Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter slutet av varje räkenskapsår.

Vid mötet skall beslut fattas rörande koncernens resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören och vissa andra frågor som följer enligt lag och bolagsordningen.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma om styrelsen har mottagit en begäran i åtminstone en vecka före det tidigaste datum som kallelse kan utfärdas.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas i form av meddelanden i ”Post- och Inrikes Tidningar” och på bolagets hemsida. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare, som har är registrerade vid Euroclear Sweden AB, kan delta och rösta vid stämman personligen eller genom ombud. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla detta till North net connect. Det sätt på vilket anmälan kan ske framgår av kallelsen till bolagsstämman.

Bolagsstämma 2017

Styrelse

Rolf Norberg

Rolf Norberg

Styrelseordförande

Ordförande, tekn dr med lång erfarenhet i ledande befattningar inom bl a Securitas och ASSA ABLOY. Initierade Securitas Direct inom Securitas och skapade CLIQ inom ASSA ABLOY och har vänt TagMaster till framgång under de senaste åren. Övriga engagemang ledamot i Tagmaster, Dualtech IT AB, Dualtech Holding AB.
Hans Benndorf

Hans Benndorf

Styrelseledamot

Civilekonom och Ekonomie Doktor från Handelshögskolan. Arbetat som forskare och lärare i tio år. Vd och divisionschefsbefattningar mer än 25 år ibland annat Skandia, Postbanken, DnB och Länsförsäkringar. Nuvarande engagemang, styrelseordförande i Brandkontoret, Solidar Liv, Telias Pensionsstiftelse och PreEra samt ledamot i Briab, Metaforce och North net connect.
Johan Jober

Johan Jober

Styrelseledamot

CTO, Civ. ing.och M.Sc. med lång erfarenhet av telecom, radio och systembyggnad som anställd på Ericsson och andra IT- och telecom-företag samt som entreprenör. Övriga engagemang Netmore AB, Miranet AB och Nordisk Mobiltelefon International AB.
Rikard Slunga

Rikard Slunga

Styrelsesuppleant

VD, Civ ing, mycket lång erfarenhet från telecom i Sverige och utomlands som anställd och som entreprenör. Övriga engagemang Ericsson, Orange, Vodafone, Telia och andra telecomföretag.

Bolagsledning

Rikard Slunga

Rikard Slunga

VD

VD, Civ ing, mycket lång erfarenhet från telecom i Sverige och utomlands som anställd och som entreprenör. Övriga engagemang Ericsson, Orange, Vodafone, Telia och andra telecomföretag.
Lars Solin

Lars Solin

CFO

Lars Solin har lång erfarenhet från ekonomi och finans genom arbete inom corporate finance och M&A i banker, fondkommissionärer och egen verksamhet. Uppdraget har varit till både publika bolag (noterade), t ex kapitalanskaffningar, börsnoteringar, incitamentsprogram och utköp men även till privata bolag som tex köp och försäljningar av företag, private placement och värderingar. Övriga engagemang har varit vVD och CFO i det börsnoterade konsultbolaget Rejlers och Mannerheim Invest.
Johan Jober

Johan Jober

CTO

CTO, Civ. ing.och M.Sc. med lång erfarenhet av telecom, radio och systembyggnad som anställd på Ericsson och andra IT- och telecom-företag samt som entreprenör. Övriga engagemang Netmore AB, Miranet AB och Nordisk Mobiltelefon International AB.
Thomas Norberg

Thomas Norberg

CIO

CIO, Civ. Ing. med omfattande bakgrund inom IT-branchen och många framgångsrika IT-projekt som arkitekt och projektledare. Upphovsman av den banbrytande IT-metod&plattform som patenterats.

Investor relations

Rikard Slunga, VD
Kontakta via e-post
+46 (0)73-527 24 86

Vill du få månadsbrev från vår VD?