Netmore deltar i två projekt som Vinnova – inom programmet Utmaningsdriven innovation – beviljat anslag till den 25 april 2018. Det första projektet syftar till att införa energi- och kostnadseffektiv täckning i flerbostadshus och det andra projektet metoder att för bättre täckning och tjänster i glesbygd m h a rural hotspotsoch paraplyceller. Projektdeltagare förutom Netmore är bland annat SABO, JM, RISE, Ericsson, LRF, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Universitet, Visita, Region Norrbotten ochRegion Västerbotten. Beloppet 5.6 MSEK inkluderar totalt beviljad och reserverad finansiering för Netmore.

”Det är roligt men framförallt mycket spännande att i hård konkurrens bli beviljad anslag av Vinnova och dess mycket brett sammansatta granskningsrupper för dessa strategiska projekt som visar vikten av nya lösningar för effektiv trådlös kommunkation överallt.

Vi är ledande på lokala mobilnät och att koppla dem samman med olika publika nät. Dessa så kallade heterogena nät som är möjliga redan idag blir även en nyckel för att framgångrikt leva upp till förväntningarna på 5G, IoT mm. som även behöver fungera i lägenheter och i glesbygd. Dessa mycket strategiska projektkonstellationer speglar inte bara spjutspetskompetens och behoven väl, utan det ger även förutsättningarna att ge lösningen en mycket god spridning över hela landet inom många nyckelsegment. Vi hoppas och tror därför att dessa projekt snabbt ska kunna omsättas i tekniskt och kommersiellt väl fungerande lösningar även för de nya tillämpningar som dessa projekt addresserar, säger Johan Jobér, CTO Netmore.”