Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation

Som tidigare annonserats så förvärvade Netmore group (publ) Blink Services AB och Omnipont AB vid årsskiftet, 2018/2019. Nu tar vi nästa steg och stärker oss under en enad strategi, grafisk profil och namn -Netmore (Blink Services och Netmore). Vi kommer erbjuda IoT-nät innehållande alla attraktiva tekniska infrastrukturer och tjänster, samlat under en och samma applikation. Det är ett Ekosystem för IoT öppet för alla.

Blink Services är ledande leverantör av LoRaWAN i Sverige, LoRaWAN är en teknologi ämnad IoT (Internet of Things). Denna teknik har många fördelar för sensor-kommunikation inom kommunala verksamheter, fastigheter och industri, bland annat sin långa räckvidd som gör det till en kostnadseffektiv infrastruktur att etablera i en stad. Blink Services har byggt upp ett ekosystem runt tekniken med tjänsteleverantörer som erbjuder sina produkter och tjänster i nätet samt en mängd nätägare (ofta kommunala stadsnät, kommuner eller fastighetsföretag) som tillsammans med Blink Services utvecklar IoT via LoRaWAN i Sverige.

Även Netmore har en inriktning för IoT och erbjuder IoT-nät till Industrier, Fastigheter och kommuner. I Netmores erbjudande finns följande tekniska infrastrukturer; 2G, 3G, 4G och 5G (i framtiden), WiFi och NBIoT. Netmore har utvecklat ett abstraktionslager för integrationer mellan olika tekniker och tjänster, denna produkt är unik i sitt slag och kan hantera administration på ett sätt som kunder efterfrågar.

Omnipoint är en ny aktör på svenska säkerhetsmarknaden och levererar trygghetslösningar för det smarta hemmet, företaget eller flerfamiljsbostäder. Deras molnbaserade teknik är prisbelönt och kombinationen av video- och brandövervakning i realtid, högkvalitativ hårdvara och modern teknik gör Omnipoint till en given spelare inom IoT, för smarta hem.

Blink Services och Netmore enas under ett och samma namn, Netmore. I och med sammanslagningen så kommer vårt erbjudande kombineras och utvidgas till ett heltäckande IoT-nät, Blink Services och Netmores teknologier slås ihop. Blink Services utvecklade ekosystem (Blink Portal och Blink Market hädanefter Netmore Portal och Netmore Market) utvecklas vidare och integreras med Netmores abstraktionslager. Ekosystemet kommer vara ett öppet system där alla som erbjuder IoT-tjänster kommer kunna ingå och, genom en revenue-sharing modell, växa i takt som vi expanderar. Omnipont är en given del i Ekosystemet och med sina helhetslösningar för smarta hem kan vi utvidga vårt erbjudande till mindre företag och kontor. Våra fokusområden initialt kommer därmed vara ”Connected City” och ”Connected Property”, IoT abonnemang ligger till grund i erbjudanden och där kommer även området ”Connected Homes & Business” ligga, där Omnipoint kommer vara en leverantör i tjänsten.

Om personalen inom bolagen: Organisationsschemat visar ansvarsområden, men den befintliga personalen i respektive bolag kommer bestå och för kunderna kommer den största skillnaden vara att vårt erbjudande är större och mer attraktivt. Vi kommer fortsätta arbetet där våra kunder och partners står i centrum och där den personliga servicen är högt prioriterad, samma anda som tidigare fast tillsammans!

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni, kl. 13.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

 1. Rätt att delta på stämman
  Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 juni 2019 och dels senast den 25 juni 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer,

e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Eftersom den 21 juni 2019 är midsommarafton måste sådan registrering vara genomförd per den 20 juni 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

 1. Förslag till dagordning
 2. Stämmans öppnande.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande och godkännande av dagordning.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 9. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av konvertibler. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

 1. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 80 807 514 röster fördelat på 5 132 000 aktier av serie A (10 röster) och 29 487 514 aktier av serie B (1 röst).

Skurups Elverk väljer Blink Services som leverantör av LoRaWAN

Skurups Elverk och Blink Services ingår samarbete och bygger LoRaWAN i Skurups Kommun. Det var efter Blink Services årliga event, Smart City Connection, som Skurups Elverk och Blink Services bestämde sig för att ingå samarbete och bygga upp LoRaWAN i södra Skåne. Skurups Elverk hade utvärderat de olika alternativen det finns för att utveckla LoRa i Kommunen och bland annat de säkerhetsåtgärder som Blink Services gjort vägde in, varför det blev Blink Services. Tidigt i våras bytte Blink Services leverantör av nätverk server och flyttade samtidigt till datahallar på svensk mark, allt för att säkerställa att information stannar i Sverige.

”Skurups Elverk, som har en hög teknisk kunskap och intresse, ser alla de möjligheterna till besparing som finns med att etablera LoRa-anslutna tjänster. Dom har redan uttalade områden som ska testas och implementeras och vi ska göra vad vi kan för att hjälpa Skurup att nå uppsatta mål”-Johanna Björnson, VD på Blink Services.

Skurups Elverk kommer att köra mindre tester fram till augusti för att sedan etablera kommersiella tjänster i höst 2019. Skurup är en liten kommun med bra topologi för LoRa, det kommer endast behövas ett fåtal basstationer för att få en bra täckning.

”Vi är glada och förväntansfulla över det kommande samarbetet i ett mer tillgängligt Skurup. Installationer kommer först att göras i vårt elnät, våra kontorslokaler och hos ett antal kommunala verksamheter för att testa olika sensorer och användningsområden.”-Stefan Möller, VD Skurups Elverk

Analys Netmore: Nya bolag, VD och inriktning

Den nya Netmore-koncernen efter köpet av Blink Services och Omnipoint samt med sin nye VD Erik Hallberg med tung telekombakgrund ser klart intressant ut. Affärerna kommer att organiseras i Netmore Solutions mot B 2 B-kunder och Omnipoint för IoT-lösningar till Smarta hem. Potentialen i aktien har ökat.

Netmore är en operatör som erbjuder mobila­ tjänster för en bra inomhustäckning med en mobil accesspunkt och roaming med andra operatörer utanför huset. Försäljningen har dock gått trögt och bolaget har haft svårt att konkurrera mot traditionella lösningar baserade på passiva inomhusnät. Nu byter man fokus och satsar på en affärsmodell inriktad mot IoT lösningar och tjänster.

Genom förvärv av Blink Services och Omnipoint vidgas Netmores tjänster till att omfatta sensorer och ställdon för det smarta samhället. IoT är byggstenen till det smarta hemmet, den smarta byggnaden och den smarta staden. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar, baserade på cellulär teknologi (3G/4G/5G/NB-IoT) och LoRaWAN, samt IoT applikationer och integrationstjänster. Dessa hanterar kommunikationen och dataflöden mellan smarta ändpunkter och molnbaserade applikations-lösningar.

Netmores intäkter har hittills varit otillräckliga. Vi räknar inte med att bolaget kan nå break-even på EBITDA-nivå förrän år 2020. Vår prognos inkluderar nyemitterat kapital om 20 miljoner kronor under 2019 och ytterligare 10 miljoner kronor under 2020. Vår motiverade riktkurs i bas-scenariot hamnar på 0,56 kronor (tidigare 0,43 kronor). I vårt bull-scenario ökar den motiverade aktiekursen från 1,67 kronor till 2,52 kronor per aktie. Det beror på en större utväxling med fler erbjudanden.

är en operatör som erbjuder mobila­ tjänster för en bra inomhustäckning med en mobil accesspunkt och roaming med andra operatörer utanför huset. Försäljningen har dock gått trögt och bolaget har haft svårt att konkurrera mot traditionella lösningar baserade på passiva inomhusnät. Nu byter man fokus och satsar på en affärsmodell inriktad mot IoT lösningar och tjänster.

Genom förvärv av Blink Services och Omnipoint vidgas Netmores tjänster till att omfatta sensorer och ställdon för det smarta samhället. IoT är byggstenen till det smarta hemmet, den smarta byggnaden och den smarta staden. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar, baserade på cellulär teknologi (3G/4G/5G/NB-IoT) och LoRaWAN, samt IoT applikationer och integrationstjänster. Dessa hanterar kommunikationen och dataflöden mellan smarta ändpunkter och molnbaserade applikations-lösningar.

Netmores intäkter har hittills varit otillräckliga. Vi räknar inte med att bolaget kan nå break-even på EBITDA-nivå förrän år 2020. Vår prognos inkluderar nyemitterat kapital om 20 miljoner kronor under 2019 och ytterligare 10 miljoner kronor under 2020. Vår motiverade riktkurs i bas-scenariot hamnar på 0,56 kronor (tidigare 0,43 kronor). I vårt bull-scenario ökar den motiverade aktiekursen från 1,67 kronor till 2,52 kronor per aktie. Det beror på en större utväxling med fler erbjudanden.

netmore_analys_10_juni_2019

Netmore hjälper Akelius nå sitt mål att sänka energiförbrukningen i sina fastigheter med 10%

Netmore har tecknat ett femårigt ramavtal med Akelius för Netmores koncept Connected Building och tar samtidigt in en första order på uppkoppling av smarta mätare.

 

Rickard Carlsson, chef på IT-Operations på Akelius förklarar varför valet av IoT-partner föll på Netmore:

Netmores plattform kombinerar operatörstjänster med klassisk IT och IoT på ett sätt som accelererar arbetet jämfört med om vi skulle göra det själva. Vi kan kombinera befintlig och modern fastighetsteknik i samma flexibla plattform.För oss är det viktigt att vi har full kontroll, vi äger vår egen data och säkerheten är god.

Målet med samarbetet är en storskalig utrullning av Netmores koncept Connected Building med fokus på fastighetsteknik som ett led i att digitalisera och effektivisera Akelius fastighetspark. Samtidigt möjliggörs nya intäktsströmmar i form av digitala tjänster till de boende.

 

”Att få förtroendet från en så stor aktör som Akelius är naturligtvis väldigt hedrande. Det visar att den lösning vi erbjuder ger fastighetsägare stort värde i form av effektiv fastighetsstyrning. Akelius har mer än 2500 flerbostadshus i 7 länder som Netmore nu kommer leverera till.” – säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore och ansvarig för affären

”Det är en bekräftelse på Netmore Groups strategiska inriktning där IoT för fastigheter är ett primärt område. Det är med stor glädje och ödmjukhet som vi tar oss an att bygga och leverera Akelius framtida IoT användning i fastigheter. Affären förväntas under avtalsperioden få en signifikant betydelse. Med detta förtroende kommer Netmore fortsätta adressera fastighetsmarknaden med stort förtroende.” – säger Erik Hallberg, VD Netmore Group AB

Pressrelease

Brf på Östermalm i Stockholm väljer kollektivt WiFi från Netmore

Tjänsten innebär att Netmore systembygger föreningens Wifi på ett sånt sätt att alla lägenheter som är anslutna samarbetar, istället för att konkurrera om tillgängligt radiospektrum. Effekten är avsevärt bättre WiFi, med både bättre täckning och högre hastighet.

Ordföranden i föreningen kommenterar valet av Netmore:

Vi har upplevt ett bekymmer med täckning och kapacitet för våra egna WiFi nät under en längre tid nu. Traditionella internetoperatörer erbjuder inte support på WiFi, varför vi kontaktade Netmore och tecknade deras tjänst parallellt med gruppanslutning för internet” – Örjan Mattsson

“Jättekul att fler får chansen att känna på hur riktigt bra täckning verkligen gör skillnad. Kontakten till föreningen kommer genom våra projekt med Vinnova, där vi tidigare fått chansen att visa vad vi kan. Förhoppningsvis är det här början på att fler föreningar inser hur man skall upphandla internet 2019.”säger Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore.

Netmore Group AB (publ) utser Erik Hallberg till tillförordnad VD och tillika Koncernchef för Netmore Group AB

Netmore Group AB har överenskommit med Erik Hallberg att han ingår i Netmore Group AB som tillförordnad VD och Koncernchef. Rikard Slunga tillträder samtidigt som VD för dotterbolaget Netmore AB med oförändrade arbetsuppgifter. Hallberg är även nominerad av Netmore Groups valberedning till styrelsen i Netmore Group AB inför bolagsstämman den 9 maj. Thomas Plate som är CFO i Netmore Group AB fortsätter i och med detta sin uppgift som Group CFO i Netmore Group AB som därmed blir holdingbolag för hela koncernen.

Erik Hallberg var tidigare bl a styrelseordförande i Blink Services AB som förvärvades av Netmore Group AB vid årsskiftet 2018-19. Hallberg har deltagit aktivt i framtagande av den nya strategin för Netmore Group AB efter förvärven.

Hallberg påbörjar sin roll inom Gruppen officiellt per den 1 maj, men kommer att inträda successivt i verksamheten omgående.

Hallberg har en gedigen ledningsbakgrund i industriella roller såväl som i entreprenörsdrivna bolag inom Telekom, ICT och finansbolag samt innovationsdrivna utvecklingsbolag. Hallberg är aktiv i ett flertal styrelse- och styrelseordförandeuppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89, RolfN49@gmail.com

Kallelse till Årsstämma i Netmore Group AB (publ.)

Årsstämma i Netmore Group AB (publ) (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl 13.00 Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 3 maj 2019 och dels senast den 6 maj 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 3 maj 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Arvode till styrelse och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2020
17. Beslut avseende styrelsens förslag till personaloptionsprogram 2019/2021
18. Eventuellt beslut om förlängning av styrelsens bemyndigande att utge aktier enligt beslut på föregående extrastämma
19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande.

Tillgängliga handlingar
Senast den 18 april 2019 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.netmore.se och även kunna beställas per e-post thomas.plate@netmore.se

Frågerätt
Aktieägare erinras om sin frågerätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Antalet aktier och röster
Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 34 618 656 aktier varav 5 132 000 utgörs av serie A aktier (var och en medförande 10 röster) och 29 486 656 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst). Totala antalet röster uppgår till 80 806 656.

Stockholm, 10 april 2019
STYRELSEN

Pressrelease_Kallelse årsstämma Teckningsoptioner villkor Netmore

Netmore Group AB (publ) utser Johanna Björnson till verkställande direktör i dotterbolaget Blink Services AB

Netmore Group AB utser Johanna Björnson till verkställande direktör i dotterbolaget Blink Services AB med början den 1 april 2019.

 Björnson har tidigare verkat som marknads- och ekonomiansvarig inom dotterbolaget. Arbetet har inneburit dels ansvar för kommunikation och framtagning av försäljningsmaterial, dels ansvar för intäkter, kostnader och bokföring. Björnson har under den senaste tiden varit tillförordnad VD för bolaget.

 Björnson kommer från detalhandelsjbranschen, de senaste 7 åren som egenföretagare, där hon byggt upp och ägt 2 butiker av ett välkänt varumärke. Innan dess arbetade hon för Esprit de corp och hade ansvar för 30 butiker i Sverige och Norge, ansvaret innebar bl.a. säkerställning av interna riktlinjer, försäljningsuppföljning, utbildning av personal och projektledning under nyöppningar. Björnson sätter högt värde på kvalitet, långsiktighet och kundfokus samt har förmågan att alltid se möjligheter.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

Pressmeddelande, Stockholm, 29 mars, 2019

 

Netmore Group AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll torsdagen den 28 mars 2019 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna styrelsens beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Protokollet från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.netmore.se senast två veckor från dagens datum.