Brf på Östermalm i Stockholm väljer kollektivt WiFi från Netmore

Tjänsten innebär att Netmore systembygger föreningens Wifi på ett sånt sätt att alla lägenheter som är anslutna samarbetar, istället för att konkurrera om tillgängligt radiospektrum. Effekten är avsevärt bättre WiFi, med både bättre täckning och högre hastighet.

Ordföranden i föreningen kommenterar valet av Netmore:

Vi har upplevt ett bekymmer med täckning och kapacitet för våra egna WiFi nät under en längre tid nu. Traditionella internetoperatörer erbjuder inte support på WiFi, varför vi kontaktade Netmore och tecknade deras tjänst parallellt med gruppanslutning för internet” – Örjan Mattsson

“Jättekul att fler får chansen att känna på hur riktigt bra täckning verkligen gör skillnad. Kontakten till föreningen kommer genom våra projekt med Vinnova, där vi tidigare fått chansen att visa vad vi kan. Förhoppningsvis är det här början på att fler föreningar inser hur man skall upphandla internet 2019.”säger Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore.

Netmore Group AB (publ) utser Erik Hallberg till tillförordnad VD och tillika Koncernchef för Netmore Group AB

Netmore Group AB har överenskommit med Erik Hallberg att han ingår i Netmore Group AB som tillförordnad VD och Koncernchef. Rikard Slunga tillträder samtidigt som VD för dotterbolaget Netmore AB med oförändrade arbetsuppgifter. Hallberg är även nominerad av Netmore Groups valberedning till styrelsen i Netmore Group AB inför bolagsstämman den 9 maj. Thomas Plate som är CFO i Netmore Group AB fortsätter i och med detta sin uppgift som Group CFO i Netmore Group AB som därmed blir holdingbolag för hela koncernen.

Erik Hallberg var tidigare bl a styrelseordförande i Blink Services AB som förvärvades av Netmore Group AB vid årsskiftet 2018-19. Hallberg har deltagit aktivt i framtagande av den nya strategin för Netmore Group AB efter förvärven.

Hallberg påbörjar sin roll inom Gruppen officiellt per den 1 maj, men kommer att inträda successivt i verksamheten omgående.

Hallberg har en gedigen ledningsbakgrund i industriella roller såväl som i entreprenörsdrivna bolag inom Telekom, ICT och finansbolag samt innovationsdrivna utvecklingsbolag. Hallberg är aktiv i ett flertal styrelse- och styrelseordförandeuppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89, RolfN49@gmail.com

Kallelse till Årsstämma i Netmore Group AB (publ.)

Årsstämma i Netmore Group AB (publ) (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl 13.00 Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 3 maj 2019 och dels senast den 6 maj 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 3 maj 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Arvode till styrelse och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2020
17. Beslut avseende styrelsens förslag till personaloptionsprogram 2019/2021
18. Eventuellt beslut om förlängning av styrelsens bemyndigande att utge aktier enligt beslut på föregående extrastämma
19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande.

Tillgängliga handlingar
Senast den 18 april 2019 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.netmore.se och även kunna beställas per e-post thomas.plate@netmore.se

Frågerätt
Aktieägare erinras om sin frågerätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Antalet aktier och röster
Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 34 618 656 aktier varav 5 132 000 utgörs av serie A aktier (var och en medförande 10 röster) och 29 486 656 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst). Totala antalet röster uppgår till 80 806 656.

Stockholm, 10 april 2019
STYRELSEN

Pressrelease_Kallelse årsstämma Teckningsoptioner villkor Netmore

Netmore Group AB (publ) utser Johanna Björnson till verkställande direktör i dotterbolaget Blink Services AB

Netmore Group AB utser Johanna Björnson till verkställande direktör i dotterbolaget Blink Services AB med början den 1 april 2019.

 Björnson har tidigare verkat som marknads- och ekonomiansvarig inom dotterbolaget. Arbetet har inneburit dels ansvar för kommunikation och framtagning av försäljningsmaterial, dels ansvar för intäkter, kostnader och bokföring. Björnson har under den senaste tiden varit tillförordnad VD för bolaget.

 Björnson kommer från detalhandelsjbranschen, de senaste 7 åren som egenföretagare, där hon byggt upp och ägt 2 butiker av ett välkänt varumärke. Innan dess arbetade hon för Esprit de corp och hade ansvar för 30 butiker i Sverige och Norge, ansvaret innebar bl.a. säkerställning av interna riktlinjer, försäljningsuppföljning, utbildning av personal och projektledning under nyöppningar. Björnson sätter högt värde på kvalitet, långsiktighet och kundfokus samt har förmågan att alltid se möjligheter.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

Pressmeddelande, Stockholm, 29 mars, 2019

 

Netmore Group AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll torsdagen den 28 mars 2019 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna styrelsens beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Protokollet från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.netmore.se senast två veckor från dagens datum.

Matts Lilja föreslås som arbetande vice ordförande i Netmore Group AB

Styrelsen i Netmore Group AB har överenskommit med Matts Lilja att han går in i bolaget i egenskap av arbetande vice ordförande för att samordna och driva bolagen i Netmore Group mot enhetlig marknadsföring och ökande försäljning. Lilja kommer att föreslås som styrelseledamot och vice ordförande i Netmore Group AB i samband med ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2019.

 Lilja har deltagit i arbetet med att ta fram den samlade strategin för Netmore Group AB efter förvärven av Blink Services, Omnipoint och New Deal. Detta har skett i samarbete med ledande personer inom respektive verksamhet och under ledning av styrelsens ordförande.

 Lilja påbörjar sin roll inom Gruppen officiellt per den 1 april, men kommer att verka omgående inom ramen för sin anställning som VD i Blink Services AB.

Lilja har tidigare varit VD i flera olika bolag bl.a. inom SAAB Technology. Lilja har vidare bred erfarenhet av styrelsearbete främst från sina år i Precise Biometrics men också från flera innovativa tillväxtföretag. Se mer på https://www.linkedin.com/in/matts-lilja-a170481/

Omnipoint AB lanserar objektigenkänning via video

Omnipoint AB lanserar objektigenkänning via video. Larmsystemet känner automatiskt av om en människa, ett djur eller ett fordon rör sig inom kamerans upptagningsområde.

Omnipoint AB (del av Netmore Group AB, First North Stockholm: NETM Butvecklar en av Sveriges ledande plattformar inom smart säkerhet för hem och företag, och tar nu nästa steg inom maskininlärning och artificiell intelligens. Plattformens videoanalysfunktionalitet kan nu i realtid särskilja rörelsebaserade avvikelser baserat på objekttyp från händelser som tillhör fastighets- eller husägarens ordinarie rutiner. Tjänsten finns tillgänglig för både privat- och företagskunder, och ingår just nu i Omnipoint Large.

Kort om videoanalys och objektigenkänning:

Omnipoints analysmotor är optimerad för att kunna tolka data från en rad olika sensorer och detektorer, med fokus på videomaterial från de kameror som monterats på egendomen. Plattformen tillhandahålls av amerikanska teknik- och säkerhetsföretaget Alarm.com, och har i dagsläget över fem miljoner användare världen över.

Omnipoint AB:s videoanalysalgoritm kan därmed addera ytterligare ett lager av säkerhet för ägare av hem och företag. Objektklassificering kombinerat med teknik som möjliggör för rörelseigenkänning medför att systemet på egen hand kan avgöra om människa, djur eller fordon rört sig inom videokamerans upptagningsområde. Kunderna kan därtill själva kontrollera och anpassa systemet genom att upprätta särskilda zoner där viss typ av aktivitet tillåts eller inte tillåts. Exempel på tillämpningsområden:

 • Fordon som kommer eller lämnar platsen: Systemet kan känna av när fordon parkerar utanför hemmet under dagtid, eller om ett fordon anländer eller lämnar platsen under nattetid.
 • Långvariga ovälkomna besök: Få notifikation i din telefon om någon dröjt kvar i närheten av din egendom, men larmar ej i samband med att paket eller post levereras till din dörr, givet att så inte önskas.
 • Husdjur: Få reda på om grannens hund eller katt besöker din tomt eller egendom, och kontrollera att dina egna husdjur inte bryter mot reglerna när ingen är hemma.
 • Smarta företaget: Företagare får information om när en leverans anländer, samtidigt som systemet inte reagerar på kunder som lämnar byggnaden.

Videoanalys är den senaste funktionen som särskiljer Omnipoints larmsystem från konkurrerande system och leverantörer. Utöver videoigenkänningen är systemet utrustat med Crash & Smash-skydd, vilket innebär att larmet fungerar även om någon åsamkat fysisk skada på centralenheten. Våra notifikationer och pushmeddelanden informerar användaren om när något oväntat eller misstänksamt sker, samtidigt som platstjänster aktiverar geografiska påminnelser om någon lämnat hem eller företag utan att aktivera larmsystemet.

Videoanalys med objektidentifiering ingår i Omnipoint Large för hem och företag.

 

 

Netmore vinnare i PTS innovationstävling 2018

Netmore har tilldelats PTS Innovationspris för vidare utveckling av en virtuell portvakt/telefonist/receptionist baserad på en konverserande AI-agent

 

Beslutet innebär att Netmore under ca två år beviljats totalt 3 MSEK i innovationsstöd av PTS, varav ca 2.6 MSEK återstår att utbetala under det nyligen påbörjade steg två.

En prototyp har redan demonstrerats som portvakt/receptionist och växeltelefonist. Lösningen bygger på konversation med besökaren och hjälper denne att bli insläppt eller komma i kontakt med den person eller funktion som söks på ett smidigt sätt.

 

Funktionen nås från en vanlig mobiltelefon, en porttelefon eller ett webgränssnitt och bör kunna bli värdefull för mindre företag, flerbostadshus m fl som vill välkomna besökare eller kunder dygnet runt utan att alltid behöva bemanning.

 

“Människor har ett väl utvecklat språk och det är därför enklast att via dialog i tal eller skrift, kunna komma in genom en port eller att bli kopplad till rätt funktion eller person när man besöker ett företag eller flerbostadshus. Oavsett ev funktionshinder – vem har inte stångats med dagens porttelefoner där man ska scrolla sig fram till någon och sedan rings till nummer som inte svarar, eller för den delen klumpiga menyval i trädstrukturer när man försöker nå ett företag. Avsikten är på sikt att även boende skall kunna instruera portvakten om vilka som ska släppas in eller för anställda att ge instruktioner till receptionisten via naturligt språk. Det blir därför ett sätt att prata med det smarta huset.”, säger Johan Jobér, CTO på Netmore.

 

Projektet drivs tillsammans med dotterbolaget Tarifflex samt underleverantörerna Talkamatic AB samt RISE. “Vi ser verkligen fram emot att fortsätta utvecklingen av den virtuella receptionisten tillsammans med Netmore. Det är en produkt vi tror kommer kunna göra stor nytta i samhället och vi hoppats vår expertis inom dialog och konversationsgränssnitt kommer att vara ett värdefullt bidrag i denna utveckling.” – Andreas Krona, VD, Talkamatic

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 mars, kl. 13.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

 

 1. Rätt att delta på stämman
  Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 mars 2019 och dels senast den 25 mars 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

 

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 22 mars 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 1. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 2. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7

För att möjliggöra emissioner i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

 • 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

 • 11 Aktieslag (första stycket)

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 10 000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.”

Föreslagen lydelse:

 • 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

 • 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

 • 11 Aktieslag (första stycket)

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 15 000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.”

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

 1. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 80 807 514 röster fördelat på 5 132 000 aktier av serie A (10 röster) och 29 487 514 aktier av serie B (1 röst).

___________________________
Netmore Group AB
Styrelsen

Månadsbrev – 11 februari

 

 

Det här månadsbrevet beskriver verksamheten i Netmore och i de nya verksamheterna inom Netmore Group efter de genomförda förvärven under 2018-12 – 2019-01.

Den nytillkomna verksamheten för smarta hem och larm och som har varumärket Omnipointvisar god tillväxt, både i jämförelse med föregående år samma period och jämfört med december månad 2018 som var den bästa ditintills. En jämförelse visar också att kunderna köper mer per installation. Antal leads har ökat med över 30% jämfört med december som ju var en bra månad. Detta visar att online-marketing fungerar väl. Försäljningsavdelningen har förstärkts i slutet av januari för att ta vara på ökande antal leads. Förhandlingar har påbörjats med återförsäljare. Nya intressanta tjänster inom videoövervakning är under sluttest och skall lanseras inom kort.

Mycket har hänt även inom den nytillkomna verksamheten Blink Services. Flera framgångsrika event har hållits tillsammans med tjänsteleverantörer, bl a i Mittnät. Fyra nya kommuner har knutits till Blink Services. Den etablerade portalen har förstärkts och ytterligare insatser pågår för att stärka bolagets position. Bolagets tekniska ankare, Martin Edofsson har medverkat på Södertälje science week och på ett debattevent i Grebbestad, ”sju snillen”. Arbetet med förberedelser inför Smart City Connection, Mjärdevi Science Park i Linköping den 11-12 april pågår för fullt och det har bl a tillkommit två nya talare har till programmet under perioden, Ståle Pettersen, VP på Semtech och Jakob Algulin, CDO på Linköpings kommun.

Även i Netmorehänder det mycket och på många fronter. Ett fokuserat område är IoT-lösningar för fastighetsägare. Det är många fastighetsägare med många fastigheter som försöker etablera kontroll-center att jämföra med kraftbolagens liknande stora övervakningscentraler för att få kontroll på sina fastigheter. För att spara energi, upptäcka läckage, reducera risker etc. Netmore har etablerat en pilotanläggning för en större internationell fastighetsägare. Utöver Netmores kompetens på området kan vi också erbjuda vad man brukar kalla Cyber Security med krypterad kommunikation utanför Internet på VPN som bygger på att Netmore är sin egen nätoperatör.

Netmores nät används redan i Falu kommun tillsammans med Tunstall för säker överföring av trygghetslarm och ytterligare sådana installationer är nu aktuella för äldreboenden. Inom Vinnova-prjekten skall nu tre fastigheter utrustas med Netmores nät liksom två-tre lokala nät i glesbygd som saknar täckning, bl a ett byanät i Vilhelmina.

Ett flertal affärer är under diskussion via Netmores återförsäljare, bl a för ersättning av DECT-system. En ny återförsäljare har tillkommit, SME Solution i Malmö. Avtal med Engra (inom RingUp-kedjan) blev likaså klart i januari. Netmore kan sedan januari erbjuda finansieringslösningar för produkter och tjänster via bolaget 3 Step IT.

Inom New Dealhar arbetet inletts med att definiera en produktportfölj för SME-marknaden med utgångspunkt i Netmore Groups produktportföljer.

För Netmore Groupsom helhet har förvärven av Omnipoint, Blink Services och New Deal fullföljts genom att aktiebytet genomförts den 29 januari.

Kapitalanskaffningsprocessen för gruppen har också inletts.

Netmore Group AB

Rolf Norberg, +46705937489

Styrelseordförande

RolfN49@gmail.com

letter-cob-feb