uppbyggnad och skall även inbegripa möjlighet till att ansluta franchisetagare. New Deal bygger på en kombination av försäljning och abonnemang eller hyresaffärer och är en ytterligare säljkanal utöver respektive bolags egen marknadsbearbetning.

 

New Deal är avsett att vara en stark tillväxtmotor inom Netmore Group, speciellt mot SME-marknaden.

Netmore Group är i och med skapandet av denna nya unika gruppering – med de olika tillgångar och kompetenser som beskrivs – redo för snabb expansion på en snabbt växande marknad av IoT-tillämpningar. Netmore Group har nät, accesser, applikationer och integration.

Netmore, Pressrelease 2019-01-22

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 januari 2019 klockan 14.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

 A. Rätt att delta på stämman

 1. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 januari 2019 och dels senast den 18 januari 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

 

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 januari 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 1. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 2. Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Blink Services AB
 3. Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Omnipoint AB
 4. Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB)
 5. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning där följande gränser för aktiekapital och antal aktier skall gälla:                                                                                          Akitekapital 2 000 000- 8 00 000                                                                                                              Antal aktier 20 000 000 – 80 000 000

 

 

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. Styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet får inte medföra att fler än 25 miljoner aktier utges.

 

Punkt 9

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal per 20181220 om förvärv av Blink Services AB. Enligt förslaget emitteras 4 000 000 B-aktier och 725 000 A-aktier till ägarna av Blink Services AB. Betalning sker med samtliga aktier i Blink Services AB. Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25.

 

Punkt 10

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal per 20181220 om förvärv av Omnipoint AB. Enligt förslaget emitteras 4 000 000 B-aktier och 725 000 A-aktier till ägarna av Omnipoint AB. Betalning sker med samtliga aktier i Omnipoint AB. Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25.

 

Punkt 11

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal per 20181220 om förvärv av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB). Enligt förslaget emitteras 2 500 000 B-aktier till ägarna av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB). Betalning sker med samtliga aktier i Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB). Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25

 

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

I bolaget finns totalt 55 807 514 röster fördelat på 3 682 000 aktier av serie A (10 röster) och 18 987 514 aktier av serie B (1 röst).

___________________________
Netmore Group AB
Styrelsen

Netmore Group AB (publ) förstärker verksamheten och blir en heltäckande operatör för dagens och morgondagens behov

Netmore Group AB har avtalat om förvärv av tre bolag som tillsammans förstärker Netmore Group som framtida operatör med fokus på lokala nät (mobilt och WiFi), IoT (Internet of Things), LoRa-nät (Long Range Low Power) och säkra trådlösa larminstallationer

 

Netmore Group AB förvärvar Blink Services ABmed etablerade LoRa-nät i 30 kommuner i Sverige, Omnipoint ABmed en stark portfölj av produkter och lösningar för trådlösa larm och smarta hem, smarta byggnader och företag samt Grundbulten 27128 AB(unä till New Deal AB), ett företag inriktat på kompletta lösningar för små och medelstora företag och kontor baserade på Netmore Groups samlade produktutbud.

 

Netmore Group AB betalar för 100% av aktierna i respektive bolag genom riktad emission av aktier i Netmore Group AB, förutsatt godkännande av den extra bolagsstämma som styrelsen kommer att utlysas till den 25 januari 2019. Kallelse meddelas inom kort. Övertagande av Omnipoint AB förutsätter godkännande av Netmore Group AB som ny ägare från en av bolagets större leverantörer. Detta väntas under de närmaste dagarna

Den trådlösa trafiken ökar konstant gällande tal, data, korta meddelanden, övervakningssignaler, styrning, och det som kanske är mest omtalat, förarlösa fordon. Inom alla dessa områden krävs fungerande och tillförlitlig kommunikation. Ny teknik som 5G, LoRa, Carrier Grade WiFi och lokala basstationer på fria frekvensband. Dessa tekniker är nödvändiga för att klara kapacitet och höga krav på tillförlitlighet redan idag och än mer i framtiden. Genom dessa förvärv står Netmore Group nu väl rustade som framtidens operatör med teknik, produkter och en kraftigt förstärkt säljorganisation.

 

Netmore Group AB har även en unik position som operatör med möjlighet att tillfredsställa företags och myndigheters krav på högsäkra individuella nät för såväl tal som data, avskilda från övrig trafik på Internet (Cyber Security). Vidare har Bolaget en unik plattform för integration av olika IT-system där de trådlösa applikationerna enkelt och effektivt kan integreras med organisationens övriga IT-miljö.

 

Netmore Group AB står därmed för SMARTARE lösningar som höjer prestanda för trådlös kommunikation lokalt och där det behövs, samtidigt som kostnaderna blir lägre och energiförbrukningen sjunker. Netmore Group AB erbjuder SMARTARE lösningar!

Pressrelease 2018-12-21

Netmore Groups valberedning för 2019 fastställd

Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2019 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst störste ägare jämte Mats Ragnarsson som representant för de mindre aktieägarna samt Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Ett första möte hölls den 11 december och valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman, som planeras till den 9 maj 2019

 

 

 

Delårsrapport för Netmore Group AB juli-september 2018

 • Utökning av återförsäljarnätet med Electra Sweden AB/RingUp kedjan och Siqure
 • Start för Vinnova projekt inom inomhustäckning och lokala nät i landsbygd
 • Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava
 • Bolagets bedömning är att ytterligare kapital behöver skjutas till. Planen är ett brygglån initialt, följt av en riktad nyemission under kvartal 1 2019

  Tredje kvartalet 2018

 • Utökning med nya återförsäljare, RingUp kedjan med 60 butiker, säkerhetsbolaget Siqure och Grouptalk
 • Leverans av utökningsorder till Norrvatten slutförd
 • Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava
 • Vinnova-projekt för inomhustäckning samt lokala nät i landsbygd påbörjade
 • Riktad nyemission genomförd under kvartalet.
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,2 Mkr (1,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,0 Mkr (-4,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,9 Mkr (-5,8)

  9 månader 2018

 • Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 3,2 Mkr (7,3)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -13,7 Mkr (-12,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18,7 Mkr (-16,3)

  Efter kvartalets utgång

 • Tarifflex-patent godkänt i Kina
 • Danska frekvenstillståndet återlämnat till myndigheten

Q3 rapport 2018 – Netmore Group AB (publ)

Analys Netmore : Ökat säljfokus inför hösten

Netmore är en ny mobiloperatör som satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät något som lär öka med 5G och IoT. Intäkterna under kvartal 2/2018 blev låga och behöver öka under andra halvåret. Bolaget arbetar nu med att utöka sitt återförsäljarnät för att nå ökad försäljning.

Datatrafiken fortsätter att växa snabbt och bristfällig mobiltäckning finns idag på många platser. Inte minst gäller det modernt byggda isolerade hus, sjukhus, bergrum, industrier och köpcentrum där radiosignaler lätt stängts ute. Netmore är mobiloperatören som erbjuder mobiltäckning dit kunder bäst behöver det, såväl inom- som utomhus. Netmore erbjuder

mobilatjänster som ger kunderna bra inomhustäckning med en liten mobil accesspunkt som placeras hos kunden och roaming med de andra operatörerna när kunden rör sig utanför. De mobila accesspunkterna kopplas upp till bolagets molntjänst som baseras på en AXE-växel och en WiFi-controller. Netmore’s nät harköpts och utvecklats av bolaget. Kunderna använder sedan bolagets SIM-kort. Trafik- och andra återkommande intäkter ger en intressant kalkyl för Netmore, där kapacitet finns för 2 miljoner användare. För industrikunder erbjuder Netmore även integration av kundens IT-system via bolagets patenterade lösning Tarifflex technology. Ett företagskontrakt kan variera från 20 tusen till flera miljoner kronor. Bolaget har den senaste perioden gått från ren system och utrustningsförsäljning till att bli en ny mobiloperatör som erbjuder mobiltjänster som beskrivs ovan.

Netmore har under mitten av 2018 tagit in cirka10 miljoner kronor i en företrädes- och nyemission. Vi räknar med att bolagets verksamhet blir kassaflödespositivt från andra halvåret 2019. Detta förutsätter en snabb intäktstillväxt, där vi har sänkt våra antaganden med 5 miljoner kronor för helåret 2018 och 10 miljoner kronor år 2021. Vårt motiverade DCF-värde för aktien hamnar på 1,6 kronor i bas-scenariot med ett intervall från 0,2 kronor i Bear-scenariot till 6,3 kronor i Bull-scenariot.

 

Se länk nedan till fullständig analys av analysföretaget Jarl Securities (på uppdrag av aktiespararna)

netmore_analys_2018_08

Delårsrapport för Netmore Group AB januari-juni 2018

• Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC
• Netmore Connect – Lansering av ny tjänsteorienterad paketering
• Företrädesemission maj/juni 2018
• Två Vinnova projekt tilldelade
• Bolaget genomförde namnbyte till Netmore Group AB

Andra kvartalet 2018

• Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC
• Utökning med nya återförsäljare
• Lansering av Netmore Connect och ny tjänsteorienterad paketering
• Leverans av utökningsorder till Norrvatten har slutförts
• Två Vinnova projekt tilldelade om totalt ca 5.6 Mkr
• Företrädesemission påbörjad under maj/juni
• Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,0 Mkr (2,8)
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,7 Mkr (-5,2)
• Resultatet efter skatt uppgick till -6,3 Mkr (-6,6)

Första halvåret 2018
• Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 2,0 Mkr (6,2)
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –9,6 Mkr (-7,6)
• Resultatet efter skatt uppgick till -12,8 Mkr (-10,4)

Efter kvartalets utgång

• Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete
• Företrädesemissionen avslutad
• Riktad nyemission genomförd

Netmore Group AB (publ.) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

VD – Kommentar

När jag summerar vår resa från ett teknikbolag till mobiloperatör blir det tydligt att vi nu går in i en ny fas. Genom ett antal lyckosamma industriprojekt har vi vunnit förtroende i telekom- Sverige. Vi kan nu genom vårt eget mobilnät som den femte mobiloperatören på marknaden erbjuda mobiltjänster till samtliga marknadssegment, dels genom direktförsäljning men framförallt via återförsäljare.

Intäkterna för andra kvartalet, ca 1 Mkr, hamnade under förväntan. Jag konstaterar att transformering från renodlat teknik- och systemleverantör till mobiloperatör har påverkat säljfokus negativt, vilket slagit på intäkterna.
Inom direktförsäljningen har vi under kvartalet fortsatt med offertarbete, kundmöten och förhandlingar. Vi har vidare fortsatt att utveckla återförsäljarkanalerna och har i skrivande stund uppnått mer än 75 återförsäljare runt om i landet. Under perioden har vi också ingått ett viktigt försäljningssamarbete med IP-Only/DGC, som är starka inom storkundsegment och offentliga organisationer.

Vår marknadsbedömning är att behovet av våra mobiltjänster och inomhuslösningar är stort och kommer att öka ytterligare över tiden. Det är därför viktigt att bolaget säkerställer en stor och stabil marknadsposition så snart som möjligt.
I maj/juni 2018 inledde bolaget en företrädesemission som tillför bolaget ca 9, 8 Mkr före kvittningar och emissionskostnader. Emissionen är en del av den plan som har lagts fram för att nå tillväxtmålen och därmed break-even under första halvåret 2019.

I början av juni 2018 lanserade bolaget Netmore Connect tillsammans med en ny tjänsteorienterad paketering. Netmore Connect kombinerar företagsväxel med mobilabonnemang där kunderna kan få garanterad täckning. Detta är en unik produkt i marknaden. Mobilabonnemangsstrukturen modifierades också för att ge kunderna fler abonnemangsformer att välja bland. Bolaget har också en pågående digital marknadskampanj med bland annat Google Ads.

Netmore deltar även i två Vinnova projekt och beviljades anslag med 5,6 MSEK för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning. I projektgrupperna deltar flera viktiga strategiska partners som SABO, JM, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Visita samt Region Norr- och Västerbotten.

I maj 2018 hölls dels ordinarie bolagsstämma samt en extra bolagsstämma. På ordinarie bolagsstämman invaldes Thomas Eriksson som ny ledamot, med en bakgrund inom bank och finans. Det beslutades även om namnändring av bolaget till Netmore Group AB. På extrastämman beslutades, förutom att godkänna förslaget om företrädesemission, att ge styrelsen ett bemyndigande avseende framtida emissioner.

Steg för steg implementerar vi bolagets strategiska plan och med nya produktpaketeringen och ett allt starkare återförsäljarnät är jag förhoppningsfull gällande våra tillväxtambitioner kommande månader

Rikard Slunga
Verkställande direktör

Verksamheten under andra kvartalet 2018

Industri
Under perioden har fokus legat på försäljningsaktiviteter, offerter och kundmöten. Få affärer har dock kommit till avslut, men arbetet att få in flera industriorder fortsätter.
Bolaget har under perioden levererat klart systemen till Norrvatten och Käppalaverken och kunden är mycket nöjd med leveranserna. Ny kund under perioden blev Svenska bevakningsgruppen AB som valde Netmore mobiltjänst till samtliga väktare och SCA med ett initialt konsultuppdrag.

Kontor/publika miljöer
Under perioden har fokus legat på försäljningsaktiviteter, offerter och kundmöten. Arbetet med att nå avslut på många affärer fortsätter nu i kvartal 3. Under perioden har system levererats till Office management och Reijmyre Glasbruk, som valt Netmore Connect till företagskommunikation.

Flerbostadshus
Möten och marknadsföring till fastighetsbolag fortsätter. Netmore beviljades anslag med 5,6 Mkr för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning. I projektgrupperna deltar flera viktiga strategiska partners som SABO, JM, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Visita , Region Norr- och Västerbotten.

Mobila tjänster
Försäljningen av mobila tjänster har nått drygt 500 kunder. I juni 2018 valde Svenska Bevakningsgruppen AB Netmore som leverantör av den mobila kommunikationen för sina väktare.

Återförsäljare
Arbetet med att utöka återförsäljarnätet pågår och under perioden blev avtalet med IP-Only/DGC klart. IP-Only/DGC är en mycket intressant samarbetspartner med många stora konton samt offentliga kunder. Med detta avtal öppnas en effektiv väg för Netmore att nå denna kundgrupp med vårt produkterbjudande. Vidare pågår förhandling med andra återförsäljarkedjor med fokus på SME marknaden. De beräknas bli färdiga under augusti 2018. Samtliga återförsäljare har visat stort intresse att inkludera Netmores produkter med de unika egenskaper som erbjuds, t.ex. mobilabonnemang med garanterad täckning.

Medarbetare
Koncernen hade vid periodens utgång 10 personer anställda.
Därutöver anlitas ytterligare personer som underkonsulter vid behov.

Övrigt
Under perioden har diskussioner avseende försäljning av den danska mobiltelefonilicensen förts med två parter. Bolaget förväntas slutföra de pågående förhandlingarna under augusti 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har företrädesemissionen slutförts. Därutöver har en riktad nyemission om ca 1,8 Mkr till en av bolagets storägare genomförts. Netmore har tecknat avtal om försäljningssamarbete med Electra Sweden AB (där RingUp kedjan ingår), vilket ger tillgång till den viktiga SME marknaden.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Intäkter och resultat
Koncernens intäkter uppgick till 1,0 Mkr under det andra kvartalet 2018 (2,8). Rörelsekostnaderna uppgick till 7,4 Mkr under det andra kvartalet (9,4).

Resultatet (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -4,7 Mkr (-5,2)

Lokala nät
Försäljningen av Lokala nät under andra kvartalet uppgick till ca 0,4 Mkr.
SCA, Office Management och Norrvatten står för huvuddelen av försäljningen och intäkterna.

Trafik (abonnemang)
Försäljningen under kvartalet uppgick till drygt 0,1 Mkr och består av fasta abonnemangsintäkter.

Support
Intäkterna från supportavtal uppgick till ca 0,2 Mkr

Kassaflöde och finansiell ställning
Per sista juni 2018 uppgick totala tillgängliga likvida medel till 1,8 Mkr, vilket innebär en utnyttjad checkräkningskredit med 3,2 Mkr. Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 36 %. Kassaflödet från verksamheten var -3,0 Mkr under andra kvartalet

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för det första kvartalet uppgick till 1,0 Mkr (2,8) och resultat efter skatt till –5,7 Mkr (-5,1).

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna är fortsatt goda då behovet av bra inomhustäckning är fortsatt stort inom många marknadssegment och beräknas öka när 5G och Internet of Things växer sig större. För närvarande finns det största behovet inom industrisektorn som har behov av robust och pålitlig kommunikation och inom energieffektiva fastigheter där isolering utestänger radiosignaler från och till de publika mobilnäten.

Bolaget fortsätter implementera sin strategi med direkt försäljning, främst till industrikunder, men också genom uppbyggnad av ett starkt återförsäljarnät. Återförsäljarkanalen kommer ge försäljningen mer kraft mot små- och medelstora företag såväl som mot stora kunder och offentliga organisationer. Under det senaste kvartalet har vi haft ett flertal förhandlingar med större återförsäljarkedjor, som samtliga visat stort intresse att inkludera Netmores produkter i sitt försäljningsutbud. I juni blev avtalet klart med IP-Only/DGC om försäljningssamarbete. Förhandling pågår med ytterligare kedjor som förväntas ge betydande bidrag med affärer och företagskontakter runt om i landet.

Bolagets nya tjänsteorienterade paketering, som ger våra kunder enkla och tydliga tjänster är en viktig del i att stödja ökad försäljning på ett effektivare sätt. Dessa inkluderar Netmore Connect som består av företagsväxel med mobilabonnemang som har garanterad täckning hos kunden, Netmore WiFi och särskilda IoT (m2m) mobilabonnemang.

Försäljning av mobila tjänster och mobilabonnemang som kom igång tidigare i år är en viktig intäktskälla för bolaget när kundstocken växer. Målet för året är att nå 5 000 kunder.

Bolaget gör bedömningen att de säljstödjande åtgärder som implementerats är tillräckliga för att nå önskad försäljningstillväxt.

Övrigt

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i årsredovisningen för 2017, som finns att ladda ned på bolagets hemsida.

Operativa och finansiella risker
Bolagets operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i dokumentet Bolagsbeskrivning, utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B på First North.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm 2018-08-22

Rikard Slunga Rolf Norberg
Verkställande direktör Styrelseordförande

Hans Benndorf Johan Jobér
Ledamot Ledamot

Thomas Eriksson
Ledamot

Kommande rapporter 2018-2019

Delårsrapport 3 jan-sept 2018 (Q3) 9 november 2018
Bokslutskommuniké jan-dec 2018 19 februari 2019

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.netmore.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD, + 46 73 17 23 002, Rikard.Slunga@netmore.se,

Netmore Group AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen för Netmore Group AB har idag, med stöd av bemyndigande lämnat från extrastämman den 24 maj 2018, beslutat om emission av units, d v s aktier och teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare och omfattar cirka 1,8 MSEK

Nyemissionen är riktad till Advanced Research AB, huvudägare i Netmore Group AB, och omfattar 1 734 095 units. En unit består av 1 B-aktie och 1 teckningsoption av serie TO2. Emissionsvillkoren är samma som för emissionen per 2018-05-24 (beslutsdatum), d v s teckningskursen är 1,05 kronor per unit och teckning görs mot kontant vederlag.

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB kommenterar:

”Vi ser positivt på att vår största ägare, Advanced Research AB, vill utöka sitt innehav i bolaget ytterligare. Utöver att vi tillförs tillväxtkapital är det också ett gott betyg till att vår strategi och inslagna väg mot tillväxt är rätt. Vi kommer i och med detta att få större kraft att stödja och utveckla de distributionskanaler som vi redan etablerat, att kunna etablera ytterligare kanaler och också fortsatt utveckla marknaden i egen regi. Det är viktigt eftersom vi kommer till marknaden med ett nytt och unikt erbjudande som så gott som alla, både mindre och större företag och institutioner liksom även bostadsrättsföreningar har mycket att vinna på, både kvalitativt och kostnadsmässigt ”.

Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 18 987 514 st.

Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 173 409,5 SEK till 2 266 951,4 SEK.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen hos Bolagsverket.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB,

+46 735 272 486, rikard.slunga@netmore.se