Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter slutet av varje räkenskapsår.

Vid mötet skall beslut fattas rörande koncernens resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören och vissa andra frågor som följer enligt lag och bolagsordningen.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma om styrelsen har mottagit en begäran i åtminstone en vecka före det tidigaste datum som kallelse kan utfärdas.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas i form av meddelanden i ”Post- och Inrikes Tidningar” och på bolagets hemsida. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare, som har är registrerade vid Euroclear Sweden AB, kan delta och rösta vid stämman personligen eller genom ombud. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla detta till Netmore Group. Det sätt på vilket anmälan kan ske framgår av kallelsen till bolagsstämman.

Bolagsstämma 2017

Styrelse

Thomas Eriksson

Thomas Eriksson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet: VD Carnegie Investment Bank 2012-2015, VD Swedbank Robur Asset Management AB 2010-2012, Head of Asset management(Sweden) and Global Head of Private Banking SEB 2004-2010. Under perioden 1996-2004 bl a VD för Nordea Investment Funds.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 0

Rolf Norberg

Rolf Norberg

Styrelseordförande sedan 2016

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk fysik och Teknologie doktor i Fysik

Arbetslivserfarenhet: Labratoriechef: Byggforskningsinstitutet, Utvecklingsansvarig: Sandvik AB. VD: Assa Innovation AB, Tekn dir Securitas AB, Tekn dir ASSA ABLOY AB, CTO Securitas Systems AB/Niscayah AB.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Genom bolag 368 000 aktier av seria A och 488 000 aktier av serie B.

Johan Jober

Johan Jober

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1970

Utbildning: M.Sc Systems Engineering, Case Western Reserve University, Clevland. Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings tekniska högskola

Arbetslivserfarenhet: Teknikchef: ice.net, Styrelseledamot: Cellmax Technologies, TDF (Frankrike), Vodafone (Storbritannien), Nätdesign: Bredbandsbolaget, Orange Sverige, Projektledning mm: Ericsson (Japan), Mjuk-och hårdvaruutveckling: FOA, FRA, CERN, Mjukvaruutveckling: Cojo Data HB.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 503 000 aktier av serie A samt 84 894 aktier av serie B samt genom bolag 859 00 aktier av serie A och 782 229 aktier av serie B.

Rikard Slunga

Rikard Slunga

Styrelsesuppleant sedan 2016

Född: 1960

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik LuTH

Arbetslivserfarenhet: R&D ingenjör, produktledningschef samt säljare mobilsystem Ericsson, Business operations manager Telia mobile, Teknisk direktör Orange Sverige, Chef radio och transmissionsnät Vodafone (Tyskland), VD Nordisk Mobiltelefoni, Direktör nät- transformering och utbyggnad Cell C (Sydafrika), Egen konsultverksamhet, Teknisk direktör Kcell samt interim VD (Teliabolag, Kazakhstan)

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 50 000 aktier av serie A och 10 000 aktier av serie B via bolag. Därutöver 25 000 teckningsoptioner (inom personaloptionsprogrammet).

Bolagsledning

Rikard Slunga

Rikard Slunga

VD

Född: 1960

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik LuTH

Arbetslivserfarenhet: R&D ingenjör, produktledningschef samt säljare mobilsystem Ericsson, Business operations manager Telia mobile, Teknisk direktör Orange Sverige, Chef radio och transmissionsnät Vodafone (Tyskland), VD Nordisk Mobiltelefoni, Direktör nät- transformering och utbyggnad Cell C (Sydafrika), Egen konsultverksamhet, Teknisk direktör Kcell samt interim VD (Teliabolag, Kazakhstan)

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 50 000 aktier av serie A och 10 000 aktier av serie B via bolag. Därutöver 25 000 teckningsoptioner (inom personaloptionsprogrammet).

Thomas Plate

Thomas Plate

CFO

Född: 1971

Utbildning: Civliekonom, Mittuniversitetet

Arbetslivserfaranhet: Över 20 års erfarenhet som Business Controller och CFO inom främst IT och Telekom samt från flera start-ups. Telenor, TDC, Packet Front, Barnebys, Icon Medialab, AssiDomän, Tonium mm.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 28 571 aktier av serie B

Johan Jober

Johan Jober

CTO

Född: 1970

Utbildning: M.Sc Systems Engineering, Case Western Reserve University, Clevland. Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings tekniska högskola

Arbetslivserfarenhet: Teknikchef: ice.net, Styrelseledamot: Cellmax Technologies, TDF (Frankrike), Vodafone (Storbritannien), Nätdesign: Bredbandsbolaget, Orange Sverige, Projektledning mm: Ericsson (Japan), Mjuk-och hårdvaruutveckling: FOA, FRA, CERN, Mjukvaruutveckling: Cojo Data HB.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 587 894 aktier av serie A samt genom bolag 859 00 aktier av serie A och 782 229 aktier av serie B.

Thomas Norberg

Thomas Norberg

CIO

Född: 1955

Utbildning: Civilingenjör, KTH

Arbetslivserfarenhet: CTO Tarifflexbolagen, CIO Nordisk Mobiltelefoni, Projektledare HiQ mm.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Genom bolag 175 000 aktier av serie B

Edward Rassmus

Edward Rassmus

Sales Manager

Född: 1982

Arbetslivserfarenhet: Över 10 års erfarenhet inom försäljning bland annat inom fibernät, operatörstjänster, webhosting och outsourcing av IT. 

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 9 524 aktier av serie B samt 15 000 teckningsoptioner (inom personaloptionsprogrammet)

Investor relations

Erik Hallberg, VD

+46 (0)70 658 16 16

Thomas Plate, CFO

+46 (0)768-949 239

Vill du få månadsbrev från vår VD?