Allmänna villkor

Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netmore avseende varje Tjänst. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor, Särskilda villkor och Allmänna villkor så skall dessa tolkas med tolkningsföreträde enligt nu uppräknad ordning, där Abonnemangsvillkor har företräde framför Särskilda villkor som har företräde framför Allmänna villkor.

1. DEFINITIONER

Följande uttryck används i dessa Allmänna villkor och i Särskilda villkor med den till höger angivna betydelsen.

Abonnemangsvillkor Med Abonnemangsvillkor avses villkor som kan vara specifika för Kunds abonnemang och som ingår som en integrerad del i Avtalet.
Allmänna villkor Med Allmänna villkor avses dessa allmänna villkor som ingår som en integrerad del i Avtalet.
Avtal Med Avtal eller Avtalet menas avtal avseende abonnemang av Tjänst som Kund tecknar med Netmore inklusive dessa Allmänna villkor samt övriga handlingar avseende Tjänsten, Abonnemangsvillkor etc.
Kund Med Kund eller Kunden menas konsument, företagsanvändare (d v s den som har tillgång till ett abonnemang via sin arbetsgivare) eller företag med vilken Netmore har ingått Avtal.
Netmore Med Netmore avses Netmore Group AB, organisationsnummer 556830-1351.
Nor.net connect Varumärke som bolaget Netmore Group AB använder vid försäljning av WiFi calling app.
Kunduppgift Med Kunduppgift avses uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer och annan uppgift om Kunden.
Tjänst Med Tjänst menas den eller de tjänster som Netmore tillhandahåller kund.
Särskilda villkor Med Särskilda villkor avses de villkor som reglerar vad som specifikt skall gälla för respektive Tjänst och som ingår som en integrerad del i Avtalet.

2. ALLMÄNT

Dessa Allmänna villkor reglerar varje Tjänst som Netmore tillhandahåller enligt separat Avtal med Kund. För varje Tjänst kan det även finnas Särskilda villkor. Avtal mellan Netmore och Kund anses ha uppkommit då Netmore har mottagit av Kund undertecknat avtalsdokument eller kund har ingått avtal genom Netmore:s webbsida www.netmore.se eller via telefon. Giltighet av Avtalet är villkorat av att kreditprövning av Kund har blivit godkänd av Netmore. Netmore:s åtaganden kan ändras under avtalstiden till följd av förändringar i tillämplig svensk och internationell reglering.

3. TJÄNSTENS INNEHÅLL M.M.

Netmore förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänst avseende struktur, omfattning samt funktion. Det åligger Netmore att senast en (1) månad före sådan förändring informera Kund om förestående förändring. Om förändringen enligt ovan är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att aktuell förändring trätt i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Netmore tillhanda före förändringens ikraftträdande. Netmore förbehåller sig rätten att med tre (3) månaders förtida meddelande om detta upphöra med tillhandahållande av aktuell Tjänst.

4. KUNDS ÅTAGANDE OCH ANSVAR

Kund är alltid ansvarig för att denne har nödvändiga anslutningar och annan för Tjänst nödvändig utrustning. Till Tjänst får endast anslutas sådan utrustning som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, förordning, av Netmore meddelad föreskrift eller teknisk standard. Utrustning som stör tele- eller radiotrafiken skall omedelbart kopplas ur. Netmore skall på begäran ges möjlighet att undersöka utrustning som är eller har varit ansluten till Netmore:s nät om det finns befogad anledning att anta att utrustningen orsakat störningar i Netmore:s nät eller utrustningen anslutits i strid med Avtalet.
Kund ansvarar för att av Netmore utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt så att obehörig åtkomst inte förekommer. Netmore har inte något ansvar för att tredje man vidtar åtgärder med användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar Tjänst.
Om tjänst inkluderar SIM-kort som förloras skall Netmore omedelbart meddelas. Kund är betalningsansvarig för belopp som debiteras abonnemanget genom att SIM-kort har använts av obehörig om:
a) Kund lämnat ifrån sig kort till annan,
b) Kund genom grov oaktsamhet förlorat kort,
c) Besittningen till kort förlorats på annat sätt och anmälan till Netmore inte skett snarast efter upptäckten av förlusten.
Kund är dock inte ansvarig för samtalsdebiteringar som påförts för tiden efter anmälan om kortförlust till Netmore, såvida Kund inte förfarit svikligt.
Om Användaren förlorar sitt SIM-kort eller orsakar att det blir obrukbart tillhandahåller Netmore på begäran ett nytt SIM-kort, förutsatt att Kund inte åsidosatt sina skyldigheter enligt Avtalet så att grund för uppsägning föreligger. Kund debiteras för nytt kort enligt aktuell prislista. Av tekniska skäl kan kort bli obrukbart även om kund uppfyller sina åtaganden. Netmore skall då underrättas och obrukbart SIM-kort återsändas till Netmore. Netmore tillhandahåller då nytt SIM-kort utan kostnad. Kund äger inte rätt till annan ersättning från Netmore på grund av att SIM-kort varit obrukbart. Om Netmore anser att SIM-kort måste bytas ut skall, på Netmore:s begäran, SIM-kort återsändas till Netmore.
Kund äger inte rätt att överlåta Avtal eller upplåta kapacitet till tredje man. Kund äger inte i något fall;
– söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser avseende såväl Netmore:s nät som annans,
– obehörigen använda, förstöra eller förvanska, ta del av eller till utomstående vidarebefordra information på Netmore:s nät eller till Netmore:s nät anslutet nät;
Kund ansvarar för allt material som Kund tillhandahåller. Med material avses bl a, men inte begränsat till, text, bild, ljud, data, video och länkar till annan plats på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Netmore eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund förbinder sig vidare att agera etiskt vid nyttjande av Tjänst. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material.
Vid Kunds brott mot dessa Allmänna villkor eller de Särskilda villkoren äger Netmore rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst samt säga upp Avtalet. Netmore förbehåller sig rätten att debitera Kund för avgift för av Netmore utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det i alla fall Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan. Kund är skyldig att meddela namnändring till Netmore. Kunds ändring, flyttning eller uppsägning av teleabonnemang som Kund har med annan teleoperatör medför inte att avtalet med Netmore upphör att gälla. Anmäler inte Kund sådana ändrade förhållanden ansvarar Kund även fortsättningsvis för allt nyttjande av Tjänst via det teleabonnemang Kund anslutit till Netmore. 5. AVGIFTER
Kund skall betala förfallen avgift inklusive avgift som utgår i förskott där sådan förekommer. De avgifter som Kund skall betala till Netmore kan bestå av rörliga och/eller fasta avgifter. Därtill kommer eventuell engångsavgift, faktureringsavgift samt öppningsavgift. Under avtalstidens giltighet debiteras Kund löpande fast månadsavgift samt i övrigt enligt med vid var tid gällande prislista.
Avgiftsändringar skall aviseras skriftligen senast en (1) månad i förväg. Om förändringen är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Netmore tillhanda före förändringens ikraftträdande.
Kund kan även påföras avgift enligt vid var tid gällande prislista för annan Netmore-ägd operatör (för närvarande i Norge och Danmark) i händelse av att Kund nyttjar sitt abonnemang till övervägande del från annat land än avseende det land vilket abonnemanget tecknades för.
Kund som har SIM-kort med möjlighet till roaming och som utnyttjar denna möjlighet skall betala avgifter för internationell trafik enligt med vid var tid gällande prislista för internationel trafik som finns publicerad på Netmore’s hemsida.

5. BETALNING

Kunden skall betala Netmore inom den tid som anges på respektive faktura. Skulle Kund överskrida den kreditgräns som gäller för användning av Tjänst äger Netmore rätt att mellan ordinarie faktureringstillfällen begära betalning. Om det efter särskild kreditprövning framstår som motiverat kan kreditgräns ändras. För det fall Kund är i dröjsmål med betalning får Netmore stänga av Kunden när som helst från användning av Tjänst till dess att full betalning erlagts. Netmore har rätt att tills vidare begränsa Tjänst i avvaktan på sådan betalning. En sådan avstängning får emellertid endast ske efter att Netmore dels uppmanat Kunden att betala inom viss angiven skälig tid med upplysning om att tillhandahållande av Tjänsten annars kan komma att avbrytas och dels om Kunden inte har betalat inom angiven tid.
Om Kund vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får Netmore avbryta Tjänst omedelbart. Netmore skall i sådant fall genast underrätta Kunden om avstängningen och under minst tio (10) dagar från avstängningen ge Kund möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal.
Vid försenad betalning har Netmore rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

6. Ångerrätt

Om Avtalet har träffats på distans och kunden är privatperson, så har Kunden ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Vid köp på distans har Kund rätt att ångra sig inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Om Tjänsten har använts under ångerfristen så är Kund skyldig att ersätta Netmore AB för detta, t.ex. samtalsavgifter etc.
Om Kund utnyttjar sin ångerrätt så skall Kund returnera SIM-kort och eventuella övriga produkter som Kund mottagit från Netmore AB.
Information om ångerrätt kan även fås via Kundservice.
Ångerrätten gäller inte för företag eller andra näringsidkare.

7. ANSVAR FÖR SERVICE, TILLGÄNGLIGHET OCH UNDERHÅLL

Av Särskilda villkor framgår, i förekommande fall, i Tjänst ingående service- och tillgänglighetsåtaganden. Eventuella driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät mm.
Netmore ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del avbrottet/felet kan hänföras till Kund eller Kunds utrustning. Netmore äger i sådana fall rätt att debitera Kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa.
Netmore:s nätverk och dess täckning har, särskilt under uppbyggnadsfasen, vissa begränsningar. Netmore förbehåller sig rätten att under extraordinär belastning tillfälligt begränsa eller stänga Tjänst.

8. NETMORE:s ANSVAR

Netmore utövar ingen kontroll över den information som Kund har tillgång till, till följd av Tjänst. Netmore ansvarar inte för informationen. Netmore ansvarar inte heller för eventuell skada eller förlust som drabbar Kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande, om inte skadan eller förlusten orsakats genom grov vårdslöshet av Netmore. Netmore:s ansvar gentemot Kund är begränsat till skador som orsakats av Netmore genom grov vårdslöshet. Netmore är endast skyldigt att utge skadestånd för direkt skada.

9. FORCE MAJEURE

Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl a anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, i Sverige eller utomlands.

10. AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID

Netmore äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet samt slutfakturera Kund om Kunden har försatts i konkurs eller trots upprepade påminnelser inte betalat förfallna avgifter, eller i övrigt gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott
Om Kund lämnat viktiga uppgifter till Netmore som är oriktiga äger Netmore rätt att spärra Tjänst för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

11. AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNST

Netmore äger rätt att med omedelbar verkan stänga av Kund från vidare användning av Tjänst om;
– Kund, enligt Netmore:s uppfattning, bryter mot Avtalet t ex. genom att inte betala avtalsenlig och förfallen avgift inom angiven betalningstid;
– Kund på ett olagligt sätt bedriver verksamhet för vilken Tjänst används, eller det förekommer olagliga inslag i denna verksamhet; eller
– i det sammanhang i vilket Tjänst används framstår som anstötligt, olagligt eller på annat sätt olämpligt eller om det är förenat med risk för skada eller liknande för Netmore eller tredje man att Kund fortsätter att använda Tjänst; eller
– Netmore har skäl att misstänka att SIM-kort används av obehörig (SIM-kort aktiveras så snart Netmore fått bekräftat av Kund att inga oegentligheter föreligger); eller
– vid begäran från behörig polismyndighet;
– eller av skäl som anges i Särskilda villkor.

12. ÖVERLÅTELSE

Netmore har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Kund
får endast efter skriftligt samtycke från Netmore överlåta Avtalet med därtill hörande Tjänster till annan.

13. ÄNDRING AV VILLKOR FÖR AVTALET

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Netmore kan behöva göra ändringar i Avtal och Tjänster. Det åligger Netmore att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om sådana förändringar. Om sådan förändring är till nackdel för Kund har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Netmore tillhanda före förändringens ikraftträdande.

14. BEHANDLING AV KUNDUPPGIFTER

Netmore avser att behandla personuppgifter som lämnas i samband med Avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa Allmänna villkor, Särskilda villkor eller Abonnemangsvillkor (t ex adressuppgifter, födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten). I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att ändamålen med behandlingen är fullgörelse av Avtal och kundservice, underlättande av informationsspridning samt i förekommande fall underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan även komma att behandlas av andra bolag inom Netmore:s koncern och av företag som koncernen samarbetar med för bl a administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Netmore, av bolag i Netmore:s koncern och av företag koncernen samarbetar med. Genom att ingå Avtal med Netmore samtycker Kund till behandling av personuppgifter i enlighet med vad som beskrivits ovan. Kund äger rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till Netmore, erhålla besked om vilka personuppgifter som Netmore behandlar och även att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Kund kan även skriftligen begära att personuppgifterna inte skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Sådan begäran skall sändas till Netmore på adress; Netmore AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm.

15. MEDDELANDEN

Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom telefax eller elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart. Netmore använder de kontaktuppgifter som Kunden lämnat.

16. AVTALETS GILTIGHETSPERIOD

Ingånget Avtal gäller om inte annat överenskommits tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på trettio (30) dagar (förutom vad som sägs ovan under punkterna 3, 4, 5, 10 och 12). Om Avtal med fastställd giltighetstid har överenskommits övergår Avtalet till att löpa tillsvidare om inget annat avtalats. Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen.

17. AVTAL MED SÄRSKILD BINDNINGSTID

I de fall Kund ingått ett avtal med särskild bindningstid gäller följande: Kund kan säga upp abonnemanget tidigast den första dagen efter utgången av den särskilda bindningstiden. Om Netmore säger upp Avtalet på grund av Kunds brott mot Avtalet under den särskilda bindningstiden utdebiteras resterande månadsavgifter. Efter den särskilda bindningstiden löper abonnemangsavtalet tills vidare i enlighet med vid var tid gällande villkor.

18. AVTALETS UPPHÖRANDE.

När Avtalet upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda Tjänst. Erlagd fast periodisk avgift återbetalas till den del den avser tiden efter Avtalets upphörande utom i de fall grunden för avtalets upphörande kan hänföras till Kunds kontraktsbrott. Belopp understigande 30 kronor återbetalas ej.

19. TVIST

Om Kunden och Netmore blir oense skall tvisten i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om överenskommelse inte kan uppnås, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.